+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jak vést rozhovor u přijímaček


U uchazečů, kterým se dle § 20 odst. 4 ŠZ odpouští jednotný test z ČJL, střední škola ověřuje znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, rozhovorem. Ředitel školy stanoví způsob hodnocení těchto uchazečů v rámci kritérií přijímacích zkoušek (které musí být vyhlášeny vždy nejpozději do 31.1.). Jak takový rozhovor může vypadat?

Ačkoliv konkrétní podoba rozhovoru není legislativně ošetřena (a je tedy plně v kompetenci ředitele školy), Informace k přijímací zkoušce z ČJL osob pobývajících v dlouhodobě v zahraničí z dílny MŠMT přinášejí některá doporučení:

  • Posuzuje se elementární znalost češtiny nezbytná pro vzdělávání v daném oboru.
  • Otázky kladené při rozhovoru nesmí přesahovat znalosti stanovené RVP pro základní vzdělávání.
  • Rozhovor musí být proveden před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání.
  • Je vhodné z rozhovoru učinit záznam (příklad viz příloha Informací MŠMT)
  • Výsledkem hodnocení je souhlasné či nesouhlasné stanovisko, zda daný uchazeč může vzhledem k jeho znalosti českého jazyka studovat konkrétní obor vzdělání (pro každý obor je nutné vlastní stanovisko).
  • Nevykoná-li uchazeč rozhovor úspěšně, nesplnil kritéria přijímacího řízení (= nepřijat).

Doporučujeme předem stanovit jasná kritéria rozhovoru, která budou mít uchazeči k dispozici stejně jako ostatní kritéria přijímacího řízení a na něž se budou moci připravit. Důležité je např. také ověření dovednosti psaní latinkou, která je pro další výuku nezbytná. Zjistit míru ne/znalosti češtiny je možné např. základními jednoduchými otázkami o uchazeči a jeho motivaci ke studiu, přečtením krátkého textu, popisem obrázku používaného např. při výuce cizích jazyků - ve třídě/ve škole apod.

Při přípravě rozhovoru se můžete inspirovat:

Více k jazykové diagnostice se dozvíte v sekci Čeština jako druhý jazyk.

Přijímacímu rozhovoru se věnoval také webinář NPI ČR (11.1.2023). Podklady k němu včetně záznamu naleznete na stránkách https://cizinci.npi.cz.

Michaela Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.