+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Přijímací pohovor


Přijímací pohovor je důležitým prvním krokem k nastavení fungující spolupráce mezi rodinou a školou.

Při pohovoru s rodiči doporučujeme mít na paměti tyto cíle:

 1. zjistit potřebné informace o žákovi,
 2. předat rodině informace o chodu školy, organizaci výuky a vzdělávacím systému ČR,
 3. informovat rodiče o právech a povinnostech rodiny, žáka a školy,
 4. vyměnit si vzájemně důležité kontakty na rodinu a školu včetně školských služeb,
 5. nastavit pravidla spolupráce a komunikace mezi rodinou a školou.

Pohovor by se měl uskutečnit minimálně tři dny před samotným nástupem do školy.

Před pohovorem zvažte následující:

Kdo z vaší školy by měl být přítomen na prvním setkání? Kromě ředitele je na místě i osoba zodpovědná za integraci cizinců, popřípadě žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Může to být koordinátor, metodik prevence, výchovný poradce nebo speciální pedagog. Ideálně také budoucí třídní učitel.

Potřebujete tlumočníka nebo interkulturního pracovníka? Můžete se obrátit na naše pracovníky ze sociální sekce (viz kontakty na pracovníky METY). Nebo se můžete obrátit na organizace poskytující tlumočnické služby: NPI po celé ČR, pro Prahu pak InBáze, Integrační centrum Praha, PPi, případně další kontakty na stránkách Praha - Metropole všech.

Jaké informace chcete rodičům předat a jaké naopak chcete od rodičů získat? Výčet nejdůležitějších informací naleznete v Checklistu přijetí do školy a v článku Informace od rodičů

Jaká bude vaše strategie začleňování žáka cizince do výuky? Kdo bude žáka učit češtinu, jak bude podporován v jednotlivých hodinách, jaké jsou možnosti kurzů ČDJ v okolí či jaké doučování může žák navštěvovat atd.

Jakou roli by mohli hrát při podpoře dítěte sami rodiče? Jaké jsou možnosti rodičů, na čem je možné se domluvit?

Jaké doklady předem vyžádat od rodičů?

Před schůzkou rodičům předejte rozhodnutí o přijetí žáka, pozvánku na setkání, případnou žádost o tlumočníka a žádost o potřebné doklady.

Při přijímání by Vám měli rodiče předložit:

 • rodný list dítěte
 • pas rodičů i dítěte
 • zdravotní pojištění
 • doklady o předchozím vzdělání, pokud dítě již navštěvovalo jinou školu
 • Jestliže rodiče nemají potřebné doklady k dispozici, i kdyby se jednalo o pas nebo rodný list, není to důvodem pro nepřijetí dítěte do školy.

Chybějící doklady o vzdělávání mohou být nahrazeny čestným prohlášením zákonných zástupců.

Žádost o tyto doklady naleznete přeloženou do jednotlivých jazyků v Informacích pro rodiče - jazykové verze.

Na schůzku se připravte a rodičům poskytněte následující:

Práva a povinnosti rodičů a žáků s OMJ jsou stejná jako u ostatních rodičů a dětí, ale abychom se vyhnuli nedorozuměním v souvislosti s odlišnou kulturou nebo zkušeností s jiným vzdělávacím systémem, doporučujeme rodičům předat veškeré základní a praktické informace, a to v jazyce, kterému rozumí.

 • přeložené informace na základě Checklistu přijetí do školy;
 • kontakty na koho a kdy se v jakých situacích obracet;
 • informace o vzdělávacím systému ČR, právech a povinnostech žáků a rodičů, harmonogramu školního roku;
 • seznam základních pomůcek, které bude dítě nezbytně potřebovat koupit;
 • informace o organizaci školního dne - začátek vyučování, rozvrh, přestávky, zkratky předmětů apod.;
 • mapku školy (WC, šatny, jídelna, družina, ředitelna apod.);
 • praktické informace (domácí příprava, stravování, družina, přezůvky, svačiny, pomůcky, platby, přihlášky do družiny, do jídelny);
 • informace o tom, jaké jsou možnosti podpory žáka ze strany školy;
 • informace o způsobu hodnocení ve vaší škole.

Při pohovoru

 • Na úvod schůzky je důležité ujistit rodiče o tom, že informace, které škole předávají, jsou důvěrného charakteru. Předejde se tak pocitům nejistoty a obavám, které mohou mít například azylanti a žadatelé o mezinárodní ochranu.
 • Zjistěte si, jak se správně vyslovuje jméno dítěte, případně jak chce být oslovováno.
 • Požádejte rodiče o informace ohledně okolností přestěhování dítěte do ČR, jsou totiž důležité pro získání představy o psychickém rozpoložení dítěte.
 • Další tipy, na co je vhodné se rodičů zeptat, najdete v článku Informace od rodičů.
 • Rodičům předejte informace, které jste si na schůzku připravili dle doporučení výše.
 • Informujte rodiče o rozhodnutí o zařazení do ročníku (například pokud jste se rozhodli dát dítě o ročník níže, měli by s tím rodiče vyjádřit souhlas).
 • Proberte s rodiči ve škole domluvený postup začleňování, možnosti podpory ze strany školy i rodiny. Budete-li dítě uvolňovat z výuky na češtinu, nechte rodiče podepsat žádost podle § 50 školského zákona.
 • Pokud je předem jasné, že dítě bude potřebovat i podporu na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, domluvte s rodiči postup, předejte jim kontakt na poradnu, s níž škola spolupracuje, i písemné informace o tom, co je PPP a proč je jejich spolupráce důležitá. viz Jak může být podpořeno vaše dítě ve vzdělávání.

Domluvte s rodiči pravidla spolupráce a komunikace:

 • jakým způsobem budete komunikovat (mailem, telefonicky, zápisy do společného notýsku apod.);
 • jakým jazykem budete komunikovat;
 • kdo bude kontaktní osoba rodiny (v praxi se ukazuje, že nejefektivnější je vždy přímá domluva se zákonným zástupcem, třeba i s přítomností tlumočníka);
 • jak často spolu budete komunikovat;
 • jakým způsobem rodiče mohou podporovat své dítě při vzdělávání. U rodičů dětí s OMJ nemůžeme předpokládat, že budou schopni pomáhat dětem s plněním domácích úkolů. Můžete se s nimi ale například domluvit na tom, že budou kontrolovat, že dítě domácí úkol vypracovalo, že má do školy přichystané potřebné pomůcky apod. Rodiče by měli být obeznámeni s tím, jakým způsobem a jak často probíhá zadávání domácích úkolů a kde zadání najdou.
 • Další tipy pro komunikaci s rodiči dětí s OMJ najdete v článku Jak komunikovat s rodiči.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.