+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Nastavení systémové podpory ve výuce


Úspěšnost zapojení žáka s OMJ do výuky ovlivňuje mnoho faktorů, na které je potřeba myslet. Žák pochází z odlišného jazykového prostředí, tzn., že sám nerozumí probírané látce, ale nerozumí jí ani jeho rodiče, a to nikoliv fakticky, ale díky jazykové bariéře. Žák je na úkoly doma často sám, proto dáváme takové, které také sám může zvládnout.

Žáka ovlivňuje také odlišné kulturní prostředí, ze kterého pochází. Ať už na obecné úrovni (mohou být vyznávány odlišné hodnoty, normy i ideje), tak i na zcela konkrétní – zejména odlišné historické souvislosti a učivo ze země původu, které je vždy zaměřeno regionálně (stejně jako v ČR). Původní znalosti a dovednosti žáků se mohou lišit i v dalších oblastech (přírodopis, názvosloví v chemii, státní uspořádání, chápání postavení ve společnosti apod.) To vše vstupuje do výuky a pedagog potřebuje s odlišnou perspektivou žáka počítat.

V části vykořenění popisujeme, jak moc ovlivňuje migrace do nové země žákova psychosociální pohoda. To má pak samozřejmě dopady na jeho chování i prospěch. Stejně tak může být ovlivněn sociálním postavením rodiny a s ní spojené zájmy a priority rodiny (což má podle výzkumů ještě větší vliv na školní úspěšnost než jazyková bariéra). Školní úspěšnost je ovlivněna také pochopitelně jeho vlastním osobnostním nastavením, motivací, dovednostmi a znalostmi. Ty ale mohou být zastřeny náročnou situací, které žák čelí. Tématu školní úspěšnosti jsme se věnovali na mezinárodní konferenci v říjnu 2020.

V článku Zapojení do výuky na ZŠ a SŠ popisujeme, jak přistupovat k výuce, pokud je na ní přítomen žák s OMJ. Jaké nástroje a postupy můžeme využít k tomu, abychom předchozí uvedené principy mohli realizovat?

Ve školním vzdělávacím plánu (ŠVP) může být popsáno, jak se ve škole nastavuje celková systémová podpora pro žáky s OMJ. Pro inspiraci se můžete podívat na ukázkový plán ze ZŠ Mráčkova.

Plány podpory

Abychom poskytli žákovi s OMJ co nejodpovídající podporu ve výuce, musíme zjistit detailně současnou jazykovou vybavenost a udělat si o něm komplexní představu (co má rád, co ho baví, jak komunikuje, jak se chová apod.). K tomu nám poslouží dva nástroje: jazyková a pedagogická diagnostika. Na základě zjištění z těchto diagnostik si zpracujeme plán pedagogické podpory (PLPP) v 1. stupni podpůrného opatření (PO). V plánu podpory si nadefinujeme způsoby podpory, cíle ve vzdělávání, ideálně včetně konkrétních výstupů, a také způsoby hodnocení. Spolupracujeme se všemi učiteli, kteří žáka vzdělávají, včetně učitele ČDJ, výchovného poradce, případně koordinátora inkluze/žáků s OMJ.

Výsledky z pedagogické diagnostiky sdílíme se všemi učiteli, kteří žáka učí. Ideální je společná schůzka v průběhu prvního měsíce po příchodu, při níž si společně promluvíme o tom, jak se nám žák zapojuje, jak se má, co mu/nám pomáhá, v čem se mu daří atd. Společně pak také hledáme nejlepší způsoby podpory napříč veškerou výukou, která se reflektuje i při tvorbě plánu podpory.

Zároveň žáky co nejdříve pošleme na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny, aby dostali doporučení na vyšší stupeň podpůrného opatření, poté budeme moct zpracovat individuální plán (IVP).

Plány podpory pro žáky s OMJ jsou specifické tím, že se zaměřujeme na postupné osvojování vyučovacího jazyka ve všech předmětech a tomu přizpůsobujeme obsah všech „kolonek“, které plány obsahují (metody výuky, úpravy obsahu i výstupů vzdělávání, organizaci výuky, atd.).

Postup při psaní plánu podpory

 • Určíme si zodpovědnou osobu za koordinaci psaní plánu podpory (nejčastěji je to třídní učitel, někdy výchovný poradce či koordinátor inkluze, ideálně by to měl být ten, co je na škole odpovědný za inkluzi žáků s OMJ.
 • Provedeme diagnostiku – jazykovou i pedagogickou.
 • Koordinátor osloví všechny učitele, kteří žáka učí, a ti sami rozmyslí metody, úpravy obsahu a cíle vzdělávání, včetně pomůcek a způsobu hodnocení.
 • Koordinátor psaní plánu udělá náslech ve třídě – vidí, jak je žák schopen se zapojit i způsob výuky konkrétního učitele a jeho možnosti podpory.
 • Důležitý je i rozhovor s třídním učitelem nebo asistentem, speciálním pedagogem, učitelem ČDJ či jakoukoli relevantní osobou, která dítě zná a bude s ním pracovat – cílem je ještě více konkretizovat cíle a postupy práce.
 • Jako podklad pro obsah slouží (Tematický) Plán výuky ve třídě.

Při psaní plánu je důležité stanovit si minimum, které bude žák muset umět v jednotlivých tématech.

Doporučujeme nedělat plán na celý rok. Nedokážeme totiž dobře odhadnout, jak rychle se žák bude jazykově rozvíjet a jak se bude dobře zapojovat. Většinou jsme si cíle stanovovali na měsíc, maximálně dva měsíce dopředu. Plán podpory je živý dokument. Aby skutečně fungoval, pravidelně (alespoň jednou za měsíc) ho potřebujeme vyhodnocovat. Pokud nás je zapojeno víc, tak se nad ním musíme scházet.

Hodnocení

Hodnocení dětí, které neovládají vyučovací jazyk, je pro mnoho učitelů velký oříšek. Je dobré žáky s OMJ hodnotit např. za konkrétní vybraná témata a domluvit se na jejich podpoře i s ostatními (učitel ČDJ, asistenti apod.) a zejména stanovovat si reálné cíle a způsob jejich ověření.

Velkým podkladem pro hodnocení jsou výše zmíněné plány podpory, a to nejen v pololetí a na konci školního roku, ale po celou dobu školní docházky.

Přehled podpůrných opatření

1. stupeň PO (Škola zajistí sama bez PPP)

 • Plán pedagogické podpory (PLPP)
 • Uzpůsobení metod výuky v jednotlivých předmětech, podpora v rozvoji akademického jazyka (více v článku Zapojení do výuky na ZŠ a SŠ)
 • Pedagogická intervence: slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku a k rozvoji učebního stylu žáka. Můžeme žáky předučovat slovíčka a fráze, poskytovat doučování, výuku ČDJ, jazykově je rozvíjet, apod. Neurčuje se minimální ani maximální délka pedagogické intervence, nestaví se závazné limity počtu žáků ve skupině atd. Škola přizpůsobuje parametry pedagogické intervence potřebám žáků. O poskytování PI je nutné informovat zákonné zástupce.

2. stupeň PO (Podpora na doporučení z PPP)

 • Až 3 hodiny češtiny jako druhého jazyka/týden (nejvýše 120 hodin). Hodiny ČDJ je potřeba věnovat jak zdokonalování češtiny jako druhého jazyka (slovní zásoba, gramatika, výslovnost, čtení s porozuměním), tak i k rozvoji akademického jazyka.
 • Učebnice a pomůcky, které se dají využít nejen ve výuce, ale i na hodinách ČDJ, při poskytování pedagogické intervence, doučování apod.
 • IVP a hodnocení – v rámci IVP lze upravit obsah vzdělávání a přizpůsobit organizaci a metody výuky

3. stupeň PO (podpora na doporučení PPP)

 • 3 h/týden výuky ČDJ (nejvýše 200 hodin)
 • Učebnice a pomůcky
 • IVP a hodnocení – v rámci IVP lze upravit obsah vzdělávání a přizpůsobit organizaci a metody výuky
 • Asistent pedagoga: poskytuje podporu pedagogovi, kterému je oporou při organizaci výuky pro celý kolektiv a také tehdy, kdy cizí jazyk může být nadměrnou bariérou v domluvě. AP je nápomocen při komunikaci s rodiči žáků, pomáhá kultivovat školní prostředí směrem k vícejazyčnosti, poskytuje metodickou podporu pedagogům, pomáhá s úpravou vzdělávacích cílů pro žáky s OMJ a připravuje pro ně podpůrné materiály (vytipuje klíčovou slovní zásobu, fráze, zjednodušuje texty apod.), podporuje následně žáky při výuce a zvládání úkolů, pomáhá s realizací plánů pedagogické podpory, zapojuje se do evaluace výuky a hodnocení pokroku žáků.

Další možné podpory

Možné je také z projektů nabídnout dětem i doučování, jako prevenci školní neúspěšnosti. Osvědčily se čtenářské kluby, ale i široká paleta volnočasových aktivit. V těchto realizovatelných aktivitách se může pomoct žákům s OMJ s úkoly, se slovní zásobou a rozvojem jazyka, nebo se spolupracuje a navazuje na učitele ČDJ apod. Aby spolupráce byla co nejvíce systematická, může se vést sdílená třídní kniha o tom, co žák zvládá, co potřebuje, jakému tématu se zrovna věnuje atd.

 • Speciální pedagog – diagnostikuje vzdělávací potřeby žáka, pomáhá při tvorbě plánů podpory, vytváří podmínky pro úspěšnou integraci do výuky
 • Klub pro žáky – pro minimálně 6 žáků, z nichž budou minimálně 2 žáci ohrožení školním neúspěchem; do cílové skupiny patří i žáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, tedy žáci s OMJ.
 • Doučování – pro minimálně 3 žáky ohrožené školním neúspěchem

Spolupráce s učitelem ČDJ

Učitel ČDJ potřebuje být v intenzivním kontaktu s ostatními pedagogy. Je to proto, že učí češtinu děti, které zároveň chodí do běžných hodin ostatních učitelů. Jeho pozice se dá připodobnit ke speciálnímu pedagogovi, který si může brát děti z hodin a podporovat je. Při nástupu učitele ČDJ do školy je důležité informovat ihned celý pedagogický sbor o jeho pozici a náplni práce. Potřeba je také definovat obsah a rozsah spolupráce s učiteli.

Primárním úkolem učitele ČDJ je učit děti komunikovat, rozumět, číst a psát v češtině. Ale protože je druhým záměrem děti co nejdříve připravit na zvládání běžné výuky, řeší každý učitel ČDJ také slovní zásobu a gramatiku potřebnou k porozumění učiva z běžných předmětů. To je ale možné jen do určité míry, která je často předmětem vyjednávání s učiteli. Učitelé ČDJ naráží na očekávání ostatních učitelů, že naučí děti kromě jazyka také obsahům běžných předmětů. Jak již ale bylo zmíněno v článku Zapojení do výuky na ZŠ a SŠ, není to možné.

Učitel ČDJ se může domluvit s vybranými učiteli na podpoře žáka na konkrétním tématu, jazykovou stránku společně při výuce proberou a žák tyto jazykové (a trochu obsahové) dovednosti uplatní ve výuce daného předmětu. Dojde tak k propojení výuky ČDJ a obsahu ostatních předmětů. Na základě obsahu z předmětů jako je např. Člověk a jeho svět/Přírodopis/Dějepis si žák s OMJ osvojí slovní zásobu a jazykové struktury, které se v daných tématech objevují a tím si rozvíjí jazyk potřebný pro začlenění do běžné výuky.
Celá výuka ČDJ směřuje k začlenění do výuky, zpočátku zejména z hlediska komunikačních dovedností a základního porozumění. Záleží ovšem na vzájemné domluvě a na tom, zda má učitel ČDJ ve výuce čas, jakou má žák jazykovou úroveň a jak je výuka ČDJ organizovaná — zda je individuální, nebo skupinová.
I když učitel ČDJ může do značné míry pomoct s předučením potřebné slovní zásoby a jazykových konstrukcí, nemůže žáka s OMJ učit obsahy ostatních předmětů. Zůstává tedy klíčová domluva učitele daného předmětu a učitele ČDJ, která by měla obsáhnout nejen to, co učitel ČDJ může předučit, případně doučit, ale také to, co může konkrétní žák zvládnout v rámci běžné výuky. To znamená, že do spolupráce učitele ČDJ a ostatních učitelů patří také nastavení cílů odpovídajících aktuální jazykové úrovni žáka. O té má samozřejmě největší přehled učitel ČDJ.

Kdy může být žák postupně začleněn do více předmětů běžné výuky, je velmi individuální a klíčové je hledisko míry zapojení žáka ve třídě. Pokud žák sice moc nerozumí, ale učitel ve třídě je schopný a ochotný mu učivo přizpůsobovat a pracovat s ním adekvátně jeho znalosti češtiny, může se snižovat rozsah výuky ČDJ. Je dobré, když se učitel ČDJ půjde podívat do výuky a v hodinách sleduje, jak se dítě zapojuje, jakým způsobem učitel dítě zapojuje a přizpůsobuje výuku. V případě, že se žáci zapojovali, i učitelé byli toho názoru, že by měli být žáci více ve třídě „aby jim neuteklo učivo, aby psali test“ atp., může se snižovat počet hodin ČDJ. Pokud žák do velké míry nerozumí, nedělá úkoly, s učitelem se nedomluví, pak je pro něj přínosnější trávit více času na lekcích češtiny jako druhého jazyka a získat jistotu v řečových dovednostech, získat školní návyky a rozšířit si slovní zásobu, aby se pak mohl vrátit do běžné výuky vybavený potřebnými dovednostmi k účasti na ní.

Zuzana Hrušková
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.