+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jazyková příprava (dle §20 ŠZ) ▼


Školská legislativa (konkrétně školský zákon) uznává právo všech cizinců (nejen občanů EU, jako tomu bylo dříve) na kurz českého jazyka. Pro všechny žáky cizince, kteří „plní povinnou školní docházku, zajistí krajský úřad příslušný podle místa pobytu žáka ve spolupráci se zřizovatelem školy bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků.“ (ŠZ, § 20).

V paragrafu 20 školského zákona se bohužel nemyslí na žáky s českým občanstvím s nedostatečnou znalostí češtiny, kteří mají stejné potřeby jako cizinci s nedostatečnou znalostí češtiny. Na tuto nerovnost dlouhodobě upozorňujeme MŠMT a apelujeme na její nápravu. Dlouhodobě prosazujeme termín žáci s odlišným mateřským jazykem.

OD ZÁŘÍ 2021 BYL SPUŠTĚN NOVÝ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ A ORGANIZACE JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY PRO ŽÁKY CIZINCE. Řídí se novou právní úpravou vyhlášky č. 48/2005 Sb. MŠMT k novému systému vydalo metodický materiál.

Jazykovou přípravu mají poskytovat výhradně školy určené příslušným krajským úřadem, který jazykovou přípravu financuje. Krajem určená měla být každá škola, která má podíl cizinců vyšší než 5 % z celkového počtu žáků školy. Pokud v obci s rozšířenou působností nebyla žádná škola splňující tuto podmínku, krajský úřad alespoň jednu školu určil. Případně mohla být určena škola, která má pro poskytování jazykové přípravy vhodnější podmínky (prostorové, personální, zkušenostní apod.). Školní rok 2021/2022 je považován za pilotní, v tomto roce proto nebyla striktní podmínka pro určení školy nad 5 % žáků cizinců.

Nárok na jazykovou přípravu mají pouze nově příchozí žáci cizinci, kteří plní povinnou školní docházku v ČR po dobu kratší než 12 měsíců. Pro pilotní školní rok 2021/2022 dočasně platí podmínka 24 měsíců. Cizinci, kteří tyto podmínky nesplňují, stejně tak jako žáci s OMJ s českým občanstvím, mohou být do jazykové přípravy zařazeni také, pokud je místo ve skupině (nebo navýšením počtu dětí ve skupině, pokud je to pedagogicky ještě únosné). Nárok na jazykovou přípravu jim bohužel nevzniká. Pokud by pro ně místo nebylo, doporučujeme využít podporu z §16 školského zákona (tj. 3 hodiny ČDJ týdně atd.).

Jazyková příprava by měla probíhat přednostně v době běžné výuky, kdy jsou žáci z příslušných předmětů automaticky uvolňováni. Rozsah podpory se může stanovit například podle vstupního orientačního testu. Lze využít i jiný způsob ověření vstupních znalostí češtiny. Doporučujeme, aby bylo ověřování provedeno v kmenové škole, která zjistí, zda je pro žáka jazyková příprava vhodná a v jakém rozsahu. Následně žákovi nabídne vhodný kurz ČDJ v dostupné určené škole.

Podle testu NPI je doporučený rozsah výuky ČDJ v rozmezí 100, 150 nebo maximálně 200 hodin, v závislosti na počáteční jazykové úrovni žáka. Více než 200 hodin ale nelze čerpat. Jazyková příprava může být poskytována po dobu maximálně 10 měsíců. Tato doba se neřídí začátkem a koncem školního roku, ale začíná běžet až v momentě, kdy žák začne chodit do kurzu ČDJ. Může do něj nastoupit kdykoliv v průběhu školního roku, podle toho, kdy nastoupí do školy.

Jazyková příprava bude probíhat ve skupinách 1 až 10 žáků s tím, že v první skupině musí být alespoň 2 žáci. Úvazek učitele ČDJ se bude odvíjet od počtu výukových skupin a nároku na rozsah jazykové přípravy žáků cizinců ve skupinách.

Výuka ČDJ může probíhat například podle kurikula ČDJ, které zpracovalo NPI ČR. ČDJ bohužel není součástí RVP ZV. Lze jej ve škole zařadit jako nepovinný nebo volitelný předmět. Podle vyjádření MŠMT by ČDJ měl učit vysokoškolsky vzdělaný pedagogický pracovník.

Krajský úřad současně určí v každém kraji alespoň jednu školu, která bude organizovat distanční výuku ČDJ pro děti, které nebudou moci na výuku ČDJ dojíždět. Kmenová škola je v tomto případě povinná zajistit dítěti příslušnou techniku a pedagogický dozor. Pouze distanční výuku ČDJ ale nedoporučujeme. Realizace distanční výuky v době uzavření škol ukázala, že je pro žáky s OMJ velmi málo efektivní. Pokud dítě nebude mít možnost účastnit se výuky ČDJ naživo alespoň částečně, doporučujeme využít podpůrná opatření podle paragrafu 16 školského zákona a zajistit dítěti výuku ČDJ 3 x týdně v jeho kmenové škole na základě doporučení PPP.

Na jaká podpůrná opatření mají děti s OMJ nárok, je podrobně popsáno v metodickém materiálu MŠMT pro ŠPZ.

Velmi důležité bude děti, které se účastní jazykové přípravy, podporovat v kmenové škole v době běžné výuky.

Národní pedagogický institut vydal přeložené informační letáky pro rodiče ve dvou verzích - pro rodiče dětí z určené a z neurčené školy a přeložený nepovinný vzor žádosti o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu.

Jazyková příprava probíhá v těchto krajem určených školách


AKTUÁLNÍ INFORMACE

Na základě sběru dat o fungování celého systému během pilotního školního roku 2021/2022 vypracovala META, o.p.s. analýzu Nový systém jazykové přípravy v praxi. Jednalo se o kvalitativní vyhodnocení, v němž shrnula silné i slabé stránky nového systému a definovala prostor pro možné úpravy.
31. 5. 2022 se konala panelová diskuze „Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ – zkušenosti a vyhlídky“. Cílem setkání bylo zhodnotit, jak funguje nový systém jazykové přípravy po prvním roce své existence, a informovat pedagogy, zástupce krajských odborů školství a další klíčové aktéry o výhledu na další školní rok v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ s ohledem na začleňování dětí a žáků z Ukrajiny. V rámci panelové diskuze vystoupil Michal Černý, ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže, MŠMT ČR a další hosté z řad zástupců krajských úřadů a určených a neurčených škol. Ze setkání vyplynulo, že MŠMT chystá novelizaci některých podmínek pro poskytování jazykové přípravy.

Příklad dobré praxe

Ještě před spuštěním nového systému jazykové přípravy působilo v Praze několik škol, které poskytovaly intenzivní kurzy češtiny nejen pro vlastní žáky s OMJ, ale nabízely tuto možnost i žákům s OMJ z jiných škol. Byly to ZŠ Marjánka (Praha 6), ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí (Praha 8), FZŠ Trávníčkova (Praha 13), ZŠ s RVJ Bronzová (Praha 13) a ZŠ a MŠ Chelčického (Praha 3). Jednalo se o tříměsíční intenzivní kurzy češtiny pro žáky s OMJ. ZŠ Marjánka a ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí nabízely tyto kurzy žákům s OMJ z dalších pražských škol, přičemž ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí se specializovala na děti, které neumějí číst a psát. ZŠ a MŠ Chelčického organizovala kurzy pro žáky ze škol na Praze 3. FZŠ Trávníčkova a ZŠ s RVJ Bronzová zajišťovaly tyto kurzy zejména pro vlastní žáky s OMJ, ale dvě místa nabízely i dětem z jiných pražských škol.

Kurzy češtiny na všech těchto školách tak po dobu tří měsíců nahrazovaly výuku v kmenové škole. Poté se žáci vraceli do svých vysílajících škol, kde s nimi učitelé těchto škol dále pracovali a podporovali je ve výuce, případně jim poskytovali další výuku ČDJ. O zařazení do kurzu rozhodoval ředitel příslušné školy na návrh vysílající školy a žádost rodičů. Poptávka po těchto kurzech ovšem dalece převyšovala možnosti a kapacity škol. Věříme, že nový systém určených škol umožní jazykovou přípravu i dětem, které na ni dosud nedosáhly.

Dobrá praxe

Michala Hamplová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.