+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Spolupráce s externími partnery


Škola je klíčový nástroj integrace, ale potřebuje funkční systém podpory, aby to vše bylo pro ni zvládnutelné a funkční.
Spolupráce mezi školou a externími partnery představuje možnost, jak efektivně reagovat na potřeby vícejazyčných žáků v procesu vzdělávání a předcházet nežádoucím situacím. Předpokladem efektivní spolupráce je její kontinuálnost, pravidelnost, aktivita a zájem všech zapojených aktérů.

MŠMT

Má na starosti nastavení systému vzdělávání v ČR, jeho analýzu a zkvalitňování, připravuje projekty na podporu výuky a vzdělávání, zajišťuje sběr dat a jejich vyhodnocování (kapacity, poskytování jazykové přípravy apod.). Provádí legislativní úpravy a vydává metodické pokyny.

Národní pedagogický institut (NPI) zprostředkovává aktuální informace ze vzdělávací koncepce MŠMT, vytváří rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé stupně škol, nabízí metodickou podporu a cílené vzdělávání pedagogických pracovníků. Krajská pracoviště NPI podporují školy přímo v jednotlivých regionech.

Byla zavedena metodická pomoc školám a zřizovatelům tzv. Střední článek podpory MŠMT. Cílem je snížit nepedagogickou a administrativní zátěž vedení škol. Podpora se týká - poradenství v oblasti legislativy, pracovního práva, správních řízení, vedení matriky, výkaznictví apod.

KRAJSKÝ ÚŘAD

Pravidelně komunikuje s MŠMT, se zřizovateli škol, pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími aktéry i o aktuální situaci ve vzdělávání. Určuje školy pro jazykovou přípravu, sbírá data (kapacity škol, poskytování jazykové přípravy apod.) a provádí evaluaci nastavení systému a další plánování. Připravuje a financuje projekty na podporu a rozvoj škol v kraji, kde může zohlednit podporu vícejazyčných dětí.

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

Zajímá se o kvalitu vzdělávání v dané škole a pravidelně komunikuje s řediteli škol o aktuální situaci. Sbírá data a průběžně je vyhodnocuje, např. kapacity, rovnoměrné rozmístění vícejazyčných dětí do všech škol, poskytování jazykové přípravy apod. Ví, kde získat informace k problematice vzdělávání vícejazyčných žáků, které může následně školám doporučit.

Shromažďuje informace o aktérech na území, které má ve správě. Může doporučit škole kontakty na -psychologickou, speciálně-pedagogickou a psychoterapeutickou péči, dále také na poskytovatele služeb v regionu (sociální služby, neziskové organizace atd.). Někteří zřizovatelé u sebe soustřeďují pracovní nabídky škol a také poptávku ze strany uchazečů o práci (např. asistentů pedagoga, učitelů) a navzájem je propojují. Základní principy nastavení spolupráce zřizovatele se ZŠ a jejich podporu v tématu vzdělávání vícejazyčných žáků najdete v našem checklistu pro zřizovatele.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (MAS)

Zajišťuje a koordinuje aktivity na podporu základního, zájmového a také neformálního vzdělávání vícejazyčných žáků realizované v daném regionu. Podílí se na konkrétní spolupráci zřizovatelů, škol a jiných aktérů ve vzdělávání, vzájemném informování a plánování aktivit pro řešení potřeb regionálního školství. Snaží se také získávat a rozdělovat dotační prostředky.

RODIČE VÍCEJAZYČNÝCH ŽÁKŮ

Spolupráce školy s rodiči je nezbytná pro úspěšné začlenění vícejazyčného žáka do školy, jeho rozvoj a plnění školních povinností. Rodiče se mohou potýkat s nedostatkem základních informací, např. o vzdělávacím systému v ČR, svých právech a povinnostech, dostupných volnočasových aktivitách či možnostech podpory, proto je vhodné se na setkání s rodiči připravit. S tím Vám pomůže náš článek Spolupráce s rodiči. Můžete využít i náš infobalíček a infografiku.

PODPŮRNÉ SLUŽBY (Sociální poradenství, interkulturní práce, tlumočení a překlady)

Sociální poradenství
Školy mohou předat kontakt rodičům vícejazyčných žáků na organizace poskytující sociální poradenství v oblasti vzdělávání vícejazyčných dětí a žáků, které např. pomáhají s podáním přihlášky na střední, vyšší odbornou či vysokou školu, s asistencí při zápisu na ZŠ nebo SŠ, orientací v administrativě spojené se vzděláváním v České republice atd. Na další služby se můžete podívat na náš web.

Interkulturní práce a tlumočení
Během setkání s rodiči vícejazyčných žáků můžete využít služeb komunitního tlumočníka nebo interkulturního pracovníka. Je důležité předat rodičům informace v jazyce, kterému rozumí a mohou se doptávat. Zároveň takto podporujeme oboustranně respektující komunikaci. Doporučujeme rovněž naši publikaci Komunitní tlumočníci ve víru integrace.

Překlady
Je vhodné si předem připravit překlady různých dokumentů v mateřském jazyce rodičů vícejazyčného žáka. Můžete využít naše Informace pro rodiče - jazykové verze, kde najdete např. informace o předškolním vzdělávání, přijetí do školy, pozvánky, informace apod. Možnost přeložení různých školních dokumentů nabízí také NPI.

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA (PPP)

Provádí diagnostiku a poradenství u dětí z odlišného kulturního prostředí, se spec. poruchami učení nebo chování. Na vyšetření v PPP mají právní nárok všichni vícejazyční žáci a poradna nesmí odmítnout vyšetřit žáka z důvodu neznalosti jazyka.

Pokud to je v silách poradny, je vhodné, aby pracovníci PPP častěji navštěvovali děti přímo ve škole. Zároveň je nezbytné, aby se poradna a škola domluvily na tom, jakou podporu vícejazyčný žák potřebuje a co je v možnostech školy reálné zajistit. Škole při implementaci podpůrných opatření pomůže, pokud jsou doporučení srozumitelně a co nejpřesněji formulována, např. úprava obsahu vzdělávání, včetně hodin ČDJ v běžné výuce, individuální vzdělávací plán (IVP) atd. Rovněž je vhodné, aby si škola promluvila s rodiči dítěte o tom, proč je vhodné vyšetření v PPP a jak poslat žádost o vyšetření spolu s kontaktem na konkrétní PPP. S vysvětlením může pomoci interkulturní pracovník nebo tlumočník. Více informací najdete v článku Spolupráce PPP a školy.

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE (SVP)

Pracovníci střediska navštěvují školy, spolupracují zejména s třídními učiteli a výchovnými poradci, poskytují metodické konzultace pracovníkům školy a odborné konzultace u dětí s nežádoucími projevy chování. Na vyžádání školy mohou zorganizovat programy zaměřené na prevenci rizikových forem chování a na předcházení či řešení již rozvinutých sociálně patologických jevů. Obvykle si první schůzku ve středisku domlouvají zákonní zástupci dítěte, ale také pedagogický pracovník školy nebo pracovníci OSPOD.

SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC)

Provádí diagnostiku a odborné poradenství u vícejazyčných dětí se zdravotním postižením, poskytuje psychologické a speciálně pedagogické služby.

Při spolupráci školy s SPC je důležité, aby škola poskytla SPC informace o dosavadním průběhu vzdělávání vícejazyčného žáka ve škole a potřebách, které jsou nezbytné pro jeho další vzdělávání. SPC následně může nabídnout odpovídající podporu, např. doporučení vhodných speciálně-pedagogických metod a postupů, kompenzačních pomůcek na základě diagnostiky, metodické vedení zaměřené na konkrétní postižení, konzultace s pedagogy, náslechy v hodinách, navrhování forem zapojení žáků se specifickými vzdělávacími potřebam ido třídního kolektivu. Jedná se o oboustranný proces, který se zakládá na komunikaci, zpětné vazbě a zapojení učitelů.

PSYCHOTERAPEUTICKÁ POMOC

Nově příchozí žáci se mohou potýkat s posttraumatickými nebo somatickými poruchami, s vážnými psychologickými nebo psychiatrickými problémy doprovázenými pocity strachu, úzkosti, deprese, vykořenění nebo ztráty identity. V takovém případě je vhodné vyhledat odbornou pomoc a navázat spolupráci. Škola může rodičům doporučit, kam se obrátit. Připravili jsme seznam kontaktů na psychologickou podporu v ČR v cizím jazyce a video s dětskou psycholožkou z Ukrajiny na téma Vliv posttraumatické poruchy na motivaci a učení dětí.


ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (OSPOD)

Zabývá se vyhledáváním ohrožených dětí a nastavením ochranných opatření. V případě vysoké absence dítěte ve škole by OSPOD měl nastoupit až v případě, kdy škola vyčerpala všechny své možnosti, jak daný problém řešit. OSPOD sleduje spíše příčinu absence, zda se nejedná o zanedbání péče, ohrožení fyzické nebo psychické. V takovém případě je třeba OSPOD kontaktovat co nejdříve. Učitelé školy se mohou účastnit případových konferencí, které může svolat OSPOD k řešení jednotlivých případů.

POLICIE ČR

Policie systematicky a kontinuálně spolupracuje se školami a vytváří preventivní výukové programy a besedy pro děti. Jedná se o prevenci sociálně-patologických jevů např. v oblasti kriminality, rasismu, šikany a formování právního vědomí. Zabývá se také řešením problémů vzniklých v souvislosti s uvedenými jevy ve školách. Vedení školy by mělo ohledně preventivních programů navázat kontakt s Preventivní informační skupinou Policie ČR (PIS), jejíž činnost je informační a poradenská. PIS funguje v každém kraji, pro představu doporučujeme např. nabídku aktivit pro Moravskoslezský kraj.

INFORMAČNĚ-PORADENSKÉ CENTRUM ÚŘADU PRÁCE (IPS ÚP)

Ve spolupráci se školami organizuje programy týkající se volby povolání, profesního zaměření, problematiky získávání a hledání zaměstnání nebo celkové orientace na trhu práce. Nabízí skupinové kariérové poradenství, seznamuje s nabídkou služeb IPS, možnostmi využívání informačních technologií, trendy zpracování životopisu a motivačního dopisu.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A DOUČOVÁNÍ

Škola může navázat spolupráci s institucemi (např. domovy dětí a mládeže), které nabízejí volnočasové aktivity, jakou jsou různé kluby, tábory, jazykové a adaptační kurzy. Takové aktivity mohou vícejazyčným dětem pomoct s jazykovou praxí, adaptací na nové prostředí, navázáním vztahů s vrstevníky, rozvojem dovedností a vedou k psychosociální pohodě. Je vhodné zjistit, čím se žák zabýval v zemi původu, a poskytnout rodičům kontakty na příslušné organizace.

Stejně efektivní může být i individuální doučování a pomoc s domácí přípravou do školy, např. Fakulty doučují, Nová škola, o.p.s., Člověk v tísni, Centrum pro integraci cizinců, SIMI, Pomáhej Ukrajině. Doučování může být zdarma v rámci studentské praxe nebo je možné ho financovat z Národního plánu obnovy (doučování).

NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Neziskové organizace, např. META, o.p.s., InBáze, z.s., CIC, o.p.s., Člověk v tísni, SOFA (dříve ČOSIV) atd. zajišťují metodickou podporu školám v oblasti vzdělávání, mohou poskytovat kurzy a semináře pro pedagogické pracovníky, např. kurzy zaměřené na výuku čeština jako druhý jazyk, klima třídy, organizaci podpory ve škole, vytvářejí prostor pro sdílecí setkání a akce, vytvářejí výukové a metodické materiály. Některé neziskové organizace zajišťují výuku češtiny jako druhého jazyka a organizují volnočasové aktivity.

DALŠÍ MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

  • Knihovny - Škola může zorganizovat během výuky návštěvu místní knihovny a informovat vícejazyčné žáky (případně také rodiče) o službách, které knihovny nabízejí. Je možné, že se služby zahraničních knihoven odlišují od českých. Žákům je vhodné ukázat knihovnu jako místo pro trávení volného času, osobní rozvoj a podporu komunitního života. Vícejazyční žáci si zde mohou půjčit knihu ve svém mateřském jazyce, účastnit se spolu s rodiči různých akcí, např. konverzačních klubů, doučování, přednášek, interkulturních setkání, čtenářských dílen (v různých jazycích), promítání českých filmů s titulky.
  • Setkání s expertem z praxe (Den pro školu), který se bude věnovat určitému tématu, např. podpora welbeingu ve třídě (psycholog), prohloubení informací z tématu migrační zkušenosti (soudní tlumočnice, soc. pracovnice).
  • Organizace multikulturního vzdělávacího programu ve škole (InBáze, Arpok, Organizace pro pomoc uprchlíkům).
  • Buddy program (Stand by me / Stojím při tobě).
Klára Ptáčková, Alexandra Zachvatošin
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.