+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jazyková příprava na SŠ


Dle novelizované vyhlášky s účinností od 1.9.2023 určené školy poskytují jazykovou přípravu žákům cizincům, kteří se vzdělávají ve škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení na území ČR po dobu nejvýše 24 měsíců před podáním žádosti. Celková délka jazykové přípravy žáka je nejméně 100 hodin a nejvíce 400 hodin po dobu nejvýše 20 měsíců výuky.

CO TO JE?

 • Bezplatná jazyková příprava (JP) k začlenění do středního vzdělávání.
 • Zahrnuje především výuku češtiny jako druhého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků cizinců, kteří se vzdělávají na SŠ.
 • Dále zahrnuje základy příslušného odborného jazyka používaného v daném oboru střední školy.
 • Realizuje ji škola určená k poskytování jazykové přípravy, a to pro žáky vlastní, i z jiných škol v kraji.

KDO MŮŽE BÝT ZAŘAZEN DO SKUPINY JP?

 • Žáci s cizí státní příslušností (cizinci), kteří se vzdělávají na škole v ČR nejvýše 24 měsíců (počítá se od podání žádosti o zařazení do JP).
 • Ředitel určené školy může na základě vlastního posouzení zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu i jiné žáky (kteří nesplňují podmínky předchozího bodu), a to i do vyššího počtu než 15 žáků, pokud to není na újmu kvality výuky.
 • Zařazení do skupiny pro JP je možné na základě žádosti (zletilí žáci podávají vlastní, nezletilí prostřednictvím zákonného zástupce). Součástí žádosti je i čestné prohlášení, že žák splňuje uvedenou podmínku.

Jak by měla vypadat žádost?
Standardizovaný závazný formulář není stanoven, žádost by však měla obsahovat: jméno a příjmení žáka, datum narození žáka, bydliště v ČR, název školy, kterou žák navštěvuje, obor vzdělání, ročník studia, kontakt na žáka v ČR (telefon, e-mail), kontakt na zákonného zástupce v ČR (telefon, e-mail), přibližná znalost českého jazyka nepovinně (úplný začátečník, začátečník, mírně pokročilý, potřeba odborné slovní zásoby), podpis zákonného zástupce / zletilého žáka.

VZOR žádosti o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu na SŠ v češtině a ukrajinštině najdete na stránkách NPI ČR.

JAK BUDOU SKUPINY PRO JP ZORGANIZOVÁNY?

 • Nejmenší počet žáků s nárokem na JP, aby mohla skupina vzniknout, je 5. Maximálně může skupinu navštěvovat 15 žáků s nárokem na JP. Pokud je těchto žáků více než 15, může na škole vzniknout další skupina pro JP.
 • Celková délka JP žáka je minimálně 100 hodin a maximálně 400 hodin po dobu nejvýše 20 měsíců výuky.
 • Délku JP určí ředitel určené školy na základě doporučení ředitele žákovy školy a podle znalostí žáka ověřených před zahájením jazykové přípravy.
 • Délku JP lze v odůvodněných případech opakovaně prodloužit až do nejvyšší celkové délky jazykové přípravy 400 hodin.
 • JP probíhá přednostně mimo dobu vyučování žáka ve své škole.
 • Žák může být uvolněn z vyučování vlastní školy maximálně 3 hodiny týdně, pokud se výuka překrývá s JP.
 • JP probíhá jak osobním způsobem, tak distančním synchronním způsobem, pokud nemohou být všichni žáci ve skupině osobně přítomni (např. z důvodu přejezdu).

CO ZAJIŠŤUJE KRAJSKÝ ÚŘAD?

 • Vytváří, zveřejňuje, průběžně aktualizuje seznam určených škol.
 • Musí na seznam určených škol zařadit odpovídající množství škol, aby bylo možné JP žákům cizincům zajistit. Čili aktivně zjišťuje počty těchto žáků na středních školách v kraji.
 • Musí na seznam určených škol vždy zařadit alespoň jednu školu v kraji. Zpravidla je to taková, a) v níž je podíl žáků cizinců z celkového počtu žáků školy k 31. březnu bezprostředně předcházejícího školního roku alespoň 5 %, nebo b) v níž je alespoň 5 žáků s cizí státní příslušností, kteří se ve škole v ČR vzdělávají nejvýše 24 měsíců před podáním žádosti.
 • Ve správním obvodu kraje musí být umožněn vznik alespoň 1 skupiny, byť by nesplňovala podmínku minimálního počtu 5 žáků.
 • Poskytuje školám určeným k JP finanční prostředky z rezervy dle stanovených pravidel.
SEZNAM URČENÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL V KRAJÍCH
Hlavní město Praha Liberecký kraj Středočeský kraj
Jihočeský kraj Moravskoslezský kraj Ústecký kraj
Jihomoravský kraj Olomoucký kraj
(v dokumentu společně se ZŠ)
Vysočina
Karlovarský kraj Pardubický kraj Zlínský kraj
Královehradecký kraj Plzeňský kraj

Seznam všech určených středních škol je k nalezení také na stránkách MŠMT.

CO ZAJIŠŤUJE ŘEDITEL URČENÉ ŠKOLY?

 • Jednu nebo více skupin pro jazykovou přípravu (JP).
 • Zařadí žáka do skupiny pro JP nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.
 • Pokud zařazení není možné, bezodkladně informuje krajský úřad, který zajistí JP žáka v jiné škole.
 • Může do skupiny zařadit i jiné žáky, než kteří mají na JP nárok, a to i nad počet 15 žáků (pokud to není na újmu kvality výuky).
 • Určená škola spolupracuje se školou žáka, vyměňují si informace o žákovi a jeho postupu v rámci JP.
 • Určená škola poskytuje jazykovou přípravu v každé skupině pro jazykovou přípravu jak osobním způsobem, tak distančním synchronním způsobem, pokud nemohou být všichni žáci ve skupině osobně přítomni.
 • Určená škola je povinna poskytovat jazykovou přípravu i žákovi, který se z důvodu organizace vzdělávání ve vlastní škole nemůže účastnit jazykové přípravy poskytované osobním nebo distančním synchronním způsobem; způsob poskytování jazykové přípravy přizpůsobí určená škola podmínkám žáka pro tuto přípravu.

CO ZAJIŠŤUJE ŽÁKOVA ŠKOLA?

 • Ředitel školy vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka, který má na JP nárok, do 1 týdne po jeho přijetí do školy o možnosti a organizaci jazykové přípravy.
 • Zajistí přístup k informačním technologiím ve škole pro účast na JP konané distančním synchronním způsobem.
 • Zjišťuje úroveň znalosti češtiny žáka a informuje o ní určenou školu.
 • Do dokumentace školy zaznamenává rozsah absolvované jazykové přípravy.
 • Spolupracuje s určenou školou, vyměňují si informace o žákovi a jeho postupu v rámci JP.

MOHOU BÝT ŽÁCI NAVŠTĚVUJÍCÍ URČENOU ŠKOLU PODPOŘENI TAKÉ Z PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ?

Ano. Dle Metodického materiálu MŠMT (oddíl 6.3):
"Poskytnutí jazykové podpory dle vyhlášky č. 13/2005 Sb. nevylučuje využití další podpory v případě, že ji žák potřebuje. Pouze upozorňujeme, že využití podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, je vázáno na doporučení školského poradenského zařízení."

KDE NAJDU DALŠÍ ZDROJE?

Jak učit ČDJ v rámci jazykové přípravy na SŠ? META Balíček pro učitele:

Jak střední školy realizují jazykovou přípravu?

Ve čtvrtek 20.10. 2022 jsme se na online Podvečerní výměně zkušeností setkali s více než dvěma desítkami pedagožek a pedagogů, kteří sdíleli vlastní zkušenosti i nezodpovězené otázky ohledně zavádění jazykové přípravy na SŠ. Podívejte se na to, co určené školy řeší, ale i jaké mají pozitivní zkušenosti. Shrnutí najdete v následující prezentaci:

Michaela Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.