+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Roční přípravný kurz před SŠ


Mladí migranti, kteří přicházejí do České republiky po absolvování základního vzdělání ve své zemi, mají vstup na českou střední školu v mnohých ohledech ztížen. Kromě zvládnutí oficialit (jako je zorientování se v nabídce a požadavcích středních škol, správné vyplnění a doručení přihlášky a dalších dokumentů apod.) musejí uchazeči o studium čelit také dalším překážkám, jež jim brání vystudovat vysněnou střední školu.

Roční přípravný kurz na SŠ Roční přípravný kurz na SŠ

Velkou překážku představují jednotné přijímací zkoušky. Ti uchazeči, kteří základní školu absolvovali v zahraničí, mají možnost mít na žádost odpuštěný didaktický test z ČJL. Místo toho pak škola ověřuje znalost češtiny pohovorem, jež však není nikým a ničím definován a závisí pouze škole. A ani tyto studenty nemine jednotná přijímací zkouška z matematiky, která je převážně složená ze slovních úloh, vše tak zcela závisí na porozumění zadání. Úspěšnost u přijímacích zkoušek je tedy u uchazečů přicházejících ze zahraničních základních škol logicky velice nízká.

A i když se tito uchazeči dostanou přes přijímací zkoušky (např. v dalších kolech), zdaleka nemají vyhráno. Na začátku školního roku jsou vrženi do vzdělávacího procesu, kde se už pracuje převážně s odborným jazykem. A na základy češtiny nezbývá čas.

Co však dělat s těmi, kdo chtějí studovat českou střední školu, ale nemají dostatečnou znalost vyučovacího jazyka? Ideální by byl intenzivní kurz češtiny, který by uchazeči absolvovali před vstupem na českou SŠ.

Po několika letech neúspěšných pokusů získala META, o.p.s. spolu s partnerskou organizací Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. zásadní podporu z dánské nadace THE VELUX FOUNDATIONS, a tak jsme mohli v roce 2016 začít takovýto kurz připravovat v rámci projektu Click with school. Naším záměrem bylo vytvořit úplně nový typ kurzu, který kombinuje jazykovou výuku s výukou obsahu učiva ze základní školy. A to z důvodu snadnější možnosti následného uplatnění při studiu na SŠ. Zároveň jsme chtěli samotnou realizací upozornit na chybějící systémovou podporu těmto mladým lidem.
Představovaný přípravný kurz proběhl zatím třikrát (školní roky 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019).

Jak kurz probíhal?

Snažili jsme se co nejvíce napodobit klasické školní prostředí. Studenti chodili na kurz od pondělí do pátku a měli prázdniny stejně jako žáci základních škol. Kurz byl prezenční, každý den probíhala výuka ve třech vyučovacích blocích po 90 minutách, mezi kterými byla 20 minutová a 40 minutová pauza.

Roční přípravný kurz na SŠ - psaní Roční přípravný kurz na SŠ - výuka

První polovina kurzu obsahuje výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) (od úrovně A0) zaměřenou na získání komunikačních dovedností, funkční i čtenářské gramotnosti a osvojení gramatických jevů (z pohledu ČDJ). Cílem první poloviny kurzu bylo získání kompetencí v ČDJ na úrovni A2. Tato úroveň byla ověřována zkouškou, kterou absolvovali všichni studenti. Naprostá většina z nich této úrovně po 4 měsících výuky dosáhla. Na konci této poloviny dostali studenti slovní hodnocení.

Právě z výuky v první polovině kurzu také vznikla učebnice a pracovní sešit češtiny jako druhého jazyka LEVOU ZADNÍ I., které je možno zakoupit v METĚ. Na stránkách ceskylevouzadni.cz můžete k učebnici stáhnout poslechy i manuál pro učitele. K učebnici je možné využít také bezplatnou mobilní aplikaci Click4Czech (lze používat v prohlížeči nebo stáhnout do mobilu).

Druhá polovina kurzu je věnována rozvoji vyučovacího jazyka v autentickém kontextu jednotlivých vzdělávacích oblastí ZŠ, kde si účastníci mají možnost osvojit terminologii, hlavní myšlenky a především akademický jazyk používaný v běžné výuce. Zvýšená pozornost je věnována tématům z oblasti české historie, zeměpisu a občanské výchovy (některé materiály používané v kurzu najdete v sekci webu Zapojení do výuky a materiály). Na základě těchto materiálů také vzniká pokračování učebnice Levou zadní.

Ve druhém běhu kurzu jsme již od října zařadili i matematiku (z důvodu přijímacího řízení). V prvním roce začala matematika až od listopadu spolu s dalšími obsahovými předměty, ale ukázalo se, že to bylo pozdě.

Roční přípravný kurz na SŠ

Po skončení druhé poloviny kurzu absolvovali studenti opět zkoušku. Tentokrát se ověřovaly nejen jazykové kompetence v jednotlivých dovednostech, ale i znalosti obsahu a schopnost vyjádřit se k vylosovanému tématu. Absolventi získali na konci certifikát.

Další služby pro naše studenty

Velmi důležitou a v podstatě nepostradatelnou součástí přípravného kurzu byla spolupráce sociálních pracovnic obou organizací, se studenty a jejich zákonnými zástupci. S účastníky kurzu byly po celou dobu v kontaktu. Potřeby studentů i jejich prospěch konzultovaly lektorky společně se sociálními pracovnicemi při pravidelných poradách. Mezi standardní náplň práce patřilo: komunikace s rodiči (schůzky s tlumočením), informační schůzky o školství v ČR, evaluační schůzky, podpora studentů při uznání zahraničního vzdělávání, řešení komplikací, podpora při výběru dalšího studia aj.

Součástí podpory našich studentů byla také možnost spolupráce s dobrovolníky. Nejčastější forma byla doučování např. češtiny (psaní, čtení, konverzace ve dvojici / skupinově), matematiky k přijímacím zkouškám nebo angličtiny. Důležitou součástí kurzu byly také výlety, exkurze a další akce, při nichž měli studenti možnost opustit třídu, vyvětrat se a poznat sebe navzájem i reálie v nové zemi.

Roční přípravný kurz na SŠ - perníčky Roční přípravný kurz na SŠ - mikuláš

Projekt a přípravný kurz pokračují dál!

Naštěstí jsme měli úspěch při nové žádosti a máme příležitost tento kurz od roku 2019 JEŠTĚ TŘIKRÁT OPAKOVAT v rámci projektu Don´t give up!, který opět financuje THE VELUX FOUNDATIONS až do roku 2022.

Roční přípravný kurz na SŠ - konec školního roku

Kromě samotného kurzu věnujeme pozornost samotné spolupráci se středními školami, do nichž naši absolventi směřují. Ačkoliv studenti dosáhnou prahové úrovně ve vyučovacím jazyce, není to samozřejmě ještě dostatečná jazyková kompetence pro úspěšné absolvování školy bez další podpory. Ve školách budeme postupně budovat různé formy podpory, např. buddy systém, podporu učitelů při výuce žáků s OMJ, tvorbu výukových materiálů, slovníků, nabídneme doučování, ale také zdokonalovací kurzy češtiny a kurz zaměřený na rozvoj češtiny jako přípravu k maturitní zkoušce.

V neposlední řadě se budeme i nadále zaměřovat na naše advokační aktivity. Chceme přesvědčovat důležité aktéry, aby se tento kurz stal postupně standardním způsobem podpory mladých migrantů. V této chvíli, kdy vidíme skutečné výsledky, víme, že taková podpora má obrovský smysl.

Je nesmyslné plýtvat potenciálem těchto mladých lidí jenom proto, že nemáme vytvořené mechanismy na jejich podporu.

Podrobný popis Ročního přípravného kurzu ke studiu na SŠ včetně ukázek hodnocení, sylabu apod. najdete v dokumentu: Jak jsme organizovali přípravný kurz.

Je potřeba přípravný kurz začlenit do systému?

Ptali jsme se pedagogů na potřebnost přípravného kurzu v systému českého školství. Shrnuje ředitelka ZŠ z Jihomoravského kraje:

"Nezbytný je roční kurz přípravy na střední školu, aby se docílilo alespoň o trochu rovnějšího přístupu ke vzdělání pro žáky s OMJ. Porozumění četbě knih nutných ke státní maturitě je oříškem i pro žáky Čechy, kteří doma běžně v českém jazyce komunikují, kterým mohou rodiče pomáhat a mají daleko větší slovní zásobu než i ten nejpilnější žák s OMJ. Z pozice pedagoga základní školy je velmi smutné vidět žáka, který má všechny předpoklady být úspěšným na střední škole, ale jehož nedostatečná znalost českého jazyka limituje a mnohdy i odrazuje od dalšího studia. A pokud i navzdory tomuto hendikepu zvládne přijímací zkoušky na SŠ, nastává problém přímo na střední škole, kde je velké množství nových výrazů, které jsou mnohdy zdí, přes kterou se většina žáků již nedostane. Tři hodiny českého jazyka týdně navíc nejsou dostatečným řešením."

Další výroky a shrnutí dotazníkového šetření najdete v článku Výsledky dotazníku: potřebnost ročního kurzu češtiny před vstupem na SŠ.

Dobrá praxe

Kristýna Titěrová, Michaela Jiroutová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.