+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

KIKUS


!!!Novinka: Pořiďte si materiály KIKUS v elektronické verzi!!!

Koncept projektu KIKUS nabízí jednoduchý, v praxi ověřený a efektivní model podpory dětí při osvojování si němčiny jako cizího jazyka a současně i jejich mateřského jazyka. Je založen na kombinaci tří postupů:

  1. Zacílená jazyková podpora v malých skupinách – v malé skupině (max. 8 dětí) absolvují děti ve školním roce přímo ve školce jazykový kurz, který se skládá z 28 lekcí ( 1 x za týden 60 minut). Kurz probíhá pro děti s OMJ v oddělené místnosti. Pracuje se s tématy blízkými dětskému světu (např. rodina, oblečení, jídlo atd.), která jsou zpracována pomocí metod učení hrou. Slovní zásoba, gramatika a jazykově-sociální dovednosti jsou zprostředkovány úměrně dětskému věku.

  2. Fixování naučeného při běžných aktivitách v mateřské škole - mateřská škola je nejdůležitější partner při podpoře jazykového vyučování. Témata, která se probírají v kurzu, jsou pravidelně probírána i při běžné práci. Tak se může ve všedním dni upevňovat to, co se děti učily v kurzu – a naopak. Jeden z pedagogických zaměstnanců ZŠ je na kurzu pravidelně přítomen a v případě zájmu i dále v tomto oboru vzděláván. Tak může – při adekvátním personální pokrytí – po ukončení programu dalšího vzdělávání převzít zodpovědnost za jazykové vzdělávání v dané MŠ.

  3. Podpora mateřského jazyka za pomoci rodiny- rodiče jsou podporováni v tom, aby mluvili na dítě jejich mateřským jazykem, nikoliv německy. Němčina je pro ně většinou jazyk, který sami ještě dostatečně neovládají, nejsou si v něm jisti, a proto by pro své děti nefungovali jako dobrý jazykový vzor. Naopak fungují přirozeně jako "učitelé" mateřského jazyka. Děti si tak paralelně rozvíjí oba jazyky. To posiluje jejich sebedůvěru – a jejich jazykové kompetence v obou jazycích. Žádný z jazyků není upřednostňován, jen je velmi přirozeně vázán na prostředí, ve kterém se používá. Dvojjazyčnost se tedy stává nikoliv problémem, ale něčím, co tyto děti obohacuje. Dosavadní zkušenosti ukazují, že rodiče skvěle spolupracují, pokud vnímají, že jejich mateřský jazyk je posuzován rovnocenně s jazykem vyučovacím.

Součástí metodiky KIKUS jsou i ilustrované pracovní listy, které děti kromě práce v MŠ vyplňují i doma za podpory rodičů. Více se o metodě KIKUS dozvíte vlevo v dobré praxi nebo na http://www.zkm-muenchen.de.

META, o.p.s. v rámci projektu ERASMUS + ve spolupráci s ZKM, Marginalem (Slovensko) a partnerskými MŠ přeložila metodiku KIKUS do češtiny a slovenštiny. Zároveň jsme přeložili i texty k pracovním listům a kartičkám. Najdete je ke stažení s dalšími informacemi na stránce KIKUS.

Interaktivní software pro výuku jazyků

KIKUS digital je software, který hravě podporuje učení/výuku jazyka začátečníků od 3 – 99 let. Funguje na každém počítači a také v kombinaci s projektorem a interaktivní tabulí. Může být tedy používán jak doma, tak i ve třídě.

Jedná se o prostředí, ve kterém jsou nahrané kartičky-obrázky (stejné jako jsou v papírové verzi KIKUS karet, které lze koupit přes nakladatelství Hueber za 860 kč). Obrázky znázorňují slovní zásobu v různých tématech (zvířata, oblečení, části těla, nádobí, hračky, dopravní prostředky a další) a také slovesa, přídavná jména, předložky, počet a další. Obrázky lze využívat samostatně na procvičení slovní zásoby nebo s nimi lze dále pracovat na rozvoji gramatiky, lze z nich skládat věty nebo hrát různé jazykové hry, které právě také nabízí KIKUS digital. Další výhodou je, že například na interaktivní tabuli můžeme promítat kartičky ve zvolené velikosti na rozdíl od papírových karet, které jsou poměrně malé.

V základní verzi (zdarma) jsou tyto jazyky: angličtina, němčina a španělština. V rozšířené verzi (možnost zakoupení za 30€) je jazyků více, včetně češtiny. V bezplatné verzi můžete hrát hry (pexeso, přiřazování kartiček, hledání, která karta chybí a skládání vět. Také je zde možnost práce s KIKUS kartami v kreativním panelu, kde můžete karty měnit, popisovat, vyznačit rody apod. V základní verzi zdarma tedy sice není česká verze, ale popisky a instrukce ke cvičením nahrané v softwaru pro práci s dětmi ve třídě až tak nepotřebujeme. Pedagog může zadat instrukci sám (například - který obrázek chybí? atd.) Lze tedy pracovat i například s anglickou verzí.

KIKUS digital byl vyvinut s ohledem na didaktiku vícejazyčnosti. Učitelé mohou kombinovat cvičení druhého jazyka (češtiny) s přidáním mateřského jazyka žáků. To podporuje jazykovou informovanost a empatii mezi žáky.

Díky KIKUSu digital, mají rodiče možnost jazykově podporovat své děti doma – a také se s nimi sebevzdělávat. Všechny pojmy/termíny jsou součástí základní verze KIKUSu digital.

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.