+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jazyková podpora v rámci třídy


Upravené aktivity pro celou třídu najdete v naší publikaci Nápadníček. Úkolem učitele je maximálně podporovat jazykový rozvoj každého člena třídy a přizpůsobit vzdělávací obsah a své pedagogické působení potřebám jednotlivých dětí. Je třeba zohlednit vícejazyčné děti (děti s OMJ) při plánování programu a činností, usnadňovat jim porozumění, dát jim prostor a čas pro rozvoj jazykových schopností v rámci běžného programu dne. Jak konkrétně můžeme přizpůsobit každodenní chod MŠ?

Zohlednit děti s OMJ při plánování činností

Není nutné vymýšlet vždy něco nového a využívat zcela jiné postupy, než na jaké jsme zvyklí. Často stačí trochu modifikovat a přizpůsobit vzdělávací obsahy a přístup učitele. Některé činnosti zjednodušit a doprovázet je názornými ukázkami (obrazovým doprovodem). Dobře poslouží všeobecně zaměřené obrazové encyklopedie pro děti.

Komentovat aktuální dění

Měly bychom dát dětem co nejvíce příležitostí k jazykovému rozvoji a zapojit jazyk, kdykoliv to jde. Je vhodné komentovat, co děláme, pojmenovávat předměty při hrách, výtvarných a pohybových činnostech. Náš komentář by měl být situačně zakotvený, tj. měl by se týkat vždy aktuálního dění ve třídě. Využití jazyka při činnostech je dobrou strategií pro rozvoj jazykových schopností vícejazyčných dětí v rámci denního programu pro celou třídu. V zahraničí se osvědčil činnostní přístup.

Opakovat a opakovat

Dítě se nejlépe učí opakováním. Je vhodné zapojovat v průběhu dne stejná slova, formulace a slovní spojení, aby dítě mělo možnost daný výraz slyšet několikrát. Zpočátku příliš neobměňovat pojmenování stejných věcí a činností (chceš napít X máš žízeň). Můžeme zařadit různé hry, ve kterých se opakují stejné formulace (např. Rybičky, rybičky rybáři jedou; Dobrý den, pojďte ven). Každé ráno si také mohou děti společně s paní učitelkou procházet obrázkový denní režim (využití piktogramů) a pojmenovávat jednotlivé činnosti. Ranní kruh můžeme uvádět vždy stejnými slovy, písní či básničkou.

Střídat činnosti

Pobyt v jazykově odlišném prostředí je náročný. Vícejazyčné děti se rychleji unaví, je pro ně vhodné častější střídání činností, zařadit pohyb a relaxaci. Důležitý je prostor pro volnou hru.

Využívat názornost

Pro porozumění vícejazyčných dětí je nezbytné využívat názornost i tam, kde ji ostatní možná nepotřebují. Slova doprovázíme pohybem, gestem, obrázkem, předmětem. Teprve pokud dítě rozumí tomu, o čem se mluví, může se učit.

Přizpůsobit jazykový projev

Mluvíme pomalu, výrazně, dostatečně nahlas, s výraznou artikulací, s gesty a ne z příliš velké vzdálenosti. Je vhodné jazykový projev zjednodušit a nepoužívat příliš složité výrazy a větné konstrukce. Bezpodmínečně je ale nutné mluvit vždy správně, dbát i na správnou intonaci, frázování a jasnou výslovnost, neboť jazykový projev učitele je pro děti vzorem správné češtiny (často jediným), proto dáváme přednost spisovné češtině.

Navázat spolupráci s PPP

Na základě vyšetření a doporučení z poradny je možné získat finanční prostředky na realizaci podpůrných opatření. Ve 2.stupni podpory získá vícejazyčné dítě nárok na 4 krát 15 minut ČDJ týdně a MŠ získá prostředky na nákup didaktických pomůcek a učebních materiálů. Ve 3.stupni podpory pak vícejazyčné dítě získává nárok na asistenta pedagoga, který může učiteli pomoci s uvedením výše zmíněných principů do praxe. Více ke spolupráci PPP a MŠ si přečtěte v našem článku.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.