+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Rodiče a vyšetření v PPP


U vícejazyčných dětí je často nedostatečná znalost jazyka jevem, který komplikuje pedagogickou diagnostiku. Přesto se ale může stát, že se k odlišnému mateřskému jazyku přidruží i jiná speciální vzdělávací potřeba. Jako pedagog musíte vědět, jak správně zacílit podporu pro vícejazyčné děti ve třídě, proto může nastat potřeba doporučit rodičům odborné vyšetření v pedagogicko psychologické poradně.


Než však začnete rodiče vysílat na vyšetření ověřte si, zda jste podnikli tři základní kroky:

  • o dítěti a jeho rodině máte dostatečné informace- víte jakým/i jazyky doma hovoří, jak dlouho žije v ČR, s kým dítě žije a případně i jaké byly migrační okolnosti rodiny. Velmi důležité jsou i informace o osvojování prvního jazyka dítěte - ptejte se rodičů na to, kdy začalo dítě mluvit a jaký je vývoj jeho mateřského jazyka nyní (lexikální, správná výslovnost apod.).
  • adaptaci dítěte jste se pozorně věnovali, pro dítě jste zavedli podpůrná opatření, spolu s rodiči jste adaptaci společně vyhodnotili, dle vašeho názoru je dítě úspešně "zadaptované"
  • v rámci pozorování wellbeingu dítěte jste vyloučili průběh náročného procesu vykořenění nebo traumatu dítěte

V počátcích adaptace se nedoporučuje vysílat dítě s odlišným mateřským jazykem na vyšetření v PPP. Většinou je vhodné počkat prvních pár měsíců, než si dítě zvykne na režim MŠ a začne se postupně samo projevovat a základně spolupracovat. V případě, že se ale domníváte, že je u dítěte přidružená závažná okolnost, která přímo ovlivňuje jeho schopnost fungování ve třídě, může být naopak včasné vyšetření způsobem, jak získat podpůrné opatření vyššího stupňě, které by v důsledku znamenalo například možnost financovat asistenta pedagoga. Právě asistent pedagoga hraje klíčovou roli v inkluzi vícejazyčných žáků a nejen jich.

Jak postupovat při doporučování vyšetření v PPP

  1. Sjednejte si s rodiči individuální schůzku, podle vzájemných jazykových potřeb zvažte přítomnost tlumočníka. Je důležité mít na komunikaci o PPP dostatek času a klidu, není to téma vhodné k vyřízení při vyzvedávání dětí v šatně. Zároveň je velmi důležité si ověřovat porozumění a mít jistotu, že se žádné informace neztratí v překladu.
  2. Připravte si na schůzku tištěné informace (ideálně v rodném jazyce rodičů, nebo v AJ) o školských poradenských pracovištích a o podpůrných opatřeních pro děti s OMJ.
  3. Vysvětlete rodičům výhody podpůrných opatření na konkrétních příkladech z vaší třídy. Například jak Vám přítomnost asistenta pedagoga ve třídě umožní individuální práci s dítětem, jak může asistent adaptovat aktivity pro lepší porozumění apod. Zaměřte se na potřeby konkrétního dítěte a výhody možných podpůrných opatření, nezakládejte své vysvětlí na tom, co vše nezvládá a v čem je jeho přítomnost ve třídě náročná pro pedagogy a ostatní děti.
  4. Pro usnadnění komunikace s rodiči v záležitosti návštěvy ŠPZ lze využít informační dopis pro rodiče s vysvětlením a instrukcemi v různých jazycích. Do textu je vhodné připsat adresu a kontakt na poradenské zařízení v dané městské části. Příslušné místo je v textu označeno.
  5. Doporučte rodičům pedagogicko psychologickou poradnu se kterou vaše MŠ spolupracuje (nebo dokonce konkrétního pracovníka), zároveň vysvětlete možnost volby poradny dle preference rodičů (i možnost soukromých poradenských zařízení). Vysvětlete rozdíl mezi PPP a SPC.
  6. Nezapomeňte rodiče upozornit na dlouhé čekací lhůty v poradnách, především pokud doporučujete vyšetření, které souvisí s posouzením školní zralosti.
  7. Předejte rodičům Vámi vyplněné evaluační nebo diagnostické nástroje, které poslouží jako podklad pro vyšetření. Své vyhodnocení těchto nástrojů s nimi konzultujte a vysvětlete jim, proč se domníváte, že je třeba přistoupit k vyšetření v PPP. Pro pracovníky poradny bude velmi užitečné, když přiložíte vyplněnou jazykovou diagnostiku dítěte.

Vyšetření v PPP nebo určení možného SVP u dítěte může být rodiči z jiného kulturního prostředí vnímáno jako něco znepokojivého nebo dokonce pro dítě a jeho rodinu stigmatizujícího, proto je potřeba tento systém pedagogicko-psychologické podpory rodičům citlivě vysvětlit a zbavit je tak zbytečných obav.

Rodičům, kterým bylo doporučeno navštívit školské poradenské zařízení, jsme připravili návodný leták. V letáku je vysvětlen systém podpůrných opatření a proč je dobré PPP s vícejazyčnými dětmi navštívit. Letáky pro vícejazyčné rodiče nabízíme v pěti jazykových verzích.

Role mateřské školy

Pro vícejazyčné rodiče může být celý systém poradenských služeb ve vzdělávání i toho, kdo vystavuje doporučení a kdo naopak vyplňuje formuláře přinejmenším složitý. V případech, kdy navíc rodiče z důvodu obavy z diagnostiky nebo možného společenského stigmatu nechtějí služby poradenských zařízení využít, je vždy užitečné, když pro ně spolupráci s PPP co nejvíc "připravíte".
Začít můžete tím, že se nejprve obrátíte na pracovníka PPP, který je přímo určený pro vaši MŠ. Zjistěte, jak je v dané PPP nastavena podpora dětí s OMJ a na koho se mohou rodiče obrátit. Některé PPP již mají v této oblasti vyhrazené odborníky, kteří se cíleně zabývají podporou dětí s OMJ (vícejazyčný dětmi). Dobrým příkladem může být například PPP v Ústeckém kraji.

Další možnost je, že si pozvete odborníka z PPP přímo do MŠ. Pokud se pracovník PPP přijde podívat na konkrétní dítě, je vhodné o tom rodiče informovat (a je k tomu nutný jejich písemný souhlas). Výhodou takové návštěvy může být skutečnost, že odborník vidí dítě v jemu blízkému prostředí a může se také zaměřit na jeho interakci s vrstevníky. Tuto variantu některé MŠ využívají v případě testování školní zralosti, která je plošná pro všechny předškoláky. Odborník z PPP provede v MŠ tzv. primární screening a konkrétním/ vybraným dětem dá doporučení k návštěvě PPP. Vzhledem k tomu, že vícejazyčné děti potřebují jazykovou podporu od začátku docházky do MŠ, doporučujeme využít možnost konzultace odborníka z PPP v prostředí MŠ dříve než před vstupem do ZŠ. Pro některé rodiče může návštěva odborníka přímo v mateřské škole být přijatelnější forma, jak poradenských služeb využít - zejména i proto, že není zaměřená pouze na jejich dítě.

PPP i SPC můžete zároveň jako pedagog kontaktovat i ve chvíli, kdy ještě rodiče nezažádali o vyšetření. Telefonicky nebo mailem s nimi můžete konzultovat chování a začlenění konkrétního vícejazyčného dítěte a poradit se s nimi o tom, jaký zvolit postup. Pro pracovníky poradny bude vždy dobré, když své pozorování opřete o konkrétní záznamy (jak dítě ráno zvládá odloučení od rodičů, jak se zapojuje do činností, jak se chová při přesunech na zahradu, jakou má interakci s ostatními dětmi apod.).

Milena Poeta

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.