+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Pedagogická intervence


Podpůrné opatření pedagogické intervence (dále jen “PI”) bylo do konce roku 2020 doporučováno pouze školským poradenským zařízením na základě vyšetření. Od roku 2021 PI poskytuje škola, družina, školní klub nebo SŠ jako podpůrné opatření 1. stupně, a to i bez návštěvy školského poradenského zařízení (ŠPZ). PI budou moci i nadále využívat žáci s OMJ. Vyplývá to z novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., a z novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Cílem novely je nastavit PI žákovi ihned a minimalizovat tak riziko školní neúspěšnosti. Nadále však zůstává zachována možnost, aby PI doporučilo také ŠPZ. PI bude možné kombinovat s dalšími podpůrnými opatřeními v rámci vyšších stupňů podpůrných opatření. Například, pokud škola získá pro žáka s OMJ 3 hodiny týdně ČDJ v rámci 2. nebo 3. stupně PO, bude moci tuto podporu kombinovat s PI (např. formou doučování žáka).

Škola poskytování PO 1. stupně průběžně vyhodnocuje a nejpozději po třech měsících vyhodnotí, zda vedou k naplnění cílů. Pokud tomu tak není, škola doporučí využít poradenskou pomoc ŠPZ. Do doby, než poskytne ŠPZ vyšetření, škola poskytuje opatření prvního stupně. Doporučujeme žáky s OMJ posílat do poraden co nejdříve, aby měli nárok na hodiny ČDJ a zajišťovala se jim kromě PI také jazyková příprava.

Ve vyhlášce nejsou stanovena pravidla pro organizaci PI, neurčuje se minimální a maximální délka PI a nestanovují se limity počtu žáků ve skupině. Škola přizpůsobuje parametry PI potřebám žák a je možné žákovi poskytnout PI samostatně nebo ve skupině. O poskytování je nutné informovat zákonné zástupce.

PI může vést učitel, vychovatel, asistent pedagoga, speciální pedagog ve vztahu k obsahu a cíli intervence. O zahájení rozhoduje ředitel školy.

PI bude učitelům hrazena v rámci jejich odměn, následovně:

  • Pokud má učitel plný úvazek (22 hodin týdně přímé pedagogické činnosti týdně - dále jen PPČ) a bude poskytovat PI 1 hodinu týdně, učiteli se tím zvýší rozsah PPČ na 23 hodin týdně. (Na práce související připadne 17 hodin týdně.)
  • Pokud má učitel plný úvazek (22 hodin PPČ týdně) a bude poskytovat PI vícekrát týdně (2x a více), učiteli se tím zvýší rozsah PPČ na 23 hodin týdně a každá další hodina PI bude počítána jako “přespočetná” (a odměňována příplatkem podle zákoníku práce §132). (Na práce související připadne 17 hodin týdně.)
  • Pokud má učitel plný úvazek (22 hodin PPČ) a bude poskytovat PI vícekrát týdně (2x a více) tak, že hodiny PI zařadí do základního týdenního rozsahu PPČ, tj. bude PI poskytovat namísto jiné hodiny ve svém rozvrhu, rozsah PPČ tedy zůstane stejný (22 hodin týdně). Případně může 1 hodinu PI učit navíc a 2 hodiny PI učit namísto jiných 2 hodin v rozvrhu (tj. bude mít 23 hodin PPČ týdně).
  • Pokud má učitel poloviční úvazek (11 hodin PPČ týdně), ředitel mu nemůže nařídit vykonávat PI nad rámec jeho úvazku. Učitel ale může PI poskytovat v rámci svého úvazku namísto jiné hodiny v rozvrhu, nebo se s ním může ředitel domluvit na navýšení úvazku.

Toto shrnutí vychází z metodického pokynu MŠMT k zajišťování pedagogické intervence.

Zuzana Hrušková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.