+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Kdo je asistent pedagoga


Žáci, kteří neovládají český jazyk v dostatečné míře, patří do skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které je v určitých případech možné žádat finanční podporu na zřízení pozice asistenta pedagoga. S novelou školského zákona a vyhláškou č. 27/2016 Sb. je v případě žáků s OMJ asistent pedagoga jednou z možností ve 3. stupni podpůrných opatření. Týká se žáků bez znalosti vyučovacího jazyka. Podpůrná opatření jsou po doporučení ŠPZ nároková a finance, které na ně škola získá jsou dána normativně (viz příloha č. 1 vyhlášky).

V praxi často zaznívá názor, a to často i z úst odborných pracovníků, že žáci s OMJ mohou využívat asistenta pedagoga pouze v případě, že mají kromě neznalosti češtiny další speciálně-vzdělávací potřebu. MŠMT tento mýtus opět vyvrací a potvrzuje, že vyhláška č. 27/2016 Sb. nikde nestanoví, že pro poskytnutí asistenta pedagoga je třeba kombinace více speciálně-vzdělávacích potřeb. Poradenské zařízení tedy může ve 3. stupni podpůrných opatření doporučit asistenta pedagoga žákovi, který kromě nedostatečné znalosti češtiny nemá žádnou jinou speciálně-vzdělávací potřebu. Celé stanovisko k asistentům najdete zde.

Jedním z úkolů asistenta pedagoga je pomáhat při integraci dětí s odlišnou kulturní a jazykovou zkušeností do výuky i do školního prostředí.
V případě žáků, jejichž mateřský jazyk neovládá žádný z pedagogů a je natolik odlišný, že je počáteční porozumění a komunikace mezi žákem a ostatními velice obtížná, je možné zaměstnat na pozici asistenta osobu mluvící česky a zároveň mateřským jazykem žáků.

To usnadní jak komunikaci, tak samotnou integraci do prostředí, které je pro žáky zpočátku neznámé a cizí. Jak ukazují příklady dobré praxe, žáci se s pomocí asistenta necítí tolik frustrováni jazykovou bariérou a jejich školní úspěšnost se tím zvyšuje.

Jestliže jsou žáci různého jazykového původu, je možné zaměstnat více osob na částečný úvazek a více se zaměřit na výuku češtiny jako druhého jazyka, jejíž výuka je bez znalosti zprostředkujícího jazyka také možná. Viz sekce Čeština jako druhý jazyk.

META, o.p.s. se aktivně věnuje podpoře využívání asistentů pedagoga na školách jako podpůrného opatření při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. V rámci toho hledá nejefektivnější způsoby, jak této pozice využít. Asistenti společnosti META působili na několika školách v Praze a ve Středočeském kraji.

Naše zkušenosti s asistencí pedagogům jsme shrnuli v několika dokumentech:

- Nejste na to sami! - Asistent pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem (2013)
- Hledá se dvojjazyčný asistent (2014)
- Dvojjazyční asistenti pedagoga - příběhy úspěšné integrace (2016)
- Manuál spolupráce asistentů pedagoga a učitelů

Více informací o asistentech pedagoga naleznete na stránce Asistent pedagoga (provozuje Nová škola, o.p.s.).
logo Nová škola ops

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.