+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Spolupráce s rodiči


Spolupráce školy s rodiči je v případě každého žáka jednou z hlavních podmínek úspěšného začlenění do školy a plnění školních povinností. O rodičích s cizí státní příslušností to mnohdy platí dvojnásob. Základní překážkou v nastavení funkční spolupráce je zde kromě jazyka také nedostatek informací, často i těch základních. Nebývá výjimkou, že rodina v ČR nemá vůbec žádné sociální kontakty, které jí může suplovat právě škola. Ta může být nápomocna například organizací komunitních akcí nebo informováním o aktivitách konajících se v okolí školy.

KVALITNÍ PRVNÍ KONTAKT

Na co se zaměřit nejen při první schůzce s rodiči?

 • Informace předáváme v rodném jazyce rodičů, popř. v některém ze světových jazyků - nejlépe v tištěné nebo elektronické podobě (mohou si informace snadněji přeložit). K dispozici jsou jazykové verze informací o české škole pro rodiče žáků cizinců.

CO JE POTŘEBA RODIČŮM VYSVĚTLIT

Vzhledem k tomu, že žáci často přicházejí do ČR ze zemí, kde mohou být jiné zvyklosti, jiný právní kodex týkající se vzdělávání, jiné svátky apod., je vhodné jim předat právě tyto informace. Pomůže to předcházet možným nedorozuměním spojenými s docházkou, výukou, chováním žáka nebo způsoby komunikace.

 • Vzdělávací systém v České republice - jiný může být například věk dítěte pro nástup na základní školu, jiný počet tříd nezbytný pro splnění povinné školní docházky, jiný systém pro postup do navazujícího stupně vzdělání (např. výběr střední školy, systém přihlášek a přijímacího řízení), apod.
 • Práva a povinnosti rodičů - je velmi důležité vysvětlit rodičům, že je jejich zákonnou povinností poslat děti do školy. Často rodiče neví, jak omlouvat nepřítomnost dítěte, že je třeba chodit na třídní schůzky, sledovat prospěch v žákovských knížkách, vybavit dítě pomůckami na některé předměty, kontrolovat přípravu dětí do školy, zároveň mají právo na informace o studiu dítěte, mohou nesouhlasit se zařazením do ročníku, mohou se vyjadřovat ke všem rozhodnutím školy, mají právo na poradenskou pomoc školy atd.
 • Práva a povinnosti žáka - je vhodné informovat rodiče také o tom, že žák je povinen do školy chodit a respektovat vnitřní řád a pravidla školy (např. nenosit do školy nebezpečné předměty), také jaký je postup školy, když se toto neděje. I rodiče je vhodné informovat o tom, na koho se žák může obrátit v případě jakéhokoliv problému nebo např. když dojde k úrazu.
 • Harmonogram školního roku - v mnoha zemích mají jinak dlouhé prázdniny a v také v jinou dobu letní či zimní, slaví jiné státní svátky a rodiče se tedy neorientují v těch našich, např. na Ukrajině je školní rok od září do května. Pro ukrajinské rodiče jsme natočili video o důležitých termínech a zajímavostech v českém školním roce v ukrajinském jazyce s českými titulky.

 • Rozvrh hodin, názvy předmětů, platby ve škole atd. - ne všichni rozumí systému rozvrhu formou tabulky, obtížné je pro ně porozumění zkratkám, označení učeben či systému půlených hodiny, vše je potřeba rodičům vysvětlit, aby mohli poté být dítěti oporou, pro děti je vhodné připravit rozvrh doplněný piktogramy, obrázky či překladem do jejich jazyka, jazykové verze různých informací najdete v článku Informace pro rodiče - jazykové verze.
 • Systém hodnocení - může se velmi lišit a je třeba předejít nedorozumění, např. na Ukrajině mají 12stupňovou klasifikační škálu,
 • Devítiletá povinná školní docházka v ČR (PŠD) - např. ve Vietnamu trvá PŠD jen 5 let, na Ukrajině 12 let.
 • Exkurze, výlet, škola v přírodě - pro některé rodiče není zcela běžné, aby poslali své dítě s cizím člověkem a skupinou dalších dětí někam do přírody.
 • Domácí úkoly - velice se osvědčilo, když je rodičům vysvětlen systém zadávání a plnění domácích úkolů (např. do notýsku nebo elektronické ŽK) a je předem zjištěno ze strany školy, kdo bude dítěti u vypracování úkolů oporou (může to být např. česky mluvící “chůva” nebo vychovatel ve školní družině) - celkově to pomůže vyjasnit očekávání školy i rodičů.
 • Doučování - je vhodné také informovat rodiče o možnostech doučování, ale také o nastavení podmínek - např. to, že když se doučování po domluvě a zájmu ze strany rodičů zajistí, měl by na něj potom žák opravdu chodit.
 • Školní družina - je dobré vysvětlit, že se jedná o placenou volnočasovou aktivitu, kterou zajišťuje škola a která může významně napomoci integraci žáka a rozvoji jeho češtiny, např. v Mongolsku družiny nejsou.
 • Školní jídelna - vysvětlete, jak to v ní funguje (možnosti stravování, platby, elektronické objednávání, teplé obědy). Je vhodné zjistit, zda má dítě nějaká omezení v jídle ze zdravotních nebo náboženských důvodů.
 • Odklad školní docházky - je vhodné vysvětlit, že se nejedná o konec či vyloučení ze studia, není třeba se za něj stydět, neznamená to nějaké znevýhodnění ani že dítě není chytré.

DOPORUČUJEME

 • Jednat a komunikovat s ohledem na jinou kulturu a se vzájemným respektem.
 • Informovat rodiče o možnostech podpory (zapojení do výuky, podpůrné materiály, hodnocení na základě pokroku, zajištění výuky ČDJ).
 • Informovat je o nabídce mimoškolních aktivit a zájmových kroužcích - někteří rodiče se snaží vyplnit volný čas dítěte pouze výukou nebo často neví, kde takové kroužky hledat.
 • Zapojit rodiče a děti do školních aktivit a akcí (besídky, karnevaly, divadlo atd.), které podporují české tradice a zvyky. Není třeba obávat se kulturních rozdílů.
 • Zjistit si, zda rodič umí ovládat počítač a zda používá aplikace - počítačová negramotnost spolu s jazykovou bariérou může způsobovat problémy v komunikaci. Je vhodné ukázat rodiči, jak funguje školský webový informační systém.
 • Informovat o tom, že výuka probíhá od pondělí do pátku - např. v Rusku a ve Vietnamu se děti učí i v sobotu nebo v některých muslimských zemích může být stanoven víkend na pátek a sobotu.
 • Informovat o délce výuky - např. ve Vietnamu a v Mongolsku se učí od rána do pozdních večerních hodin.
 • Sdělte jim, že třídní schůzky nesou jen informativní charakter - např. v Mongolsku jsou vnímány negativně.
 • Vysvětlete funkci PPP - některé národy mohou mít vůči vyšetření a nastavení podpory velké předsudky.

Zjištění si základních informací interkulturního minima (o kultuře země, odkud žák pochází, jejích tradicích a zvycích) a rozvíjení sociokulturních kompetencí jsou předpokladem úspěšné integrace vícejazyčných žáků (s OMJ) do českého vzdělávacího systému i prostředí a může velice pomoci k nastavení fungující spolupráce mezi školou a rodiči.

Dobrá praxe

Klára Ptáčková, Alexandra Zachvatošin

Více k tématu

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.