+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Náplň práce asistenta pedagoga


Náplň práce asistenta pedagoga vychází ze školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících. Jedná se zejména o spolupráci s učitelem na výuce (nejen) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků, individuální i skupinová podpora žáků při přípravě na výuku. Ředitel školy rozhoduje o tom, jaký bude poměr přímé a nepřímé činnosti.

U asistenta pedagoga pro žáky s OMJ se jedná konkrétně o:

  • pomoc učiteli s přípravou a plánováním výuky - asistent se při plánování a přípravě zaměřuje na potřeby konkrétních dětí, může pomoci s úpravou vzdělávacích cílů pro děti/žáky s OMJ, s ohledem na cíle hodiny pak připravit podpůrné materiály (vytipovat klíčovou slovní zásobu a fráze, připravit k nim podpůrné podklady, zjednodušit texty apod.). V sekci Zapojení do výuky naleznete tipy a rady, jak vytvářet žákům s OMJ pracovní listy, ale také jsou k dispozici ke stažení již vytvořené a roztříděné podle předmětů. Pracovní listy lze vytvářet i pro děti nečtenáře.

  • podporu žáků při zapojování do výuky – asistent podporuje děti/žáky (nejen s OMJ) při zvládání úkolů, přeformulovává či zjednodušuje zadání, sleduje zapojení všech dětí do výuky a v případě potřeby zasahuje. Je dobré zajistit pro žáka slovník. Pro nečtenáře existují i obrázkové slovníky, vybízíme ale i k vedení vlastního slovníku. Starší žáci mohou také využít tzv. Překladové slovníčky pro ZŠ do různých předmětů, přeložené do několika jazyků. Dáváme si pozor, ať se vše neodehrává jen ve slovech Používáme obrázky, praktické činnosti, grafické organizéry, schémata nebo tabulky. Upozorňujeme na obrázky a schémata, která jsou v učebnici a dáváme k nim úkoly (přiřadit slova, naučit se věty, kterými se schéma, obrázek popíše, nejlépe písemně). Pokud v učebnicích schémata nejsou, vytvoříme je. Můžeme se inspirovat na Inkluzivní škole v části Klíčové vizuály. Dáváme úkoly, které nejsou mluvící: např. dítě přiřadí/ doplní k obrázku (schématu) příslušná klíčová slova, vyplňuje klíčové vizuály, tvoří myšlenkovou mapu, kreslí schéma.

  • práci se skupinou žáků nebo individuální práce (ve třídě i mimo třídu) – někdy se hodí, aby asistent pracoval s konkrétním žákem nebo skupinou žáků odděleně od zbytku třídy. Může se jednat o práci na stejném nebo jiném tématu, žáci nemusí být pouze žáci s OMJ. Oddělená výuka určité skupiny žáků by ovšem neměla být po celou dobu výuky. Využívá se zejména, pokud je to účelné pro následné zapojení do výuky s celou třídou. V článku Komunikace s dítětem a žákem s OMJ je popsáno jak postupovat, když se žák česky vůbec nedorozumí, nebo má tzv. tiché období.

  • práci s celou třídou - ve chvíli, kdy učitel věnuje pozornost konkrétním dětem, které potřebují jeho větší podporu, může se asistent věnovat zbytku třídy (kontroluje splnění úkolů, zadává úkoly, čte apod.)

  • pomoc žákovi v přípravě na výuku – asistent může pomoci žákům např. se zvládáním domácích úkolů, zejména tehdy, kdy by jazyková bariéra rodičů znesnadnila dítěti splnit úkol. Tuto podporu je ale třeba s rodiči prodiskutovat, aby asistent nepřejímal jejich roli. I zde platí, že podpora asistenta by měla vést k samostatnosti dítěte (rodiny).

  • zapojení do tvorby, realizace a revize plánů (PLPP, IVP) – asistent může učiteli pomoci s formulací cílů (žáka dobře zná) i s napsáním plánu. Za jeho formální i obsahovou správnost ale zodpovídá učitel.

  • pomoc při komunikaci s rodinou – výhodou je, pokud má asistent a rodiče společný jazyk, ale i když tomu tak není, může například zprostředkovávat tlumočníka, případně tisknout dvojjazyčné informativní texty. Asistent také může pomoci zprostředkovat a vyladit oboustranná očekávání, což je nesmírně cenné. Podívejte se na sekci Komunikace s rodiči, kde se dozvíte více informací, jak s nimi komunikovat a spolupracovat.

  • zapojení do evaluace výuky a hodnocení žáka – přítomnost druhého pedagogického pracovníka může pomoci při ověřování a rozvoji aktivit vhodných pro konkrétní žáky a třídu. Zpětná vazba od asistenta může být velice cenná. Zároveň může asistent pomoci při hodnocení pokroků žáka. Ptáme se, čemu žák rozuměl, co mu pomohlo, v čem měl problém. Ideální nástroj jsou portfolia; když žák vidí, co už všechno zvládl – působí to motivačně. Můžeme si vést záznamové archy, psát deník apod. Součástí kontroly pokroku by mělo být sebehodnocení žáků a také formativní zpětná vazba od učitele. Při evaluaci můžeme zaměřovat pozornost i na učební strategie, které žák používá při různých příležitostech, a ty, které naopak může více rozvíjet.

  • spolupráci s koordinátorem pro žáky s OMJ/ pro cizince, nebo výchovným poradcem a s učitelem češtiny jako druhého jazyka (má učebnice a přehled o dětech s OMJ).

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.