+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

PLPP a IVP na SŠ


Plán pedagogické podpory (PLPP)

PLPP si vypracuje škola před zahájením poskytování prvního stupně PO. Zahrnuje zejm. popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsoby vyhodnocování naplňování plánu. Škola průběžně vyhodnocuje a aktualizuje PLPP v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření na základě PLPP škola vyhodnotí, zda PO vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola využití poradenské pomoci ŠPZ. S PLPP seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.

PLPP blíže definuje vyhláška 27/2016 Sb. § 10 (formulář PLPP je v příloze č. 3 vyhlášky). Dle této vyhlášky škola nemusí PLPP žákovi v 1. stupni PO vytvářet, pokud stačí samotné zohlednění jeho individuálních vzdělávacích potřeb. Přesto doporučujeme PLPP zpracovat a hlavně v průběhu studia vyhodnocovat. Jde o dokument, který dokládá zohledňování jeho vzdělávacích potřeb a zároveň jeho pokroku. A pokud žákovi nebude poskytování podpůrných opatření 1. stupně stačit, bude vypracovaný a vyhodnocený PLPP důležitým podkladem pro poradnu, která na základě jeho vyhodnocení může doporučit PO vyššího stupně.

V rámci PLPP je také možno nastavit podmínky hodnocení žáka. V 1. stupni podpory nelze upravovat obsahy vzdělávání nebo výstupy ze vzdělávání. Je ale možné v PLPP uvést úpravy forem hodnocení (= využívání různých forem hodnocení, práce s kritérii hodnocení v závislosti na charakteru žákova problému; např. více času na zkoušení, ústní zkoušení místo písemného apod.).

Individuální vzdělávací plán

Individuální plán (IVP) je pro žáky s odlišným mateřským jazykem jedním z podpůrných nástrojů, které doporučuje ŠPZ od 2. stupně PO dále. Právě na základě tohoto doporučení škola nastavuje žákovi IVP. V rámci IVP může také ředitel školy žákovi povolit prodloužení délky studia o jeden rok (v rámci 3. stupně PO).

Podle § 18 školského zákona pak může ředitel školy ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů.

IVP vychází z novely ŠZ § 18, blíže jej pak definuje vyhláška 27/2016 Sb. § 3 a 4 (formulář IVP je v příloze č. 2 vyhlášky).

O tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a plánu pedagogické podpory se dozvíte v části tvorba plánu podpory.

V souladu s novelou ŠZ byl vypracován IVP pro žákyni gymnázia ve 2. ročníku, který může sloužit jako inspirace. Dívka je nadána na matematiku, avšak bez znalosti vyučovacího jazyka. V ČJ je nutná pedagogická intervence po celou dobu školní docházky, aby se zvýšila pravděpodobnost složení maturitní zkoušky z ČJ.

V souvislosti s PLPP a IVP je také důležité věnovat se tématu hodnocení, o tom se dočtete více v části hodnocení na SŠ.

Dobrá praxe

Michaela Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.