+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Německo


Předškolní výchova

Integrace dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do předškolních zařízení je běžná praxe. Stále častěji se objevují programy dodatečné jazykové podpory nebo dvojjazyčná výchova, která je realizována dvojjazyčným personálem. Do jazykové podpory dětí jsou zapojeni i rodiče, kterým je poskytováno i odborné poradenství. Většina spolkových zemí má organizovanou podporu jazykového rozvoje dětí. Ty mají před nástupem do školy možnost navštěvovat přípravné třídy. Ještě před zápisem do školy absolvují děti ústní jazykový test, ve kterém se ověřují jejich jazykové dovednosti a pokud se zjistí nedostatky, musí navštěvovat třídy jazykové podpory v mateřské nebo základní škole. Jazykové kurzy jsou organizovány v rozsahu průměrně šest hodin týdně. Přípravné kurzy potřebuje kolem 50% dětí z imigračního prostředí.

Základní školy

V Německu je nejčastější jazyková podpora dětí s OMJ přímou integrací dětí do běžných tříd, tzv. imerzí. Dodatečná opatření mohou mít formu doučování, kurzů němčiny jako druhého jazyka, nebo zařazení předmětu němčina jako druhý jazyk do školních osnov. Pokud je poměrný počet dětí s OMJ ve třídě vyšší než pětina, mohou být otevřeny speciální třídy/ kurzy, ve kterých se žáci učí němčinu jako druhý jazyk. Učitelé těchto kurzů musí mít kvalifikaci v němčině a/nebo v němčině jako cizím jazyce. Peníze poskytují místní samosprávy. Existují tři typy kurzů: základní, pokročilé a podpůrné. Po absolvování pokročilého kurzu už by děti měly být schopny zapojit se do běžné výuky. Podpůrné kurzy jsou zaměřeny na odbornou a speciální terminologii.

Jak probíhá výuka v Sasku jste se mohli dozvědět v jednom z našich newsletterů.

Podpora mateřského jazyka a kultury

V Německu také nabízejí výuku mateřského jazyka dětem pocházejícím z Řecka, Itálie, Chorvatska, Maroka, Portugalska, Španělska a Turecka, aby se při jejich opětovném návratu do země původu mohly snadno zapojit do školy.

Turecká menšina v Německu

Podle výzkumů se ukazuje, že integrace tureckých přistěhovalců, přestože se může jednat o druhou až třetí generaci, se příliš nedaří. 30% dětí tureckého původu nedokončí ani základní školu, pouhých 14% udělá maturitu, což je ve srovnání s německou populací polovina. Více např. článek Survey Shows Alarming Lack of Integration in Germany, dostupný na http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,603588,00.html. Na vině je především malá míra zapojení celých rodin, ale i paralelní svět, který si turecká menšina v Německu vytvořila. Velkou měrou také působí malá očekávání učitelů od tureckých dětí, jejich nezapojování do školních i mimoškolních aktivit a samozřejmě velké kulturní rozdíly, které působí například na poli hodnot.

Zdroj:
INTEGRATING IMMIGRANT CHILDREN INTO SCHOOLS IN EUROPE – GERMANY; Eurydice, 2004, [cit. 2010-9-14]. Dostupné z: http://www.eurydice.org.
JEŽKOVÁ. Věra, von KOPP, Botho, JANÍK, Tomáš. Školní vzdělávání v Německu, 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.