+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Převod známek ze zahraničí


Pakliže uchazeči o studium na SŠ dokládají vysvědčení ze zahraničních škol, je nutné porovnat známkování v této zemi s českým známkováním. Dle Informace k přijímací zkoušce z ČJL osob pobývajících v dlouhodobě v zahraničí (MŠMT) je posouzení hodnocení výsledků uchazečů plně v kompetenci ředitele střední školy. MŠMT doporučuje školám vytvořit převodník na klasifikaci. Žádný jednotný a závazný dokument, který by převod známek ze zahraničních škol definoval, však neexistuje.

Na základě našich zkušeností z práce s klienty ze zahraničních škol Vám přinášíme inspiraci, jak lze při převodu postupovat.

Tipy, jak postupovat

Při převodu známek ze zahraničních škol je jedinou možnou cestou pátrání, dost možná v jiném jazyce (nejčastěji v angličtině).
Z čeho lze při převodu známek vycházet?

  • NPI ČR postupně zpracovává struktury vzdělávacích systémů a standardů hodnocení žáků ve vybraných zemích, součástí popisu bývá i orientační převodní tabulka.
  • Existují popisy některých zahraničních vzdělávacích systémů v češtině, jež jsme v minulosti vytvořili na základě databáze UNESCO.
  • International GPA calculator je online nástroj, z něhož po zadání konkrétní země a stupně vzdělání (secondary) dostanete automaticky vygenerovaný příklad hodnocení v dané zemi v porovnání s americkým známkováním (tzv. “US Grade”).
  • Scholaro database je podobný online nástroj, kde v záložce “Grading system” najdete porovnání systému dané země ve vztahu k americkému systému.
  • Obdobně funguje také GPA calculator - grade conversion, stačí zadat zemi.
  • Wikipedia nabízí taktéž možnost vyhledání známkování některých zemí.
  • Další zdroje lze dohledat v Google vyhledáváním klíčových slov jako např. “název země v angličtině” + “educational system” / “grading system”
  • Velkým zdrojem informací o známkování je sám uchazeč a jeho rodina. Informace, které jsme dohledali prostřednictvím tipů výše, lze ověřit při neformálním rozhovoru s uchazečem a jeho rodinou.
  • Někteří soudní tlumočníci z vlastní iniciativy a na základě vlastních zkušeností doplňují v komentářích k překladu vysvědčení orientační informace k převodu známek. Není však možné po nich tyto převody vyžadovat.

Doporučujeme všechny nalezené informace ověřit vždy z min. 1 dalšího zdroje. Z americké pětistupňové hodnoticí škály vždy lehce přejdete do českého známkování (A = výborný, F “failed” = nedostatečný, viz také níže).

Možná úskalí

Vzdělávací systémy v zahraničí fungují různě. Systém klasifikace se může lišit i v rámci jedné země např. v závislosti na konkrétním regionu, v některých zemích se hodnocení může lišit i školu od školy. I z toho důvodu je důležitá komunikace s těmi, kdo daný systém znají - tedy s rodinou konkrétních uchazečů. Vzhledem k velké různosti světových vzdělávacích systémů je tak někdy nemožné docílit stoprocentního spravedlivého převodu. Vždy by nám ale mělo záležet na samotných uchazečích, převod známek do českého systému by je neměl poškodit.

Příklady převodu známek

Pro inspiraci níže naleznete příklad převodů známek z některých zemí, s nimiž jsme v rámci poradenství pracovali. Příklady jsou řazené od nejobvyklejších a nejčastějších zemí po ty méně časté či ojedinělé. Jak bylo řečeno výše, v jedné zemi nemusí platit jednotný hodnoticí systém, proto doporučujeme postupovat dle tipů výše.

USA
USA A (A+, A, A-) B (B+, B, B-) C (C+, C, C-) D (D+, D, D-) F
ČR 1 (výborný) 2 (chvalitebný) 3 (dobrý) 4 (dostatečný) 5 (nedostatečný)

UKRAJINA
UKR 12-10 9-7 6-4 3-2 1
ČR 1 (výborný) 2 (chvalitebný) 3 (dobrý) 4 (dostatečný) 5 (nedostatečný)

Více informací ke vzdělávacímu systému na Ukrajině v článku a na https://www.edu.cz

VIETNAM
VNM 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0
ČR 1 (výborný) 2 (chvalitebný) 3 (dobrý) 4 (dostatečný) 5 (nedostatečný)

Při hodnocení ve Vietnamu se používají i desetinná místa, pro zjednodušení převodu je běžně zaokrouhlujeme. Z předmětů tělesná výchova, hudební výchova a výtvarná výchova nedostávají žáci známky, ale slovní hodnocení „splnil/a“ Ð nebo “nesplnil/a“ CÐ. Za hodnocení „splnil/a“ nejčastěji uvádíme v přihlášce jako český ekvivalent známku 1.

MOLDAVSKO
MDA 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1
ČR 1 (výborný) 2 (chvalitebný) 3 (dobrý) 4 (dostatečný) 5 (nedostatečný)
INDIE
IND 7-6 5-4 3 2-0
ČR 1 (výborný) 2 (chvalitebný) 3 (dobrý) 4 (dostatečný)-5 (nedostatečný)
SENEGAL
SEN 20-14 13,9-10,5 10,4-9 8,9-8 7,9-0
ČR 1 (výborný) 2 (chvalitebný) 3 (dobrý) 4 (dostatečný) 5 (nedostatečný)
FILIPÍNY
PHL 100-95 94-80 79-75 74-70 69-0
ČR 1 (výborný) 2 (chvalitebný) 3 (dobrý) 4 (dostatečný) 5 (nedostatečný)
ARMÉNIE
ARM 10-8 7-6 5-4 3-1
ČR 1 (výborný) 2 (chvalitebný) 3 (dobrý) 4 (dostatečný)-5 (nedostatečný)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.