+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Wellbeing dítěte v MŠ


Co je to wellbeing a proč je důležitý?


O wellbeingu ve školství se v posledních letech často hovoří. Jednak v souvislosti s pandemií a omezeními s ní spojenými, ale také i díky snaze uchopit tento koncept systémově. Termín wellbeing se objevuje ve vzdělávací Strategii 2030+ a propíše se do velké revize RVP ZV. Rámcový program pro předškolní vzdělávání s termínem wellbeing nepracuje, nicméně zmiňuje, že má předškolní vzdělávání podporovat pohodu dítěte: “Jeho úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu [...]” (RVP PV, s. 7).

Do češtiny bychom mohli termín wellbeing přeložit jako stav osobní spokojenosti a pohody, “stav, kdy je mi dobře”. Každý předškolní pedagog jistě (a zcela intuitivně) k tomuto cíli směřuje. Učitelé a učitelky (nejen v MŠ) však také zažívají situace, v nichž se necítí dobře ani děti, ani pedagogové: konflikty, náročné chování u dětí, emočně náročné adaptační období, anebo jen chvíle, kdy ve třídě panuje velký hluk a děti se nedokáží koncentrovat.

(Nesnadnou) součástí pedagogické práce je pomáhat řešit konflikty, pomoci dětem zdárně projít adaptačním obdobím a ošetřit agresivní či náročné chování u dětí tak, aby jím (pokud možno) netrpěla celá třída. Je samozřejmé, že každý z nás, i děti, se vyrovnáváme se situacemi, kdy jsme v nepohodě, a je to tak v pořádku. Řešení problému a překonávání překážek je nedílnou součástí učení, a ani pedagogové nemají dětem zametat cestu před každou překážkou: určitá míra nepohody je v učení na místě. Vždyť samotné učení probíhá, alespoň podle slavné Vygotského teorie, v zóně nejbližšího vývoje, tedy mimo naši komfortní zónu.

Přejeme si, aby z dětí vyrostli dospělí lidé “do nepohody”, kteří se nezaleknou překážek a dokáží unést psychickou i fyzickou zátěž. Síla takových lidí však tkví v tom, že si i přes náročné vnější okolnosti dokáží udržet určitou míru vnitřní pohody. Vědí, jaké to je být spokojený sám v sobě, a umí z těchto vnitřních zdrojů čerpat.

Chceme-li u dětí tuto resilienci (neboli odolnost) budovat, potřebujeme také rozvíjet jejich schopnost osobní spokojenosti a pohody, radosti ze života. Dítě, které zná své silné stránky, své zdroje (v předškolním věku ještě intuitivně a implicitně), zažilo úspěch a smělo se z něj radovat, bude lépe zvládat náročné situace, které s sebou život (a tedy i vzdělávání) přináší.

Jaké jsou základní předpoklady, že bude dítě v MŠ ve fyzické i psychické pohodě?Nejdříve je potřeba pamatovat na naplnění základních fyziologických potřeb dítěte, ale také na potřebu bezpečí a přijetí (je velice důležité, aby dítě úspěšně prošlo adaptací). V případě dětí s OMJ je třeba dbát na základní porozumění (např. prostřednictvím komunikačních kartiček). Až když má dítě v mateřské škole naplněné potřeby, může rozvíjet své vývojové kompetence.


Jak na wellbeing vícejazyčných dětí v MŠ?


Naplňovat wellbeing dětí v mateřské škole je procesem, který vyžaduje čas a trpělivost. U vícejazyčných dětí a těch s migrační zkušeností může být tento proces mnohem delší a náročnější, než si možná představujeme. Nicméně rozvoj českého jazyka a další učení jsou neoddělitelně spojeny s jejich wellbeingem, a je proto klíčové systematicky na tomto aspektu pracovat. Podívejte se na naše doporučené první kroky, které vám pomohou posoudit, zda jste již položili pevné základy pro wellbeing.

Natálie Baránková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.