+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Podpůrná opatření v MŠ (dle §16 ŠZ)


Podpůrná opatření při začleňování vícejazyčných dětí:

Vícejazyčné děti (děti s OMJ) patří do skupiny dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a mají nárok na podpůrná opatření v závislosti na své jazykové schopnosti. Podpora je podle novely školského zákona 2016 členěna do pěti stupňů, vyhláška konkretizuje podpůrná opatření pro jednotlivé stupně podpory. Na realizaci druhého až pátého stupně podpory jsou mateřské škole poskytnuty finanční prostředky od kraje na základě rozhodnutí školského poradenského zařízení (ŠPZ) a se souhlasem rodičů. ŠPZ se řídí metodickými doporučeními pro poskytování služeb ŠPZ pro žáky s nedostatečnou znalostí českého jazyka. ŠPZ dítě vyšetří, napíše zprávu pro zákonného zástupce a pro školu doporučení ke vzdělávání dítěte ve lhůtě 30 dnů od zahájení poradenské práce. Doporučení stanovuje stupeň podpory a konkrétní vhodná podpůrná opatření, případně navrhuje jejich kombinace.

Postup mateřské školy:

 • Mateřská škola pošle rodinu s dítětem do ŠPZ. Pro usnadnění komunikace s rodiči v záležitosti návštěvy ŠPZ lze využít informační dopis s vysvětlením a instrukcemi. Na portálu je k dispozici dopis pro rodiče v různých jazycích. Do textu je vhodné připsat adresu a kontakt na poradenské zařízení v dané městské části. Příslušné místo je v textu označeno.

 • Poradna dítě vyšetří a zařadí ho do adekvátního stupně podpory, v daném stupni pak vybere z nabídky vhodná podpůrná opatření. Napíše zprávu s doporučenými podpůrnými opatřeními.

 • Rodiče podepíší souhlas s uplatňováním podpůrných opatření pro dítě.

 • MŠ odešle vyjádření ŠPZ na kraj a získá finanční podporu, na kterou má ze zákona nárok.

 • Mateřská škola zajistí realizaci doporučené podpory, na kterou dostala finance. Například:
  Vyhlásí výběrové řízení na pozici asistenta pedagoga.
  Najde a zaměstná na částečný úvazek odborníka na češtinu jako druhý jazyk.
  Kurz ČDJ povede pedagog z dané MŠ, a bude za to finančně ohodnocen.

Členění podpůrných opatření:
1. stupeň podpory poskytuje škola bez doporučení ŠPZ a bez nároku na finanční prostředky. Jedná se především o úpravu organizace vzdělávání dítěte, o volbu vhodných pedagogických a didaktických postupů.
2. stupeň podpory je pro vícejazyčné děti, jejichž jazyková úroveň zhruba odpovídá úrovni ČJ A2-B2, OPATŘENÍ: speciální učebnice a pomůcky (učebnice češtiny pro cizince). 4 x 15 minut výuky ČDJ pro dítě s OMJ v MŠ za týden, nejvýše 80 h.
3. stupeň podpory je pro vícejazyčné děti, jejichž jazyková úroveň zhruba odpovídá úrovni ČJ A0-A2, OPATŘENÍ: Výuka češtiny jako druhého jazyka 4x 15 minut za týden, nejvýše 110 hodin. Individuální vzdělávací plán (IVP) se zaměřením na rozvoj jazyka. Pro děti s neznalostí jazyka a dalšími SVP asistent pedagoga, případně sdílený asistent pro více dětí. Speciální pomůcky (např. materiály na výuku češtiny jako druhého jazyka, komunikační karty). Využití komunikačních karet
4. a 5. stupeň podpory mohou vícejazyčné děti čerpat, mají-li navíc zdravotní či další znevýhodnění. Tento stupeň předpokládá, že charakter obtíží dítěte vyžaduje významné úpravy průběhu vzdělávání. Mezi opatření patří například snížení počtu dětí ve třídě, osobní asistent pro dítě či přítomnost dalších pedagogů v případě, že by počet těchto dětí byl vyšší než 4 nebo 5.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.