+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Kulturně inkluzivní obsah učiva


Kulturně inkluzivní obsah učiva znamená takové učivo, jehož osvojení nebrání žádné kulturně podmíněné odlišnosti žáků. Zároveň je to ale také učivo, které tyto odlišnosti uznává, soustřeďuje na ně svůj zájem a používá je.
Což jinými slovy znamená, že jakémukoliv žáku z kterékoliv země nebudou jeho původ, zkušenosti, znalosti ze země původu, jazyková vybavenost atd. na překážku osvojení učiva. Naopak, přítomnost takového žáka bude využita k obohacení ostatních o vědomosti či zkušenosti, vycházející z žákova odlišného kulturní původu.

Strategie pro "kulturně inkluzivní obsah učiva"

Kulturně inkluzivní obsah je zásadní při vytváření pozitivního sebepojetí žáků a studentů, kteří přicházejí z různých zemí s odlišným kulturním prostředím, stejně jako při budování pozitivních postojů u ostatních žáků a studentů.

Kulturně inkluzivní učivo může být zprostředkováváno ve všech předmětech.

Znamená to, že při výuce vycházíme z těchto zásad:

  • Všichni studenti se mohou na výuce podílet, mohou se s ní identifikovat a jsou do ní zapojeni.

  • Výuka je postavena na vědomostech, které měli možnost získat všichni žáci.

  • Výuka nepředpokládá znalost "všeobecně známých" kulturních informací, protože někteří studenti je znát nemusí (pokud tuto znalost výuka vyžaduje, musíme tyto informace žákům zprostředkovat a vysvětlit).

  • Jsme si vědomi, že tzv. euroamerická kultura je jednou z mnoha kultur a stejně jako ostatní kultury je otevřena zkoumání a srovnání (myšlenka kulturního relativismu).

  • Považujeme všechny kultury za dynamické, odpovídající na měnící se potřeby a okolnosti a především sobě rovné.

  • Zobrazujeme lidi s odlišnou kulturou a jazykem pozitivně a bez stereotypů, například ve vhodných a předem uvážených knihách, filmech, plakátech atd.

  • Zaměříme se na mezikulturně sdílené hodnoty, tedy na hodnoty, kterým připisujeme důležitost ve všech kulturách světa. Na druhou stranu se můžeme zabývat otázkou, jak jsou univerzální lidské potřeby a lidská práva naplňovány v různých kulturách.

Strategie k vytváření pozitivních postojů ke kulturní diverzitě

  • Pracujte s dětmi na tom, aby se vzájemný respekt a vhodné chování k ostatním stalo základem interakcí ve třídě.

  • Zkoušejte si průběžně modelové situace, které vzájemný respekt a vhodné chování vyžadují a které od žáků a studentů očekáváte (naslouchání, oceňování druhých a jejich práce, kooperace, vyjednávání, kompromisy...).

  • Neočekávejte od žáků, že jsou experti na svou vlastní kulturu nebo že jsou vždy ochotni o ní ostatními vyprávět (žáci, kteří žijí dlouhodobě v jiné než rodné zemi, často ztrácí vztah ke své původní kulturní identitě).

Částečně převzato z příručky: Count me in! A resource to support ESL students with refugee experience in schools, © The State of South Australia, Department of Education and Children’s Services, 2007.

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.