+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Možnosti tlumočení a doprovodů v MŠ


Pokud máte v MŠ rodiče, kteří mají minimální znalost českého jazyka a zároveň s nimi nenajdete žádný jiný společný jazyk např. angličtinu nebo ruštinu, je vhodné ke komunikaci mezi MŠ a rodiči přizvat tlumočníka. Bezplatné tlumočení mohou využívat, jak školská zařízení, tak PPP či SPC.

Pro každodenní kontakt s rodiči, kteří nehovoří česky pro vás může být inspirací Příručka pro snazší porozumění s cizincem.

Využití služeb tlumočníka je důležité obzvlášť ve chvílích, kdy víte, že s rodiči potřebujete řešit citlivější problematiku (např. vyšetření v PPP, náročné chování, složité situace v rodinném životě). Vyhledání a objednání tlumočníka/interkulturního pracovníka vyžaduje včasné plánování - objednací lhůty mohou být i měsíc, nebo dva (odvíjí se to především od počtu tlumočníků v daném jazyce). Výhody jsou však nesporné, jako škola tím předcházíte komunikačním nedorozuměním a v mnoha případech si tím ušetříte čas i energii, zároveň tím dáváte najevo respekt ke kultuře a jazyce rodiny i to, jak se jako škola stavíte k efektivitě spolupráce s rodiči.

Kdo všechno může v MŠ poskytovat tlumočení?

Rodinný tlumočník

Velmi často se setkáváme s tím, že rodiče vícejazyčných dětí využívají k tlumočení starší sourozence či známé. Tyto osoby bychom mohli zahrnout do kategorie rodinný tlumočník – jejich výhodou je jistá sociální vazba na samotnou rodinu, ale z odborného hlediska nejde o profesionální tlumočníky a jejich tlumočení nemusí být vždy zcela přesné. Rodinné příslušníky či známé není vhodné využívat k tlumočení v PPP, neboť by zde mohlo dojít ke zkreslení celého výsledku vyšetření. Rodinný tlumočník může mít např. tendenci dítěti radit a dělat úkol společně s ním.

Využít “rodinného tlumočníka” doporučujeme pouze v případě, že se jedná o obecné informace týkající se např. chodu MŠ či jiné praktické informace, které potřebujeme rodičům předat. Výhodou rodinných tlumočníků může být jejich vlastní zkušenost se systémem a organizací vzdělávání v ČR.

Velmi často se na pozici tlumočníka dostanou také lidé, kteří pracují v MŠ na pozici provozního zaměstnance např. paní kuchařka, paní uklízečka či hospodářka školy. Ani tyto osoby nemůžeme považovat za profesionální tlumočníky. Jejich kompetence jsou v tomto ohledu stejně omezené, jako je tomu u rodinných příslušníků. Nestavme je tedy do role, která jim nenáleží a pro kterou nemají patřičné vzdělání. I jejich tlumočení v odborných věcech může být zkreslené a nepřesné.
Dokonce ani dvojjazyčné asistenty pedagoga nemůžeme počítat mezi profesionální tlumočníky. Ti mají primárně za úkol být oporou dítěti během jeho pobytu v MŠ a předávat rodičům informace o dění v mateřské škole.

Profesionální tlumočník

Ve chvíli, kdy řešíme s rodinou vícejazyčného dítěte nějaký problém, který mohl vzniknout právě z nedostatečného porozumění, je vhodné oslovit profesionálního tlumočníka. Více o profesionálním tlumočení ve školách se dozvíte v našem článku o komunitních tlumočnících. Profesionální tlumočníky využívají také PPP.

Mezi zásady profesionálních tlumočníků patří . Neutrálnost a nestrannost – nepracují pro osoby známé a blízké, díky tomu mají obě strany jistotu, že překlad je přesný a tlumočník nemění obsah tlumočeného rozhovoru ve prospěch kterékoliv z komunikačních stran. Řídí se etickým kodexem – mají povinnost zachovat mlčenlivost, tj. nesmí předat nebo zpřístupnit informace, které se dozvěděli během tlumočení. Výjimkou jsou případy, kde by mlčenlivost byla v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Interkulturní pracovník

Dalším profesionálem v oblasti zprostředkování komunikace mezi MŠ a rodinou vícejazyčného dítěte je interkulturní pracovník. Interkulturní pracovník zprostředkovává komunikaci mezi osobami s migrační zkušeností a veřejnými institucemi.
Podle národní soustavy povolání: Interkulturní pracovník poskytuje asistenci, včetně tlumočení, při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi, podporuje soužití majority a migrantů, napomáhá integraci migrantů a migrantských komunit do majoritní společnosti.

Více o profesi interkulturního pracovníka naleznete v našem článku Interkulturní práce.

S čím může interkulturní pracovník pomoci?

Interkulturní pracovník pomáhá nejen se samotným tlumočením, jeho úkolem je též posilovat přátelské soužití a porozumění mezi osobami s migrační zkušeností a majoritní společností. Objasňují vícejazyčným rodičům, jak funguje česká společnost a snaží se o vzájemné porozumění.
Využít interkulturního pracovníka doporučujeme zejména v situaci, kdy řešíte problém, který by mohl vycházet z odlišnosti kultury dané rodiny, nebo mít příčinu v neporozumění sociokulturního charakteru. Rodina nerespektuje pravidla MŠ – například vodí dítě pravidelně pozdě do školky, vyzvedává dítě jako poslední, dítě nemá vhodné oblečení, nevíte si rady s nevhodným chováním dítěte, výchovné postupy v mateřské škole a v rodině jsou zásadním způsobem v rozporu, vnímáte zásadní neporozumění fungování MŠ, setkáváte se s odmítáním autority učitele či učitelky ze strany rodiče.

Na koho se tedy mohu obrátit ve chvíli, kdy potřebuji zajistit profesionálního tlumočníka či interkulturního pracovníka?

Profesionální tlumočníci

Interkulturní pracovníci

Výběr dalších organizací v ČR na které se můžete obrátit

Charita ČR - nabízí bezplatné infolinky v ukrajinském, vietnamském a mongolském jazyce.

Na integraci osob s migrační zkušeností se významně podílí Centra na podporu integrace cizinců (CPIC), která fungují po celé ČR. I zde vám dokáží poradit na koho se ve vašem kraji můžete obrátit.

V Pardubickém kraji působí nezisková organizace MOST PRO o.p.s. , která též zprostředkovává tlumočení ve školách.

V Jihomoravském kraji působí Centrum pro cizince JMK

Rodičům můžete také doporučit další organizace, které pracují s lidmi s migrační zkušeností, připravili jsme pro vás tento přehled.

Základní tipy pro komunikaci s rodičem, který nehovoří česky, nabízí Integrační centrum Praha.

Barbora Dvořáková
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.