+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Podpůrná opatření na SŠ


Žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) mohou být kvůli nedostatečné znalosti či neznalosti vyučovacího jazyka považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) (viz školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).

Jak říká dokument MŠMT Informace ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí:
„Na podpůrné opatření ve smyslu § 16 odst. 1 školského zákona má nárok osoba (dítě, žák nebo student), která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje jeho poskytnutí. V případě osoby, jejímž mateřským nebo základním dorozumívacím jazykem je jiný jazyk než český, lze identifikovat speciální vzdělávací potřeby mimo jiné i s přihlédnutím k jejímu kulturnímu prostředí a jiným životním podmínkám (včetně pobytu a vzdělávání v jinojazyčném prostředí než českém). Sama jiná státní příslušnost než česká však není důvodem podpůrných opatření podle § 16 školského zákona.“ Více informací k poskytování pedagogické intervence přináší Metodický pokyn MŠMT.

Žáci s OMJ tedy mohou mít vzhledem k jazykovým schopnostem nárok na podporu z § 16 školského zákona. Ten stanovuje pětistupňový systém podpůrných opatření (PO) žáků se SVP. S ohledem na znalost vyučovacího jazyka pak mohou být žáci podpořeni v následujících 3 stupních:

1.stupeň podpůrných opatření
Komu je určen? Určen žákům s mírnými obtížemi ve vzdělávání (např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítání, problémy se zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení.
Doporučujeme pro žáky s úrovní jazyka B2 a vyšší, u nichž tedy úroveň češtiny ovlivňuje školní úspěšnost, nebo jen některou dovednost.
Možnosti podpory
 • minimální úprava metod, organizace a hodnocení vzdělávání
 • zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání
 • případně PLPP (mj. jako podklad pro PPP pro doporučení vyššího stupně PO)
 • pedagogická intervence
Nutnost doporučení PPP NE; je tedy plně v kompetenci školy
2.stupeň podpůrných opatření
Komu je určen? Určen žákům s odlišným kulturním prostředím či nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, což vyžaduje individuální přístup ke vzdělávacím potřebám žáka, úpravy v organizaci a metodách výuky, v hodnocení žáka, ve stanovení postupu i forem nápravy.
Doporučujeme pro žáky s úrovní jazyka A2-B2, kdy žák zvládá běžnou komunikaci, problematický je však jazyk v výuce.
Možnosti podpory
 • IVP (úprava obsahu vzdělávání)
 • speciální učebnice a učební pomůcky
 • 3 h ČDJ / týden (nejvýše 120 h)
 • 1h / týden předmět speciálně pedagogické péče (psycholog, speciální pedagog) - zaměřeno na nápravy v oblasti logopedických obtíží, řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně percepčních dovedností, na nácvik sociální komunikace.
Nutnost doporučení PPP ANO

3.stupeň podpůrných opatření
Komu je určen? Určen žákům s odlišným kulturním prostředím či neznalostí vyučovacího jazyka, což vyžaduje znatelné úpravy v metodách práce, organizaci a průběhu vzdělávání, úpravě ŠVP a v hodnocení žáka. Rozsah těchto opatření zahrnuje úpravy ve strategiích práce s učivem, úpravy v podmínkách a postupech školní práce a domácí přípravy, včetně posilování motivace a postojů ke školní práci, v odůvodněných případech pak také úpravy obsahů vzdělávání a výstupů ze vzdělávání.
Doporučujeme pro žáky s úrovní jazyka A0-A2, kdy se žák nedomluví vůbec, nebo jen s pomocí.
Možnosti podpory
 • IVP (úprava obsahu vzdělávání)
 • speciální učebnice a učební pomůcky
 • 3 h ČDJ / týden (nejvýše 200 h)
 • 2h / týden předmět speciálně pedagogické péče (psycholog, speciální pedagog)
 • příp. podpora asistenta pedagoga
 • prodloužení délky středního a vyššího odborného vzdělávání o 1 rok
Nutnost doporučení PPP ANO

*Tabulky zpracovány na základě vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných (příloha č. 1).

Zbylé dva stupně PO (4. a 5.) jsou pak určeny žákům, kteří kromě neznalosti vyučovacího jazyka mají navíc zdravotní či další znevýhodnění. Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, nebo zákonného zástupce žáka.

Jaké jsou jazykové úrovně žáků a jak poznáme, jaké mají tito žáci potřeby podpory v češtině, tedy jaký stupeň a konkrétní PO jsou pro ně nejhodnější, čtěte v článku JAZYKOVÁ PODPORA NA SŠ.

Pedagogická intervence - od 2021 nově v 1. stupni PO

Od 1. 1. 2021 se pedagogická intervence poskytuje jako podpůrné opatření prvního stupně, je tedy v kompetenci samotné školy. O financování pedagogů vykonávajících ped. intervence tak nově rozhoduje ředitel školy. Pedagogická intervence slouží k podpoře vzdělávání žáka se SVP ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání. Cílem změny bylo nastavit pedagogickou intervenci žákovi ihned a minimalizovat tak riziko školní neúspěšnosti. Nadále však zůstává zachována možnost, aby ped. intervenci doporučilo také ŠPZ.

Škola poskytování PO 1. stupně průběžně vyhodnocuje a nejpozději po třech měsících vyhodnotí, zda vedou k naplnění cílů. Pokud tomu tak není, škola doporučí využít poradenskou pomoc ŠPZ. Do doby, než poskytne ŠPZ vyšetření, škola poskytuje opatření prvního stupně. Nejsou stanovena pravidla pro organizaci ped. intervence, neurčuje se minimální a maximální délka ped. intervence, nestanovují se limity počtu žáků ve skupině. Škola přizpůsobuje parametry ped. intervence potřebám žáků. Ped. intervenci je možné žákovi poskytnout samostatně nebo ve skupině. O poskytování je nutné informovat zákonné zástupce. Ped. intervenci může vést učitel, vychovatel, asistent pedagoga, speciální pedagog ve vztahu k obsahu a cíli intervence.

Pro žáky s OMJ je pedagogická intervence důležitou podporou v průběhu celého vzdělávání, kdy slouží jako doučování (či předučování) vyučovacích předmětů, v nichž kvůli slabší češtině zaostávají. V rámci ped. intervence tak učitelé mohou s žáky procvičovat odbornou slovní zásobu a jazykové vyjadřování v předmětu nebo dovysvětlit, znovu vysvětlit či procvičit probíranou látku. Pedagogickou intervenci může souběžně využívat více žáků, je-li to možné a vhodné. Doporučujeme pedagogickou intervenci ve formě doučování poskytovat (nejen) žákům s OMJ zejména pro podporu v odborných předmětech na SŠ. Více se dočtete v Metodickém pokynu MŠMT k zajišťování pedagogické intervence.

Výuka ČDJ

Výuka ČDJ je pro žáky s nižší jazykovou úrovní obecně nejzásadnějším nástrojem pro to, aby byli ve studiu úspěšní. Pokud žák nebude ovládat češtinu, nemůže uspět v žádném z předmětů. Je proto důležité žákům poskytnout hlavně hodiny češtiny jako druhého jazyka, kde získají potřebné vzdělání ve vyučovacím jazyce (ČDJ ovšem běžně nepracuje s odbornou slovní zásobou odborných předmětů, tu žákům zprostředkovává především učitel daného předmětu, viz principy práce s žáky s OMJ).

V případě vyšetření žáka pak pedagogicko-psychologická poradna (PPP) komunikuje možnosti podpůrných opatření se školou, která může poradně nutnost výuky ČDJ předložit na základě vlastní zkušenosti se žákem.

Prodloužení délky vzdělávání

Jedním z možných podpůrných opatření, které v rámci 3. stupně PO může poradna doporučit, je prodloužení délky vzdělávání. Tuto možnost zmiňuje vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v přehledu podpůrných opatření:

„Pokud to speciální vzdělávací potřeby vyžadují (zejména u žáků z odlišného kulturního prostředí nebo žijících v odlišných životních podmínkách), je možné v případě potřeby prodloužit délku základního, středního a vyššího odborného vzdělávání o 1 rok.“

Toto podpůrné opatření je dle zkušeností s výukou a začleňováním žáků s OMJ vhodné pro následující skupiny:

 • Žáci, kteří po příjezdu do ČR nastoupili do 9. ročníku ZŠ a z důvodu jazykové neznalosti ve studiu selhávají. V tomto kritickém věku doporučujeme, aby základní škola zařadila žáka do 8. ročníku, zejména kvůli blízkosti přijímacích zkoušek na SŠ, které jsou pro žáky s nedostatečnou znalostí jazyka velice obtížné. Zařazení žáka na sklonku základní školy o ročník níže je vhodnějším řešením, protože tak může kontinuálně studovat se stejným kolektivem 2 roky. V případě, že je žák zařazen rovnou do 9. ročníku (ať už na žádost rodičů či z jiných důvodů) a ve studiu selhává, může být jistou pomocí právě prodloužení vzdělávání o 1 rok.
 • Žáci, kteří byli na střední školy přijati bez zohlednění výsledků jednotných přijímacích zkoušek (ve druhém či dalším kole na maturitní obory, s odpuštěním jednotné zkoušky z ČJL, dále na učební obory apod.) a nemají tedy dostatečnou znalost vyučovacího jazyka. Těmto žákům může prodloužení délky vzdělávání poskytnout 2 bezpečné roky, během nichž budou mít dostatečný prostor pro uplatnění a rozložení podpůrných opatření.

Žák tak dostane možnost absolvovat ročník znovu, a to bez nutného propadnutí (s možností neklasifikace na konci roku). I v případě, že poradna žákovi doporučí prodloužení vzdělávání, je důležitá jeho kontinuální podpora formou funkčního IVP a zejména hodin češtiny jako druhého jazyka na škole. Samotný čas bez podpory vyučujících žákovi jazykový rozvoj nemusí přinést.

Dříve, než poradna toto opatření doporučí, je nutné možnost prodloužení studia podrobně a citlivě probrat s žákem i jeho rodiči (ideálně s podporou tlumočníka) včetně důvodů a benefitů takového postupu. Stejně jako u dalších opatření, i s tímto musejí zákonní zástupci souhlasit, aby jej bylo možné realizovat.

Dle vyjádření MŠMT existují v souladu s platnou legislativou 2 základní postupy, které jsou aplikovány dle doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře:

 1. žák dle individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP) navštěvuje některé předměty a z některých je uvolněn, takže na vysvědčení je kombinace klasifikace a nehodnocen,
 2. žák si osvojuje výstupy vzdělávacích předmětů dle IVP a je plně klasifikován na vysvědčení. Na vysvědčení se pak uvádí, že žák není způsobilý postoupit do dalšího ročníku.

V případě druhé možnosti je tak možné v rámci IVP např. rozložit obsah do 2 let (v prvním roce bude žák plnit obsah prvního pololetí ročníku, ve druhém roce pak obsah ze druhého pololetí ročníku).

Návštěva PPP

Žáci s odlišným mateřským jazykem mohou v závislosti na jejich jazykové úrovni patřit mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, mají tedy nárok být vyšetřeni v PPP a získat doporučení na podpůrná opatření. Takoví žáci nemohou být poradnou odmítnuti, pokud požádají (písemně) o vyšetření dané PPP. Tuto informaci potvrzuje i stanovisko České školní inspekce.

Vytvořili jsme praktické dopisy pro rodiče, které informují o možnostech podpory žáka s OMJ, a to v několika jazykových mutacích. V těchto dopisech se rodiče dozvědí základní informace k možnostem podpory jejich dítěte ve škole. Dopisy obsahují mj. také postup získání PO včetně návštěvy pedagogicko-psychologické poradny. Dopisy můžete použít pro rodiče žáků s OMJ, v každé jazykové verzi najdete i znění jednotlivých částí v češtině.

Financování PO

V případě, že PPP doporučí žákovi nějaká podpůrná opatření (např. hodiny ČDJ, speciální pomůcky, asistent pedagoga apod.), vzniká tím škole nárok na jejich financování (prostřednictvím vykazování krajskému úřadu).

Michaela Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.