+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Spolupráce PPP se školou


Aby mohla škola podporu žákům s OMJ financovat skrze podpůrná opatření (podle § 16 školského zákona, vyhlášky č. 27/2016 Sb.), je potřeba, aby žák nejdříve absolvoval vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) a na základě doporučení PPP mu byla poskytnuta podpůrná opatření 1.- 3. stupně v případě neznalosti nebo nedostatečné znalosti češtiny jako vyučovacího jazyka, 4. a 5. stupně pokud je přidružené zdravotní postižení. Vzhledem k přetížení PPP a dlouhým čekacím lhůtám může být podpora realizována s velmi dlouhými prodlevami. Včasnému a hladkému procesu vyšetření pomáhá, pokud spolu škola a pedagogicko-psychologická poradna komunikují a spolupracují. Především navázání pevnějších vztahů se spádovou poradnou je výhodné v rámci dlouhodobé spolupráce. V konečném důsledku vzájemná spolupráce přináší výhody oběma stranám. Přinášíme vám několik tipů z praxe škol a PPP, jak taková spolupráce může vypadat.

Spolupráce PPP a školy

Klíčovou roli v získání brzké a adekvátní podpory pro žáka s OMJ má aktivní spolupráce mezi školou a poradnou. V praxi pomáhá, když se škola s PPP aktivně domlouvají na tom, jakou podporu žák potřebuje a jakou podporu je v možnostech školy zajistit. Díky komunikaci mezi oběma aktéry je možné žákovi předepsat PO, která jsou pro danou školu realizovatelná a zároveň dostatečná pro žáka. Škole při implementaci PO pomůže, pokud jsou doporučení konkrétní, vhodná a dostatečná. Příkladem je úprava obsahu vzdělávání, včetně hodin ČDJ v běžné výuce, individuální vzdělávací plán, uzpůsobení organizace a metod výuky a stanovení realistických vzdělávacích cílů v jednotlivých předmětech, pedagogická intervence, asistent pedagoga, nákup učebnic ČDJ a slovníků apod. Pro nastavení IVP, zasádního pro PO 2. a 3. stupně, je důležité, aby PPP popsala doporučení co nejkonkrétněji, např. napsala doporučení učit ČDJ v době běžné výuky s částečným uvolňováním z některých předmětů, nebo ve 3. stupni PO doporučení učit ČDJ namísto druhého cizího jazyka.

Diagnostika školy jako východisko pro doporučení PPP

Děti a žáci s OMJ přichází do škol průběžně a s různou úrovní češtiny. Škola je vždy prvním kontaktním místem pro rodiče a žáky a škola je zároveň tou institucí, která nastavuje podporu v prvních dnech po příchodu žáka. Škole proto doporučujeme, aby ihned po nástupu žáka provedla pedagogickou i jazykovou diagnostiku, doporučila rodičům vyšetření v PPP a zároveň začala komunikovat s poradnou. Pokud žák přijde do PPP bez jazykové diagnostiky, můžete pro jeho vyšetření použít náš diagnostický nástroj. V případě, že škola předá co nejvíce informací o žákově minulosti, rodinném prostředí a zjištění na základě každodenního pozorování, PPP bude schopna žáka vyšetřit rychleji a přesněji.

Je vhodné, aby školy využily své kompetence při nastavování podpůrných opatření 1. stupně PO. Při následné komunikaci s PPP se osvědčuje, pokud škola předá podrobné informace, co v rámci diagnostiky na úrovni školy vyzkoušeli, jak nastavili PO 1. stupně, jak jsou zapojeni tlumočníci, zda má dítě sourozence, zda je mu poskytováno doučování apod.

Měsíční společné setkání šetří hodně času; zkušenost ZŠ Strossmayerovo náměstí

V pražské ZŠ Strossmayerovo náměstí pořádají jednou měsíčně společnou schůzku, na které se sejde školní speciální pedagog, školní psycholog, učitelka ČDJ, výchovná poradkyně a psycholožka z PPP. Školní personál sdílí s psycholožkou PPP aktuální problémy a potřeby dětí s OMJ. Mluví o tom, jak se daří nastavit podpůrná opatření. V případě potřeby si domluví termín vyšetření v PPP. Zároveň psycholožka z PPP obeznámí pedagogy o vyšetřeních žáků dané školy z posledního měsíce. Schůzka trvá maximálně hodinu a oběma stranám šetří čas, přispívá k lepší informovanosti všech zapojených pracovníků a pomáhá v nastavení adekvátní podpory.

Klíčem úspěchu je navázání dobrých vztahů; z praxe pedagogicko-psychologické poradny Znojmo

V příhraničním regionu, kde Znojmo leží, žije velký počet Vietnamců. Pro rychlé a efektivní zajištění PO znojemské poradně pomáhá navázání vzájemných dobrých vztahů mezi poradnou, rodinou, školou a tlumočníky. Základem jsou hlavně osobní kontakty. Je důležité udělat si čas a osobně se setkat ve škole, kde je na schůzce nejen vedení školy, ale hlavně učitelé, zejména ti, kteří jsou do integračního procesu zapojeni. U dětí se znalostí na úrovni A0 mají vlastní strategii: PPP nabídne návštěvu ve škole, kde bylo právě přijato dítě bez znalosti českého jazyka. Takto zvládnou žáka vyšetřit a nastavit doporučení PO za přítomnosti tlumočníka. Žádost a informovaný souhlas řeší někdy přes školu, jindy přes tlumočníky. Při vyšetření hraje stěžejní roli doložení dokumentace (např. kopie vysvědčení). Důležité je zjišťování a ověřování informací o žákovi ze strany školy i dalších institucí. Tímto způsobem se vše podaří uskutečnit na jednom místě, v jeden den. Nevýhodou je časová náročnost a očekávání versus reálné možnosti poradny, školy a rodiny.

Praxe s větším počtem žáků s OMJ pedagogicko-psychologické poradny Teplice v Ústeckém kraji

Pokud je více žáků s OMJ jedné národnosti na jedné škole, je povolán tlumočník na určité datum. Vedení školy kontaktuje rodiče a vyšetření probíhá přímo ve škole. Výhodou je lepší komunikace se zúčastněnými a pracovníci poradny jsou rychlým způsobem kompletně informováni. U 8. - 9. ročníku směřují podporu přímo ke zvládnutí přijímacího řízení. Komunikace je navázána i se střední školou, kam se žák plánuje hlásit. Na společné schůzce pracovníci poradny pomáhají s vyplněním přihlášky.

Spolupráce se zapojením neziskové organizace v roli prostředníka

Dobrá praxe z Pardubic organizace Most PRO, uvádíme vyjádření jejich pracovnice:
„V Pardubicích je velké množství cizinců, zejména mongolské národnosti. Během let se podařilo navázat spolupráci a osobní kontakt se školami, pedagogicko-psychologickou poradnou a zdejším centrem pro cizince Most PRO. Většina škol, pokud zasílá dítě do poradny, se obrátí na naši organizaci Most PRO, abychom rodičům vysvětlili, co vyšetření v poradně obnáší a proč je důležité. Většinou s rodinou tedy vyplňujeme žádost o vyšetření u nás v organizaci, do kontaktů uvedeme telefonní číslo na sociální pracovnici, na kterou se poradna následně obrátí. Sociální pracovnice předá informaci o termínu vyšetření rodičům a zajistí do poradny tlumočení, pokud je to třeba. Máme od paní psycholožky z PPP anamnestický dotazník, který je uzpůsobený dětem s OMJ. S rodinou vždy před vyšetřením v poradně předvyplníme základní informace. Jsme v kontaktu s paní psycholožkou, která cizince vyšetřuje. Pokud je dětí více a jedná se pouze o jazykovou bariéru bez dalších speciálních potřeb, proběhne na základě domluvy vyšetření hromadně. Na jedno dopoledne pozveme více rodin a paní psycholožka děti vyšetří u nás v organizaci, kde je přítomná i tlumočnice.“

Klára Jiráčková
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.