+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Propojení výuky obsahu a jazyka


Infografiku je možné stáhnout zdarma ve formátu PDF.

Obsah předmětů, které žáky v hodinách učíme, úzce souvisí s jazykem, který při tom používáme. Kontext a obsah neexistuje bez jazyka, stejně jako jazyk bez kontextu či obsahu ztrácí smysl. Každý vyučovací předmět má specifickou slovní zásobu a používá vlastní jazykové prostředky. Jedná se o tzv. odborný jazyk a právě ten je potřeba naučit také žáky, aby rozuměli obsahům výuky a dokázali se o nich vyjadřovat. Je však dobré si uvědomit, že nejde jen žáky s OMJ, kdo si osvojují odborný jazyk předmětu. Všichni žáci bez rozdílu se postupně učí odbornému jazyku daného předmětu, všichni tudíž potřebují naši pomoc.

Žáci s OMJ jsou v neustálém procesu osvojování češtiny na komunikační, ale právě i na odborné úrovni. Učitel tento proces podporuje tím, že se v hodině zaměřuje nejen na výuku obsahu, ale i na jazyk, který je k pochopení či vyjádření obsahu potřebný.

Při výuce to prakticky znamená, že si stanovujeme dva cíle hodiny:

 1. obsahový cíl – „Co chci, aby žáci uměli?“ - jaké znalosti, dovednosti si v hodině osvojí nebo vyzkouší
 2. jazykový cíl – „Co chci, aby žáci říkali / psali / četli / poslouchali?“ (pro žáky s OMJ to znamená: jaká konkrétní slova a jaké konkrétní fráze, jazykové prostředky budou potřebovat nebo používat)

Příklad: (téma Nahosemenné rostliny)

Obsahový cíl:

 • Žák objasní pojem nahosemenná rostlina
 • Žák podle obrázků rozdělí nahosemenné rostliny na jinany a jehličnany
 • Žák dle své zkušenosti a s oporou o text diskutuje o významu jehličnanů

Jazykový cíl:

 • Žák komunikuje o tématu se spolužáky ve skupině
 • Žák klade otázky spolužákovi ve dvojici
 • Žák čte text, vyhledává v něm odpovědi na své otázky a zapíše je

Pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem je důležité, že kromě jazykových dovedností a způsobů jejich aktivace pojmenujeme, jaké jazykové prostředky jsou pro žáka v dané hodině důležité. Tedy:

 1. jaká je důležitá slovní zásoba – stanovíme klíčová slova, která chceme, aby se žák během hodiny naučil nebo jim porozuměl
 2. jaké klíčové fráze a jiné jazykové prostředky dopomohou žákovi k vyjádření obsahu toho, co se po něm žádá (např. slovesa, různé spojky, příslovce, zájmena)

Příklad:

 1. Slovní zásoba: Nahý, semeno, nahosemenná rostlina, plod, květ, šiška, jehlice, smrk, jedle, borovice, modřín, jalovec

 2. Jazykové prostředky: ...jsou…, …mají…, ..je…, liší se…. (slovesa pro popis)
  Mezi zástupce patří…., Významem je….., Na začátku…. Rostou na……. (začátky vět)
  Jestliže…, pak….; ….je větší než….. (spojky, větné struktury)

S těmito jazykovými prostředky pak musíme ve výuce aktivně pracovat. Například:

 • průběžně je píšeme na tabuli
 • necháme ostatní, aby je žákovi vysvětlili,
 • začleníme je do pracovních listů,
 • připravíme žákovi tabulku s těmito výrazy, kterou dostane k pracovnímu listu,
 • zavedeme v hodinách vlastní tematické slovníčky, do kterých společně vyplňujeme odbornou slovní zásobu.

Nelze očekávat, že se žák během hodiny naučí všechna slova. Některá ano, některým bude jen pasivně rozumět. Jako klíčová slova volíme taková, která jsou důležitá pro pochopení obsahu učiva, a na ta se zaměřujeme.

V sekci další zdroje a inspirace najdete pro inspiraci ke stažení pracovní listy, kde jsme s konceptem stanovení obsahových a jazykových cílů pracovali.

Texty o principech práce pro žáky s OMJ vychází ze zkušeností pracovnic META, o.p.s. Kristýny Titěrové a Petry Vávrové, které získaly při poradenství a asistenci pedagogům vzdělávajícím žáky s OMJ. Velký díl inspirace pochází od zahraničních autorů, např. P. Gibbons, J. Cummins, B. A. Mohan. a autorů SIOP modelu.

Dobrá praxe

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.