+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jazyková diagnostika


Na začátku výuky češtiny jako druhého jazyka je velmi důležité zjistit detailně současné jazykové znalosti a jazykové kompetence žáka/studenta s OMJ. Umožňuje to přesněji naplánovat výuku – kde začít, co žák/student potřebuje nebo naopak nepotřebuje. Při cílené diagnostice se znalosti a kompetence ukážou mnohem přesněji než při pouhém pozorování a prostém odhadu. Diagnostiku si může učitel vytvořit pro konkrétního žáka tak, aby zjišťovala přesně to, co je třeba.

Diagnostický nástroj vytvořený společností META, o. p. s.


JAK ZJISTIT ÚROVEŇ ČEŠTINY - jazyková diagnostika:
soubor nástrojů pro zjišťování jazykové úrovně češtiny u žáků s OMJ, který jsme vytvořili a používali při naší výuce na ZŠ. Jeho cílem je rozřadit žáky ZŠ podle jazykových dovedností do tří kategorií, které podle našeho názoru odpovídají stupňům podpůrných opatření. Tento soubor pomůcek obsahuje i návod jak používat a vyhodnocovat a slouží i jako pomůcka pro stanovení cílů a obsahu případné výuky ČDJ.

Jazyková diagnostika pro DĚTI V MŠ A NEČTENÁŘE - podrobný popis jazykové diagnostiky, která je navržena speciálně pro děti v mateřské škole/nečtenáře

Diagnostika znalosti češtiny by měla být součástí auditu dovedností, nutného pro vypracování plánu podpory.

Po stanovení úrovně znalostí češtiny je nezbytné k ní naplánovat také odpovídající míru jazykové podpory: intenzivní, střední či podporu ve výuce. Konkrétní realizace se dále liší také podle stupně výuky: mateřská škola, základní škola a střední škola.

Další dostupné diagnostické nástroje:

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání zveřejněné NPI ve spolupráci s MŠMT také obsahuje vstupní orientační test, který slouží ke zjištění, jaký bude předpokládaný rozsah poskytnuté jazykové podpory v základním vzdělávání (minimálně 100 hodin, maximálně 200 hodin). Zahrnuje tři základní jazykové dovednosti: mluvení/porozumění/interakce, čtení a psaní.

Nástroj pro zjišťování jazykových kompetencí v ČDJ na ZŠ, vytvořen NPI ČR v rámci projektu APIV A, zahrnuje víceúrovňový jazykový test řečových dovedností od jazykové úrovně A1 až po B2 dle SERRJ, dále rozhovor s žákem a učitelovo hodnocení jazykové kompetence žáka v češtině.

Diagnostické testy řečových dovedností žáků 1. a 2. stupně ZŠ in Kostelecká, Y. a kol. Žáci-cizinci v základních školách. PedF UK 2013, s. 133-174

Jazykové dotazníky pro žáky a rodiče s OMJ – dotazník v různých jazykových mutacích zjišťující výchozí jazykovou situaci žáka, který přichází do základní školy z jinojazyčného prostředí

Formulář na zjištění znalosti z ČJ - záznamový arch, který vyžaduje od učitele přípravu (otázky, obrázky, pomůcky, texty…)
Pro inspiraci můžete využít ukázku podobného materiálu používaného ve Velké Británii (Assessment Pack Read Only).

Certifikovaná zkouška z češtiny pro mládež - mládež do věku 16 let, úrovně A1 a A2

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince - pro dospělé, úrovně A1-C1

Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR (A2)

Zkouška z českého jazyka pro občanství (B1)

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka – metodická příručka s příklady, jak diagnostikovat úroveň znalosti češtiny

Vstupní test jazykové školy Akcent - 45minutový test skládající se z několika částí, po vyplnění přijde výsledek na e-mail.

Rozřazovací test organizace Mozaika - je možné si vybrat variantu pro každou úroveň a bezplatně si vyzkoušet krátký test.

Dokumenty evropské jazykové politiky:

Pro výuku cizích jazyků, včetně češtiny jako cizího jazyka, existují v rámci evropské jazykové politiky dokumenty, které také mohou sloužit jako diagnostický podklad.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) - poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě

Referenční popisy úrovní češtiny jako cizího jazyka - poskytují východisko pro tvorbu osnov, sylabů, zkoušek a učebnic pro češtinu jako cizí jazyk. Jsou k dispozici pro úrovně A1, A2, B1 a B2.

Referenční popis pro úroveň A1 a A2 pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt – nově zpracovaný popis češtiny jako cizího jazyka

Sebehodnotící tabulka podle Rady Evropy - popis jednotlivých úrovní z hlediska výkonu v pěti dovednostech

Konkrétní deskriptory (výstupy) jednotlivých řečových dovedností najdete v Evropském jazykovém portfoliu. V České republice bylo vydáno 5 portfolií: pro žáky do 11 let, pro žáky a žákyně ve věku 11-15 let, pro studenty ve věku 15-19 let, pro dospělé a pro studenty vysokých škol. Jednotlivá portfolia jsou k dostání v knihkupectvích, popř. v knihovnách, na http://ejp.rvp.cz/ je zdarma on-line aplikace.
Ke stažení zde máte přehled deskriptorů řečových dovedností pro žáky do 11 let a žáky ve věku 11-15 let.

Evropský jazykový pas - formulář, který informuje srozumitelně o Vašich znalostech cizích jazyků

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.