+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Časté dotazy (FAQ)

Připravili jsme pro Vás nejčastěji kladené dotazy, které nám pokládají pedagogové ze všech stupňů škol. Otázky průběžně doplňujeme dle Vašich dotazů.

Uvedené otázky se vztahují ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ), kteří mají malou nebo nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka, tedy češtiny. Většina odpovědí obsahuje odkazy na stránky www.inkluzivniskola.cz, kde naleznete podrobnější informace. Pokud zde svou odpověď nenajdete, můžete kontaktovat naše pracovníky v rámci poradenství a metodické podpory.

Aktuální: nově příchozí děti a žáci z Ukrajiny

Podívejte se na metodiku MŠMT Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR a Metodické komentáře MŠMT k Lex Ukrajina (od 21.3.22)


- Mateřská škola -

Ne, nemusí. Přednostní právo na místo v MŠ mají dětí v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání. Pokud má MŠ volné kapacity, může přijmout i děti mladší. V současné chvíli se přijímání dětí, které k nám přišly z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině, řídí zákonem LEX Ukrajina. Pro tyto děti bude vypsán zvláštní zápis v období od 1.6. 2022 do 15.7. 2022 v termínu stanoveném ředitelem konkrétní školy, a to i v případě, že bude kapacita MŠ naplněna.

Je vhodné zjistit od zřizovatele, které MŠ v okolí mají kapacitu nově příchozí děti přijmout, a doporučit rodičům případné alternativy (dopolední volnočasové aktivity, CPD, DDM apod.) v rámci kraje či obce. Aktuální nabídku volnočasových aktivit pro děti z Ukrajiny ve všech krajích ČR, naleznete též v rozcestníku RAZOM. Zákon LEX Ukrajina navrhuje zřízení tzv. Adaptačních skupin, které reagují na poptávku rodičů, kteří k nám přišli z Ukrajiny. Adaptační skupiny pro děti 3- 6 let mohou být zřizovány z výzvy MŠMT. Možnost podání žádostí je v současné chvíli uzavřeno. Tyto menší adaptační skupiny s volnočasovým zaměřením by měly lépe odpovídat aktuálním potřebám nově příchozích dětí.

Metodická doporučení k LEX Ukrajina v tomto ohledu pro děti z Ukrajiny nepřipouští žádné výjimky. Systém přijetí do přípravné třídy se tak nijak neliší od přijímání českých dětí. Povinnost doporučení z SPC či PPP zde zůstává.

V případě krátkodobého či přechodného pobytu ne. Pokud se rodiče rozhodnou pro dlouhodobý pobyt, měli by vyhledat spádovou základní školu v místě svého pobytu a podat sem písemnou žádost o přijetí svého dítěte. Povinná předškolní docházka se vztahuje na děti s cizí státní příslušnosti pobývající na území ČR déle než 90 dní. Ve školním roce 2022/2023 se povinná školní docházka bude vztahovat na děti narozené 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Podrobné informace zde: https://metropolevsech.eu/cs/potrebuji-resit/vzdelavani-a-nostrifikace-diplomu/vzdelavani-deti/


- Základní škola -

Tyto podmínky jsou stejné jako u přijímání ostatních dětí s cizí státní příslušností. Jakmile je dítě na území ČR, škola má povinnost jej přijmout, bez ohledu na legálnost či délku jeho pobytu. Chybějící doklady o předchozím vzdělávání lze doložit čestným prohlášením rodiče. Škola nesmí klást přijetí dítěte žádné podmínky. Jediným důvodem, proč škola může přijetí dítěte odmítnout, je naplněná kapacita. 

Škola má povinnost v případě rozhodnutí o nepřijetí bezodkladně informovat zřizovatele, který určí školu, která kapacitně podmínky přijetí splňuje. Pokud takovou školu určit nemůže, informuje příslušný krajský úřad a ten školu určí. Pokud ani ten školu určit z kapacitních důvodů nemůže, má informovat MŠMT, které následně určí školu s přihlédnutím k místu pobytu dítěte. 

Rodiče nemusí nutně zapsat dítě do školy hned. Mají na to 3 měsíce, protože povinná školní docházka se vztahuje na děti s cizí státní příslušností, které mají oprávnění k pobytu a pobývají tu déle než 90 dnů. Pokud ale zákonný zástupce vyhodnotí, že je nástup pro dítě do školy vhodný, má na to právo.

Pokud se dítě neúčastní povinného předškolního nebo školního vzdělávání nepřetržitě po dobu nejméně 15 vyučovacích dnů, zákonný zástupce nedoloží důvody nepřítomnosti v souladu se školním řádem a ani po 15 dnech od doručení písemné výzvy nesdělí, že bude dítě navštěvovat danou ZŠ, dítě přestává být žákem dané ZŠ. Ke stažení je Výzva k doložení důvodů nepřítomnosti a Oznámení o ukončení vzdělávání v dvojjazyčné verzi. 

Více informací: Přijetí do základní školy 

Vzhledem k aktuální situaci jsou na žádost o zvýšení kapacity kladeny minimální požadavky. Škola může požádat o navýšení kapacity, aniž by splňovala hygienické a stavební předpisy. Pro podání žádosti je třeba vyplnit interaktivní formulář a předat zřizovateli. Kapacitu je možné navýšit také v družinách, ve třídě je to 30+4 žáci. Na webu mistoveskole.cz najdete přehled škol, které mají volnou kapacitu.

a) Na kterékoliv základní škole v ČR, přednostně spádové.

b) Na zahraniční ZŠ v ČR, která poskytuje vzdělávání podle zahraničního kurikula. Taková škola musí mít povolení MŠMT. V současné době v ČR není žádná škola, která by vzdělávala podle ukrajinského kurikula.

c) Individuální vzdělávání (domácí) podle českého kurikula. Ředitel by měl posoudit, zda je tato varianta pro dítě vhodná, protože nedochází k integraci o osvojování českého jazyka. 

Přijímání je vždy vedeno ve správním řízení. Přihláška se podává v českém jazyce, je možné ji podat také ve dvojjazyčné verzi. Pokud bude přihláška podána pouze v ukrajinštině, je třeba přiložit také ověřený překlad do češtiny, pokud ředitel školy nerozhodne jinak. Zákonný zástupce dítěte by měl žádat o přijetí přednostně ve spádové škole dle místa pobytu v ČR v evidenci Ministerstva vnitra.

Zpočátku vzdělávání dětí z Ukrajiny v samostatné třídě může být efektivním a nejjednodušším řešením.  Žáci hlavně potřebují bezpečné prostředí, což jim adaptační třída může nabídnout. Doporučujeme začít s češtinou, potřebují ji pro komunikaci s okolím, ale pomalu a netlačit na výkon. Zapojovat adaptační aktivity a hry. Spolupracovat se školním psychologem, popř. vyhledat odborníky poskytující psychologickou nebo psychoterapeutickou pomoc v mateřském jazyce žáka. Naším hlavním cílem by mělo být, aby se tu děti cítily dobře a bezpečně. Můžeme zapojit také dvojjazyčné asistentky pedagoga a učitelky z Ukrajiny bez nutné znalosti českého jazyka a nostrifikace diplomu. 

Jako dočasné řešení by samostatná třída posloužit mohla, nikoliv ale jako řešení dlouhodobé. Pokud tu děti a jejich rodiny zůstanou, budou potřebovat se začlenit a naučit se česky, děti se budou potřebovat zapojit do třídních kolektivů s českými spolužáky, nikoliv se vzdělávat segregovaně.

Doporučujeme zařadit nově příchozí děti do třídy podle věku mezi vrstevníky. Specifickou skupinu představují žáci ve věku 14-15 let kvůli blížícím se přijímacím zkouškám na SŠ, tam může být vhodnější zařadit žáka o ročník níže. 

Pro více informací čtěte článek Zařazení do ročníku a informační leták Zařazení žáka cizince do ročníku.

Období příchodu do nového školního prostředí není snadné pro žádného žáka. Jedná se o období, kdy si dítě zvyká na nový režim, nový způsob vzdělávání, ale i na nový kolektiv a učitele. Toto období je právě pro nově příchozí žáky z Ukrajiny o to těžší, že přicházejí nejen z jiného systému vzdělávání a kulturního prostředí, ale mají za sebou velmi náročné traumatizující chvíle.

Nově teď mohou školy získat finance na pozici ukrajinského asistenta pedagoga (UAP) za účelem podpory začleňování dětí z Ukrajiny do běžných tříd. Pro přiznání nároku na finanční prostředky na UAP je rozhodující počet nově příchozích žáků z Ukrajiny s dočasnou ochranou (min. 10 žáků, u malotřídek 5 žáků). 

Pro rok 2023 lze opět využít pozice adaptačního koordinátora, a to pro všechny nově příchozí žáky s cizí státní příslušností mimo těch, kteří přicházejí v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. Na podporu adaptace žáků přicházejících z Ukrajiny je vyhrazena pozice ukrajinského asistenta pedagoga.

Jak získat finanční prostředky na podporu personálních pozic a na výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) se dočtete v článku Financování výuky ČDJ a další podpory. 

Další tipy naleznete také v článku Žáci na Ukrajině v ZŠ, podrobnější informace v článku Příprava školy na příchod žáka s OMJ.

Výuku může zajistit přímo někdo ze zaměstnanců školy (ideálně učitel cizích jazyků nebo učitel 1. stupně, ale může to být kterýkoliv pedagog, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, vychovatel), případně je možné oslovit externisty, dobrovolníky např. na https://www.pomahejukrajine.cz/nabidky nebo na Zapojmevšechny.cz. V souladu se zákonem o pedagogických pracovnících by učitel ČDJ měl mít pedagogické vzdělání.

Pokud máme ve škole větší počet dětí s OMJ a nejsme určenou školou pro poskytování jazykové přípravy, domluvíme se se zřizovatelem a požádáme ho, aby naši školu určil a poskytl nám finanční prostředky. Nově se může školou určenou stát škola, která má minimálně 5 žáků cizinců, pokud má personální a prostorové předpoklady a může tedy následně vytvořit skupinu/y pro jazykovou přípravu (prezenčně nebo distančně). 

Aktuální dotační výzvy najdete v článku Financování výuky ČDJ a další podpory.

Doporučujeme učit děti češtinu dopoledne, je to nejefektivnější. Za tímto účelem můžeme děti částečně uvolnit z předmětů běžné výuky. Více v článku Jak zorganizovat výuku ČDJ ve škole.

Ano, je, a to z hlediska vzdělávacího obsahu. Hlavním cílem úprav je adaptace žáků na náš vzdělávací systém (RVP ZV a ŠVP školy). Úpravy vzdělávacího obsahu se netýkají stanoveného počtu vyučovacích hodin v ŠVP. Změny vzdělávacího obsahu je možno provést pouze u nově příchozích žáků a pouze na přechodnou dobu adaptace. Není nutné měnit ŠVP.

Dle doporučení MŠMT je vhodné v průběhu vzdělávání  u nově příchozích žáků vést interní evidenci změn, jejíž podobu určí ředitel školy,  například vytištěný rozvrh, zápis v třídní knize nebo zápis z pedagogické rady, kde se úprava projednávala. 

Ve školách je možné vytvořit výukové skupiny na některé předměty s tím, že se jejich žáci nebudou účastnit výuky s ostatními žáky z kmenové třídy. Mohou zde být společně žáci jakýchkoliv ročníků. Mohou zde vyučovat ukrajinské učitelky bez nutné znalosti českého jazyka a nostrifikace diplomu. Výjimka pro ukrajinské učitelky ze znalosti českého jazyka platí do 31. 8. 2023.

Více informací je možné nalézt v zákonné úpravě Lex Ukrajina.

Při hodnocení vychází učitel z upraveného obsahu vzdělávání. Doporučujeme využívat slovní hodnocení, a to i na vysvědčení. Je vhodná i kombinace slovního hodnocení se známkou. V případě hodnocení známkami je vhodné, aby se učitelé i nově příchozí žáci seznámili s rozdíly v klasifikačních stupnicích českého a ukrajinského vzdělávacího systému, aby se předešlo nedorozumění.

U žáků hodnotíme individuální pokroky vzhledem k obsahu vzdělávání. Vždy je možné každého žáka hodnotit, vždy je možné stanovit úkol, který zvládne i žák s nedostatečnou jazykovou kompetencí v českém jazyce a za který je možné jej ohodnotit (např. myšlenková mapa, vysvětlení pojmu, fotokoláž, doplnění schématu, doplnění slov v textu s nabídkou odpovědí odpovídající jazykové úrovni, rozhovor, vědomostní úkol, kde bude zapojený mateřský jazyk žáka, který je potřebný pro rozvoj vícejazyčnosti). Je vhodné využít i procentuální hodnocení, které je pro žáky z Ukrajiny srozumitelné). Více informací najdete v článku Hodnocení žáků s OMJ.

Měli bychom mít na paměti, že opakování ročníku nemusí být vždy nejlepší řešení. Doporučujeme přečíst si náš článek Posuzování opakování ročníku

Doporučuje se slovní hodnocení, které zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka s OMJ v jeho vývoji, ohodnocení jeho přístupu ke vzdělávání a naznačení dalšího rozvoje. Při hodnocení je třeba zohlednit nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka ovlivňující výkon žáka. Na hodnocení by neměla mít vliv neznalost českého jazyka.

Na vysvědčení:

     - formulace „uvolněn“ se nepoužije,

     - budou uvedeny pouze předměty, kterých se žák s OMJ alespoň zčásti účastnil,

     - důležitý je název předmětu, nikoliv upravený obsah,

     - kde se uvádí název ŠVP, bude uvedeno: „Žák/Žákyně se vzdělával/vzdělávala podle zákona č. 67/2022 Sb.“, pokud došlo k úpravě vzdělávacího obsahu podle § 3 lex Ukrajina.

Nemá-li škola ukotveno slovní hodnocení ve školním řádu, je třeba upravit školní řád, předložit jej školské radě ke schválení.

MŠMT a Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny projednalo vzájemné uznání vzdělávání, kterého se účastní ukrajinští žáci v ČR, při jejich návratu zpět na Ukrajinu. Při odjezdu žáka zpět na Ukrajinu bude školou vydáno Potvrzení o studiu (jednotný dvojjazyčný formulář ke stažení). Ukrajinské školy následně po jeho předložení budou uznávat žákům studium absolvované na území ČR podle českého vzdělávacího systému.

Žádost o přijetí, popř. o odklad zahájení povinné školní docházky, může podat zákonný zástupce dítěte podle ukrajinského (mimo jiné i prarodič, nevlastní rodič, plnoletý sourozenec) i podle českého práva. Zákonný zástupce ani žák nejsou povinni se zápisu osobně zúčastnit.

K žádosti je nutné přiložit:

     - vízový doklad dítěte,

     - doklad, z něhož vyplývá oprávnění dítě zastupovat,

     - místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování).

Zápisu se může účastnit tlumočník do ukrajinštiny, škola zajistí dvojjazyčné formuláře. Je vhodné, aby ředitel školy zaslal rozhodnutí i s informativním sdělením o přijetí/nepřijetí v češtině a ukrajinštině (viz vzor). Doporučujeme rodičům sdělit základní informace o tom, jaký bude další postup a kde mohou informace získat.

Ředitel školy sdělí zřizovateli seznam spádových dětí, u nichž rozhodl o nepřijetí nebo nemá informaci, že by byly přijaty do jiné ZŠ. Zřizovatel je povinen zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky těchto dětí.

Více informací naleznete ve shrnutí základních postupů ke zvláštním zápisům pro nově příchozí žáky z Ukrajiny.

Nově příchozí žáci z Ukrajiny navíc k povinné školní docházce v ČR (při pobytu déle než 90 dnů) mohou pokračovat také ve vzdělávání na Ukrajině formou online výuky. Není však možné, aby ukrajinské vzdělávání nahradilo české. Na Ukrajině by měli uznávat vysvědčení o absolvování vzdělávání v ČR.


Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny formou online vzdělávání poskytuje podporu pro ukrajinské žáky, kteří chtějí pokračovat ve vzdělávání podle ukrajinských osnov, zejména ve studiu ukrajinského jazyka. Byla vytvořena platforma pro distanční vzdělávání – Nová ukrajinská škola, kde jsou k dispozici materiály ke všem školním předmětům od 1.-11. třídy. Více informací o distanční výuce na Ukrajině se dočtete v našem článku Vzdělávání na Ukrajině

Nejzásadnějším rozdílem je, že povinná školní docházka na Ukrajině je v současné době 11/12letá, je do ní tedy zahrnuto 9 let školní docházky na základní škole (žáci skládají zkoušku) plus 3 roky na střední škole (různého typu). Povinné základní vzdělávání začíná vstupem v 6 letech do 1.třídy (v 1.roč. trvá vyučovací hodina 35 minut).

Školní rok trvá na Ukrajině od 1. září do 31. května, v červnu se konají závěrečné, případně postupové zkoušky.

Výuka latinky se zařazuje současně se zahájením výuky cizího jazyka, což bývá většinou od 3.ročníku.

Dalším výrazným rozdílem, který je vhodné mít na mysli, je rozdíl ve způsobu hodnocení žáků na Ukrajině. V 1. ročníku se užívá slovní hodnocení, v dalších ročnících se hodnotí pomocí 12 bodové škály pro klasifikaci. Stupnice je ale opačná, než jak je vnímáno v České republice. 12 je nejlepší hodnocení a 1 bod nejhorší (př. na Ukrajině známka 12, 11, 10 odpovídá v České republice známkám 1+,1, 1-).

O dalších rozdílech se dočtete v článcích Vzdělávání na Ukrajině a Psychologická a speciálně-pedagogická podpora dětí na Ukrajině

   > Pokud má uchazeč udělenou dočasnou ochranu na základě válečného konfliktu na Ukrajině, může mít na žádost odpuštěnou zkoušku z ČJ (nahrazenou rozhovorem), na žádost může konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce a v případě školní písemné zkoušky ji může konat v ukrajinštině (pokud tak škola rozhodne), nebo na ni získá více času a slovník. Více viz opatření obecné povahy MŠMT.

   > Pokud uchazeč nemá udělenu dočasnou ochranu, ale má dokončenou 9letou povinnou školní docházku v zahraničí, vztahuje se na něj § 20 odst. 4 školského zákona,  a tedy může mít na žádost odpuštěnou zkoušku z ČJ (nahradí ji rozhovor ověřující znalost češtiny nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru).

   > Pokud uchazeč nemá udělenou dočasnou ochranu, ani neukončil 9. ročník povinné školní docházky v zahraničí, koná jednotnou přijímací zkoušku z ČJ. Jedinou možností úpravy je pak vyšetření a doporučení PPP - ta může k JPZ doporučit např. více času a překladový slovník (viz příloha 1 vyhlášky č. 353/2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, konkrétně na základě zařazení do kategorie uzpůsobení „O“, kde jsou uvedeni "uchazeči s jiným rodným jazykem než českým").

Více informací včetně přehledného schématu (kdo má nárok na jaké úpravy) najdete v článku Uzpůsobení přijímaček pro žáky s OMJ.


- Střední škola -

Ano.

Podle § 63 školského zákona: “Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání.”

Uchazeče z Ukrajiny (s DO) může ředitel SŠ přijmout také do probíhajícího 1. ročníku, a to na základě tzv. Lex Ukrajina (tato možnost platí až do 31. srpna 2024).

Protože nově příchozí uchazeči z Ukrajiny nemusí mít k dispozici všechny dokumenty, které jsou nezbytné k posouzení předchozího vzdělávání, umožňuje se čestným prohlášením nahradit zcela nebo z části doklady prokazující předchozí vzdělávání uchazeče, pokud tyto doklady nemá tento uchazeč k dispozici (viz Lex Ukrajina) .

Vždy však musí být splněna podmínka, že uchazeč ukončil povinnou školní docházku (v délce 9 školních roků).


Pokud uchazeči o SŠ, kteří mají udělenou dočasnou ochranu na základě válečného konfliktu na Ukrajině, nemají vysvědčení z předchozího vzdělání, mohou jej zcela nebo z části nahradit svým čestným prohlášením. 

Čestné prohlášení tak bude například obsahovat informaci o tom, ve kterých předmětech a jakým počtem bodů byl žák hodnocen. Tím se zároveň doloží splnění povinné školní docházky jako podmínky přijetí na střední školu. Vychází se z toho, že uchazeči z Ukrajiny, zejména z důvodu svého neočekávaného a nepřipravovaného odchodu a navazující složité cesty do České republiky, nemusí mít potřebné doklady k dispozici. Možný vzor čestného prohlášení v případě chybějících dokladů o vzdělání lze stáhnout na stránkách META.

MŠMT také doporučuje ředitelům SŠ upustit od požadavku úředního překladu dokumentů od účastníků řízení (dle § 16 odst. 2 správního řádu).

Pakliže uchazeči o studium na SŠ vysvědčení mají, doloží jej jako ostatní uchazeči řediteli SŠ společně s přihláškou. Pro účely přijímacího řízení je ředitel střední školy povinen převést hodnocení ze zahraniční školy na českou hodnotící škálu. Vzdělávání na Ukrajině je hodnoceno 12bodovým systémem, přičemž 12 je nejlepší známka a 1 nejhorší. Převod na českou hodnotící škálu uvádí MŠMT v metodických komentářích k Lex Ukrajina, více o převodu známek čtěte v článku Převod známek ze zahraničí.

ANO (platí pro vybrané obory standardně vyžadující doložení zdravotní způsobilosti). Doložení zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání nelze nahradit čestným prohlášením. Uchazeči doloží zdravotní způsobilost pro daný obor vzdělání od lékaře působícího na území ČR. Vzhledem k potenciálním obtížím (včetně časových a kapacitních) získat potvrzení o zdravotní způsobilosti bylo možné podání přihlášky i bez tohoto potvrzení. Doklad zdravotní způsobilosti je však nezbytné poté (v právní rovině jako náprava vad přihlášky) doplnit nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí. Pokud by nebylo v době před vydáním rozhodnutí doloženo, je to důvod k zastavení řízení.

Uchazeči s dočasnou ochranou a ti, kteří dokončili předchozí vzdělání v zahraničí, mohou mít na žádost odpuštěnou zkoušku z ČJ, která se nahrazuje rozhovorem ověřujícím znalost ČJ nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru (více viz článek Uzpůsobení příjímaček pro žáky s OMJ). Ačkoliv konkrétní podoba rozhovoru není legislativně ošetřena (a je tedy plně v kompetenci ředitele školy), Informace k přijímací zkoušce z ČJL osob pobývajících v dlouhodobě v zahraničí z dílny MŠMT přinášejí některá doporučení.

Přijímacímu rozhovoru se věnoval webinář NPI ČR (11.1.2023) Přijímací pohovor na SŠ. Podklady k němu včetně záznamu naleznete na stránkách https://cizinci.npi.cz.

Doporučujeme předem stanovit jasná kritéria rozhovoru, která budou mít uchazeči k dispozici stejně jako ostatní kritéria přijímacího řízení a na něž se budou moci připravit. Důležité je např. také ověření dovednosti psaní latinkou, která je pro další výuku nezbytná. Zjistit míru ne/znalosti češtiny je možné např. základními jednoduchými otázkami o uchazeči, přečtením krátkého textu, popisem obrázku používaného např. při výuce cizích jazyků - ve třídě/ve škole apod.

Při přípravě rozhovoru se můžete inspirovat: 

   Popisem dobré praxe OA Kollárova,

   Ústní částí Certifikované zkoušky z češtiny pro mládež z dílny UJOP.

Možností je několik:

  1. Bezplatný systém jazykové přípravy: od září 2022 mohli být žáci cizinci, kteří se vzdělávají v ČR méně než 12 měsíců, podpořeni v tzv. určených školách výukou češtiny. Od září 2023 se podle novelizované vyhlášky navyšuje počet měsíců z 12 na 24. Výuka by měla primárně probíhat po vyučování odpoledne, škola ale může žáka uvolnit až na 3 hodiny týdně, aby se jazykové přípravy mohl účastnit. Jazyková příprava může probíhat prezenčně i distančně. Více informací k novému systému v článku Jazyková příprava na SŠ.
  2. Šablony OPJAK: šablona „Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ“, která obsahuje doučování češtiny nad rámec vyučování (vztahuje se na všechny žáky s OMJ). Uzávěrka žádostí pro SŠ byla: 30.11.2022, více informací na https://opjak.cz/   
  3. Pedagogická intervence: slouží k podpoře vzdělávání žáků se SVP ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jejich vzdělávání, nastavuje v rámci 1. stupně PO škola. Od ledna 2021 v kompetenci ředitele školy.  
  4. Podpůrná opatření: stále také přetrvává možnost vyšetření v PPP, která může žákům s OMJ doporučit v rámci 2. anebo 3. stupně PO výuku češtiny jako druhého jazyka s normovanou finanční náročností (a další podpůrná opatření). 

MŠMT průběžně vypisuje výzvy na podporu dětí a mládeže v rámci adaptačních skupin. Aktuální vypsané výzvy sledujte v článku:Šablony na podporu dětí z Ukrajiny

TIP! Jako podporu pro 80hodinový intenzivní kurz (ale i jakýkoli jiný) jsme vytvořili modelový sylabus na základě učebnice Levou zadní, doplněný užitečnými metodickými tipy. I v případě, že s učebnicí nepracujete nebo šablony nebudete realizovat, je možné uvedený materiál využít jako tematickou kostru při přípravě vlastního plánu lekcí češtiny.

 

ANO.

Za účelem adaptace žáků s udělenou dočasnou ochranou může ředitel SŠ po dobu nezbytně nutnou zčásti nebo zcela nahradit vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu jiným vhodným vzdělávacím obsahem podle potřeb žáka. Tento upravený obsah nemusí být v souladu se ŠVP a RVP, není nutné ŠVP měnit. Tyto změny ve vzdělávání žáků nově příchozích z Ukrajiny budou realizovány na přechodnou dobu. V adaptačním období je pro tyto žáky důležité posílit výuku českého jazyka, který může nahradit učivo vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů, které nemají dopad na profil absolventa a které lze pro profil absolventa považovat za zbytné. Tito žáci nemusí absolvovat všechny předměty s ostatními spolužáky, ale může docházet k vytváření samostatných skupin (ze stejných nebo různých ročníků, více viz § 2 odst. 5 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři).

Tento postup umožňuje zákon Lex Ukrajina II do konce srpna 2023.

MŠMT doporučuje ponechání praktické přípravy, kde je možný nácvik praktických dovedností i za předpokladu nízké znalosti českého jazyka. Důležité je ale dostatečně proškolit žáky v bezpečnosti práce (např. pomocí tlumočníka, překladů bezpečnostních pokynů apod.). Zároveň je třeba dbát na začlenění žáků příchozích z Ukrajiny mezi vrstevníky - ideálně prostřednictvím Buddy programu (komunikace může probíhat v AJ, prostřednictvím překladače a sociálních sítí nebo nonverbálně).

Podívejte se na příklad, jak nastavili podporu žákyni z Ukrajiny v sextě (2. ročník SŠ) na Gymnáziu v Mladé Boleslavi. Výchovná poradkyně se rozhodla podporu zpracovat do plánu pedagogické podpory a připojit minimální výstupy za jednotlivé předměty, které stanovili samotní vyučující.

MŠMT doporučuje zpracovat stručnou interní evidenci změn. Rozsah a podobu této interní evidence určí ředitel školy. Například na které předměty se škola zaměří při vzdělávání žáků cizinců, ze kterých předmětů budou žáci uvolněni. Za takový doklad je možné považovat například vytištěný upravený rozvrh hodin žáků cizinců nebo zápis z jednání pedagogické rady o této úpravě. Zároveň je třeba vést evidenci průběhu vzdělávání podle upraveného obsahu formou zápisů v třídní knize. Evidence změn a průběhu vzdělávání podle upraveného obsahu slouží k tomu, aby ředitel školy mohl pedagogům, žákům a jejich zákonným zástupcům a zletilým žákům srozumitelně představit provedené změny a dále se jedná o podklad evidence financování pedagogické práce.

Pro zanesení změn ve vzdělávání lze použít také formulář plánu pedagogické podpory (s popsáním průběhu vzdělávání/uvolnění z konkrétních předmětů) a formulář plánu jazykové podpory. Podívejte se na příklad, jak nastavili podporu žákyni z Ukrajiny v sextě (2. ročník SŠ) na Gymnáziu v Mladé Boleslavi. Výchovná poradkyně se rozhodla podporu zpracovat do plánu pedagogické podpory a připojit minimální výstupy za jednotlivé předměty, které stanovili samotní vyučující.

Dle zákona Lex Ukrajina je možné žákům s udělenou dočasnou ochranou zčásti nebo zcela nahradit vzdělávací obsah (po nezbytně nutnou dobu bez ohledu na RVP nebo ŠVP). MŠMT připravilo k hodnocení těchto žáků metodiku. Dle ní by na hodnocení neměla mít rozhodující vliv neznalost českého jazyka.

V souladu s legislativou jsou 4 možné scénáře, jak může dopadnout hodnocení žáků na konci školního roku:

  1. Žák je hodnocen v těch předmětech, ve kterých se vzdělává a dosahuje upravených cílů. Pokud je v nich úspěšný, postupuje do dalšího ročníku.
  2. Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí (nemá dostatečné množství podkladů pro hodnocení), dostane náhradní termín. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Může si ale zažádat o opakování ročníku.
  3. Při objektivních důvodech (neplnění zadaných úkolů) může být žák hodnocen na vysvědčení za 2. pololetí ”nedostatečnou”.  Žák, který neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná opravné zkoušky. Pokud žák není úspěšný nebo se nedostaví, neprospěl. Může si ale zažádat o opakování ročníku.
  4. PPP doporučí žákovi prodloužení vzdělávání o rok (3. stupeň PO).

Ať už nastane jakýkoliv scénář, je nutné jej s žákem a jeho rodinou projít a vysvětlit. 

Při hodnocení vychází učitel z upraveného obsahu vzdělávání. Kromě hodnocení známkou je možné využít slovní hodnocení. Vhodné je také známku žákovi doplnit o formativní složku slovním komentářem. V případě hodnocení známkami je vhodné, aby byli nově příchozí žáci seznámeni s rozdíly v klasifikačních stupnicích českého a ukrajinského vzdělávacího systému, aby se předešlo nedorozumění.

U žáků hodnotíme individuální pokroky vzhledem k upravenému obsahu vzdělávání a nastaveným redukovaným cílům. Vždy je možné každého žáka hodnotit, vždy je možné stanovit úkol, který zvládne i žák s nedostatečnou jazykovou kompetencí v českém jazyce a za který je možné jej ohodnotit (např. myšlenková mapa, vysvětlení pojmu, fotokoláž, doplnění schématu, doplnění slov v textu s nabídkou odpovědí odpovídající jazykové úrovni, rozhovor, vědomostní úkol, kde bude zapojený mateřský jazyk žáka...). Více v článku Hodnocení na SŠ.

Možné úpravy přijímacích zkoušek pro následující školní rok 2023/2024 pro uchazeče s dočasnou ochranou nově upravuje Opatření obecné povahy MŠMT. Podrobnosti najdete v článku Uzpůsobení přijímaček pro žáky s OMJ.

Možné úpravy konání maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 pro maturanty s dočasnou ochranou upravuje opatření obecné povahy MŠMT. Podrobnosti k úpravám najdete v článku Úpravy konání maturitní zkoušky pro maturanty z Ukrajiny.

Jazyková příprava na SŠ byla zavedena v září 2022. Zahrnuje výuku češtiny jako druhého jazyka a základy příslušného odborného jazyka používaného v daném oboru. Slouží pro všechny žáky s cizí státní příslušností, kteří se vzdělávají v ČR nejvýše 24 měsíců. Realizují ji školy určené k poskytování jazykové přípravy, a to pro žáky vlastní, i z jiných škol v kraji.

Více čtěte v článku Jazyková příprava na SŠ.


- Komunikace, materiály, výuka češtiny -

Ke komunikaci s rodiči doporučujeme zajistit tlumočníka z NPI, vhodné je mít základní informace přeložené předem v ukrajinštině v písemné podobě (překlady - NPI), nebo přímo na webu školy. Je možné využít již hotové překlady pro rodiče na našem webu nebo NPI.  K rychlé komunikaci může dobře posloužit Google Překladač nebo některé ze slovníků základních pojmů v ukrajinštině, další možnosti také zde nebo zde. Velice dobře se na některých školách osvědčily tlumočené informační schůzky pro rodiče dětí s OMJ - teď a pak znovu po zápisu. 

Na stránkách NPI ČR v Aktualitách najdete podrobné informace včetně letáku v ukrajinském jazyce:

- https://www.npi.cz/images/vzdelavani_deti_cizincu_cz.pdf

- https://www.npi.cz/images/vzdelavani_deti_cizincu_ukrajinsky.pdf

- Česko-ukrajinský ilustrovaný slovník 1. a 2. díl (pro děti i dospělé, přes 3400 hesel v podobě barevných fotografií a kreseb)

- Česko-ukrajinský slovníček základních slov a frází (s výslovností)

- Online audio slovník česko-ukrajinský

- Překladové slovníčky základních pojmů učiva ZŠ (pro jednotlivé školní předměty)

- META komunikační kartičky pro MŠ ke stažení

- META komunikační kartičky ke stažení 

- NPI ČR Krabička první záchrany pro učitele (včetně komunikačních karet)

- Slovníček k ruce (Zodpovednavyuka.cz)

Tipy na komunikaci s dítětem s OMJ a další odkazy na kartičky ke stažení/k zakoupení: https://www.inkluzivniskola.cz/komunikace-s-ditetem.

Dále lze využít česko-ukrajinské slovníky (otázka výše) nebo online překladače a aplikace. 

Víme, že výuka základů češtiny je obecně pro nově příchozí děti a žáky stěžejní. S ohledem na traumatické události a vytržení ukrajinských uprchlíků z jejich prostředí buďme jako učitelé a lektoři ČDJ empatičtí, nechme děti vydechnout, dělat jejich oblíbenou činnost, hrajme různé i nejazykové hry, s výukou češtiny začněme pozvolna…

Čeština bude pro děti a žáky nástrojem ke každodenní komunikaci, je tedy potřeba začít tématy, která děti obklopují (seznamování, třída, lidské tělo, nakupování …). K jednotlivým tématům najdete na portálu výukové materiály (kartičky s obrázky, pracovní listy, aktivity, tipy, videosemináře apod.). Pro skupinovou, ale i individuální práci je možné využít e-learning Čeština2 (mladší žáci) nebo aplikaci Čeština levou zadní (starší žáci).

Pro začátek se inspirujte v naší metodické příručce Učíme češtinu jako druhý jazyk – průvodce pro učitele, přehledu praktických materiálů pro výuku ČDJ a v neposlední řadě v metodických pokynech k učebnicím a výukovým materiálům češtiny jako druhého jazyka.

V přehledu Učebnice a učební materiály najdete doporučované a v knihkupectví dostupné učebnice a materiály ihned ke stažení. 

Pro začátek využijte:

- pro nečtenáře a začínající čtenáře: Nečtu, nepíšu, učím se česky

- pro mladší žáky: Prázdninová škola češtiny

- pro náctileté: Levou zadní I.

- pro dospělé: Česky, prosím Start

Další tituly najdete v soupisech učebnic a dalších materiálů k výuce ČDJ podle věku žáků:

- I. stupeň - Nečtenáři a začínající čtenáři

- I. stupeň - Mladší žáci 7-11 let

- II. stupeň - Starší žáci 11-15 let

- III. stupeň - Mládež/SŠ/dospělí

Učebnice a výukové materiály jsou pro děti vesměs bez zprostředkovacího jazyka, tedy pouze v češtině. Pro náctileté a dospělé lze využít učebnice v ukrajinské mutaci:

- Lída Holá, Pavla Bořilová: Čeština expres 1, 2

- Lída Holá: Česky krok za krokem 1

- Lída Holá, Pavla Bořilová: Česká gramatika v kostce

- Štěpánka Pařízková: Čeština pro ukrajinsky mluvící


- Výuka -

I přes jazykovou bariéru existují metody, které vedou k zapojení dítěte do výuky. Měli bychom mít však na paměti, že dítě může zažívat traumatizující období a proto bychom měli zaměřit pozornost hlavně na pohodu dítěte a vytvoření bezpečného prostředí. Děti je vhodné pozitivně motivovat k práci a netlačit na jejich výkony. 

Dětem můžeme připravovat pracovní listy, nebo předkládat již vytvořené.   

U hodnocení těchto dětí zohledňujeme neznalost češtiny, sledujeme jejich individuální pokroky a nesrovnáváme je s celou třídou. 

Zde najdete tipy na zapojení dětí do výuky v různých předmětech: 10 jednoduchých tipů pro začátek aneb jak začít.

Každý jazyk má svá specifika, která se mohou přenášet i do výuky cizích jazyků (v našem případě češtiny). Učitelé, kteří vzdělávají nebo se chystají vzdělávat žáky z Ukrajiny, mohou mít různá očekávání vycházející z českých zvyklostí a metod výuky uzpůsobených na míru češtině. Proto uvádíme některé praktické tipy, které mohou pomoci předejít případným nedorozuměním.

O tématu války a dění na Ukrajině je důležité s dětmi mluvit pravdivě a přiměřeně jejich věku, ale nezahlcovat je informacemi nebo dokonce obavami. Vhodné je toto téma dále s dětmi otevírat, jen když o to samy projeví zájem. Mohou se doptávat, ujišťovat nebo mít strach z toho, co bude. Je třeba je vyslechnout a nechat je o jejich obavách mluvit. Jak s dětmi o válce mluvit se blíže dočtete na těchto webových odkazech:

- https://www.centrumlocika.cz/novinky/jak-mluvit-s-detmi-o-valce

- https://www.skaut.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-valce/

- https://spolek.linkabezpeci.cz/aktuality/obavy-z-valky-na-ukrajine-tipy-pro-deti-a-rodice/

- https://psych.fss.muni.cz/ukrajina/doporuceni/prvni-stupen-zs?fbclid=IwAR2lBjKYwscm8EUJQWOd5t69BEQRxvlvO-U8cLlJHfxPXv5DiYayBLKuffk

- https://www.prevcentrum.cz/wp-content/uploads/2022/02/Rodic_valka-1.jpg

- Linka bezpečí pro děti, na kterou se samy mohou obrátit: https://www.linkabezpeci.cz/

- Zde je ke shlédnutí rozhovor s Petrou Wünschovou z Centra LOCIKA, které se zabývá duševním zdravím dětí, a s Peterem Pöthem, psychoterapeutem a psychiatrem s názvem (Jak) mluvit s dětmi o válce.

Je velmi důležité všem dětem zdůraznit, že děti ruského původu (a jejich rodiny) nemají žádnou souvislost s aktuálním děním na Ukrajině a už vůbec za ni nenesou žádnou odpovědnost. Tyto děti mohou prožívat stejný strach a úzkosti, nebo dokonce obavy z útoků spolužáků na ně samotné právě kvůli svému původu. V této době je vhodné častěji zařazovat do výuky (nebo do třídnických hodin) aktivity na podporu spolupráce a vzájemné podpory, respektu a tolerance, případně zprostředkovat dětem společný zážitek (např. školní výlet).

Doporučujeme pracovat s třídním kolektivem systematicky, více čtěte v článcích:

https://www.inkluzivniskola.cz/priprava-na-prichod-detizaku-s-omj

https://www.inkluzivniskola.cz/zs-priprava-tridniho-kolektivu

https://www.inkluzivniskola.cz/dlouhodoba-prace-s-kolektivem

Asistenti pedagoga mohou být velice nápomocní při začleňování dětí s OMJ. Pokud zrovna ve třídě žádného nemáte, je možné domluvit se na přechodné období (nebo některé hodiny), aby do třídy docházel z jiného ročníku. Další možností využití je, že se na chvilkové období může stát adaptačním koordinátorem. Jak mohou asistenti pedagoga pracovat s dětmi s OMJ se dozvíte v článku Náplň práce AP nebo na semináři pro AP.

Dvojjazyční asistenti pedagoga:

(platí zatím pouze pro Prahu, od září 2022 pro celou ČR - na jaře 2022 si školy budou moct žádat o grant na tuto pozici z operačního programu Jan Amos Komenský - OP JAK)

Velkou pomocí při integraci dětí s jazykovou bariérou je dvojjazyčný asistent pedagoga (DAP). Dítěti může pomoct cítit se vítaně a bezpečně. Ideální je, pokud DAP ovládá mateřský jazyk dítěte, ale pokud ne, může jej zprostředkovat jinou formou (např. komunikační kartičky, doplnění obrázků, tvorba pomůcek aj.)

Nyní se mohou zaměstnávat ped. pracovníci z Ukrajiny, neboť se do 31.8.2022 stanovila výjimka z požadavku na prokázání znalosti českého jazyka a je nejspíš možné, že tito pedagogové nebudou mít nostrifikovaný diplom, tudíž ředitelé škol mohou uplatnit i výjimku na kvalifikaci podle § 22 odst. 7 zákona o pedagogických pracovnících. Pedagogičtí pracovníci bez znalosti českého jazyka mohou vykonávat pedagogickou činnost pouze v homogenních skupinách, kde se vzdělávají děti z Ukrajiny.- Ostatní -

Na těchto webových odkazech můžete najít pomoc pro sebe nebo své blízké:

- https://nevypustdusi.cz/kde-hledat-pomoc/ 

- https://www.linkasluchatko.cz/ 

- https://www.rodicovskalinka.cz/ 

- https://www.soscentrum.cz/ 

- https://bohnice.cz/krizova-pomoc/ 

- https://cosiv.cz/cs/2022/03/01/5-kroku-pro-zvladnuti-nasich-emoci-a-reakci-ve-stresu-nebo-v-krizi/ 

- https://cosiv.cz/cs/2022/02/04/situace-je-vazna-pecujme-o-sebe-podporme-deti/ 

S nabídkou pomoci či volné kapacity se můžete obrátit na web www.pomahejukrajine.cz, ale také na svého zřizovatele nebo přímo na školský odbor krajského úřadu. Informace je také možné zveřejnit na webu školy.


VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S OMJ V BĚŽNÉ SITUACI: Obecné

Připravili jsme pro Vás nejčastěji kladené dotazy, které nám pokládají pedagogové ze všech stupňů škol. Otázky průběžně doplňujeme dle Vašich dotazů.

Uvedené otázky se vztahují ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ), kteří mají malou nebo nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka, tedy češtiny. Většina odpovědí obsahuje odkazy na stránky www.inkluzivniskola.cz, kde naleznete podrobnější informace. Pokud zde svou odpověď nenajdete, můžete kontaktovat naše pracovníky v rámci poradenství a metodické podpory.


Komunikace s rodiči nově příchozího dítěte cizince je zásadním prostředkem pro nastavení fungující spolupráce mezi školou a rodinou a vytvoření vzájemné důvěry mezi oběma stranami. Při komunikaci s cizinci musíme vždy brát v potaz případnou kulturní a jazykovou bariéru, je třeba tedy věnovat komunikaci více pozornosti než v případě českých žáků.

Důležitým počátečním krokem je pečlivá příprava na první setkání a přijímací pohovor s rodinou. Před setkáním s rodiči si ověřte, zda nebude potřeba zajistit tlumočníka, který informace rodičům přeloží.

Promyslete si, jaké informace a dokumenty chcete rodičům předat a jaké od nich naopak potřebujete získat. Neměly by mezi nimi chybět informace o novém žákovi, seznam práv a povinností žáků i rodičů, systém vzdělávání v ČR, organizace školního roku a výuky apod., a to především z důvodu odlišné školní zkušenosti rodin ze země původu. Výčet nejdůležitějších informací a formulářů včetně jejich překladů do různých jazyků, naleznete v sekci Spolupráce s rodiči.

O tom, jak se na první setkání s rodiči připravit a kde sehnat tlumočníka, se dozvíte v odkazech:
- Přijímací pohovor na ZŠ
- Vstupní pohovor s rodiči v MŠ
- Kde sehnat tlumočníka - viz dotaz níže na této stránce (tlumočnické služby NIDV či tlumočníci zprostředkovaní organizacemi pomáhajícími cizincům jsou často poskytovány zdarma).

Neméně důležitá je i vzájemná komunikace během školního roku. Domluvte si s rodiči, jaký druh komunikace bude mezi vámi nejefektivnější, zda rodiče preferují verbální či psanou formu, telefonicky, e-mailem, pomocí sms aj. Sledujte žákovo zapojení do třídního kolektivu a do výuky, zaznamenávejte jeho pokroky a průběžně vše konzultujte s rodiči. Jedině takto se může zavčas předejít případným neúspěchům či nastavit potřebná opatření.

Při komunikaci s rodiči buďte konkrétní a přesní, hovořte pomalou a spisovnou češtinou, buďte trpěliví a často ověřujte porozumění. Doporučujeme podstatné informace předávat písemnou formou, psaný text je vždy jednoznačnější a rodiče se k němu mohou později vrátit. Tipy na účinnou komunikaci s rodiči a čemu se při ní raději vyvarovat najdete v sekci Jak komunikovat s rodiči.

Při komunikací s rodinami vašich žáků a dětí s OMJ vám mohou pomoci i naši pracovníci ze sociální sekce. Neváhejte je v případě potřeby kontaktovat.

Jestliže potřebujete tlumočníka nebo interkulturního pracovníka, můžete se obrátit na naše pracovníky ze sociální sekce (viz kontakty na pracovníky METY). Nebo se můžete obrátit na organizace poskytující tlumočnické služby: NPI po celé ČR, pro Prahu pak InBáze, Integrační centrum Praha, Poradna pro integraci (Praha+Ústí n.L.), případně další kontakty na stránkách Praha - Metropole všech.

Univerzální návod neexistuje. Toto téma je obsáhlé a situace jsou často různé. Proto je vhodné postupovat s přihlédnutím ke konkrétní situaci a možnostem školy, žáka, rodiny a dalším okolnostem, které do procesu podpory a vzdělávání mohou vstupovat.

Vytvořili jsme však Desatero pro pedagogy a Desatero pro ředitele, jež můžete jako návod použít. Desatera stručně shrnují zásadní momenty podpory a současně vysvětlují, jak na ni a kde případně najdete další potřebné informace.

Materiály vznikly v rámci Akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2018-19.


Mateřská škola

Dětem s OMJ bývá odklad školní docházky doporučován často kvůli nedostatečné znalosti českého jazyka. Pokud je ale u dítěte zřejmá školní zralost, neměla by být znalost českého jazyka překážkou k nástupu do základní školy. Dítě by se pak mohlo v mateřské škole nudit a mohlo by být demotivované zapojovat se do činností. Proto je velmi vhodné dítě jazykově podporovat v průběhu celé docházky do MŠ. Více se dozvíte v článku Odklad povinné školní docházky.

Lektor žádnou kvalifikaci nepotřebuje. Počítá se s tím, že lekce bude vést učitelka z MŠ.

Když k Vám do MŠ nastoupí dítě s OMJ, které češtinu neovládá, je určitě dobré, aby dítě navštívilo školské poradenské zařízení. Psycholog v poradně vyhodnotí, do jakého podpůrného opatření dítě spadá. Jestliže spadá do 3. stupně (jazyková úroveň A0-A2), dítě má nárok mimo jiné i na asistenta pedagoga. Více o podpůrných opatřeních se dozvíte v článku Podpůrná opatření pro děti s OMJ v MŠ.

Způsobů, jak vyučovat češtinu, je více. Prvním příkladem je individuální práce s dítětem, například 15 minut 2x týdně. Můžete dítě připravit na řízenou činnost, kterou máte na daný týden připravenou (viz Jazykový rozvoj – individuální práce). Dále můžete učit dítě s OMJ češtinu v rámci třídy. To znamená, že upravíte řízenou činnost tak, aby se do ní dítě lépe zapojilo a zároveň se něco gramaticky přiučilo (viz Jazykový rozvoj v každodenních činnostech). Také je možnost otevřít kurz pro děti s OMJ ve Vaší školce (viz Jazykový rozvoj v kurzu). Zde už se můžete rozhodnout, jakou metodou budete češtinu vyučovat. Nejvíce se osvědčila metoda KIKUS.

Souhrnné informace o jazykové podpoře naleznete v našem newsletteru Jak pomoci s češtinou dětem s OMJ v MŠ. Způsobům a metodám výuky češtiny v MŠ se věnují tyto semináře pro pedagogy:

Děti s OMJ mají nárok na různé druhy podpory, na které můžete čerpat finance. Před tím ale musí dítě s OMJ navštívit školské poradenské zařízení, kde psycholog určí, do jakého stupně podpory dítě spadá. Stupňů podpory je pět. Dítě s OMJ spadá automaticky do druhého stupně. Pokud dítě nemá kromě odlišného mateřského jazyka i jiné znevýhodnění, spadá v závislosti na jazykové úrovni buď do druhého, nebo třetího stupně. Více o podpůrných opatřeních se dozvíte v článku Podpůrná opatření pro děti s OMJ v MŠ.

Více o tomto tématu se můžete dozvědět na seminářích:

Důvodů, proč dítě nezvládá adaptaci, je mnoho. Může to být například jiným kulturním prostředím, jazykem, kterému nerozumí, a samozřejmě odloučením od rodičů. Když např. dítě hodně pláče, nechce do školky a je nešťastné, je důležité začít ihned pracovat na tom, aby se dítě začalo adaptovat lépe. První krok k úspěšné adaptaci je, aby byl rodič v prvních dnech s dítětem v MŠ. Poté je dobré, aby dítě bylo v MŠ bez rodičů jen například do svačiny a postupně se čas prodlužoval. Nebo také můžete využít adaptační plán, který naleznete v článku Adaptace dítěte v MŠ.

Adaptaci se také věnuje seminář Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ.

Pro výuku češtiny jsou vhodné např. pracovní listy pro nečtenáře.

Soupis učebnic a dalších učebních materiálů pro výuku češtiny v MŠ najdete na stránce Nečtenáři a začínající čtenáři.


Základní škola

Máme-li žáka, který nedostatečně rozumí nebo nerozumí vyučovacímu jazyku, vždy hodnotíme zejména jeho individuální pokroky a nesrovnáváme jej s ostatními žáky ve třídě, protože jeho výchozí pozice je odlišná. Doporučujeme také používat formativní hodnocení, které klade důraz na motivační složku. Často může pomoci také slovní hodnocení.

Tento přístup je legislativně upraven ve vyhlášce č. 48/2005 Sb. (pro žáky cizince) a ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. (pro žáky s OMJ s 2. a 3. stupněm PO). Individuální přístup k hodnocení žáků s OMJ jednoznačně doporučuje i MŠMT ve svém vyjádření.

Pro sledování a vyhodnocování pokroku žáků mohou pomoct plány podpory, v nichž se nastavují a zaznamenávají cíle v konkrétních předmětech. Nejlepší je, pokud je pro takového žáka hned na začátku vytvořen individuální vzdělávací plán (na základě doporučení z PPP), v němž jsou stanoveny reálné vzdělávací cíle pro konkrétního žáka, za jejichž dosažení následně žáka hodnotíme. Pokud žák nemá doporučení z PPP, můžeme pro něj vytvořit alespoň Plán pedagogické podpory. Více o plánech podpory najdete v článku Plány podpory.
Existuje také možnost v pololetí žáka z některého předmětu nehodnotit. Každopádně na konci školního roku musí být žák s OMJ ohodnocen, chceme-li, aby postoupil do vyššího ročníku, a to ze všech předmětů (§ 52, odstavec 2 a 3 školského zákona pro základní školy a § 69, odstavec 5 a 6 školského zákona pro střední školy).

Bližší informace najdete v článku Jak hodnotit žáka s OMJ.


Každý ředitel školy má pravomoc zařadit nově příchozího žáka do ročníku na základě svého uvážení. V podstatě existují pouze dvě možnosti. Zařadit jej podle věku mezi vrstevníky, anebo jej zařadit maximálně o 2 roky níže. Pokud je jediným žákovým znevýhodněním jazyková bariéra, doporučujeme zařazovat vždy podle věku a podle dosavadního vzdělání (maximálně o rok níže).

Specifickou skupinu představují žáci ve věku 14-15 let, a to z důvodu blížících se přijímacích zkoušek na střední školu. U každého žáka je třeba individuálně zvážit, zda zvládne přípravu na zkoušky i samotný jazyk. V některých případech může vhodnější zařadit jej o ročník níže (max. o 2 roky níže). Legislativa v souvislosti se zařazením do ročníku ukládá, aby žák splnil povinnou školní docházku do 17 let věku (tj. může být přijat do ZŠ nejpozději v 17 letech, dle § 55 školského zákona).

Pro více informací čtěte článek Zařazení do ročníku a informační leták Zařazení žáka cizince do ročníku.

Při začleňování nově příchozího žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do třídního kolektivu a prostředí nové školy musíme mít vždy na paměti kulturní i jazykovou bariéru, jež celý proces neodmyslitelně provází. Žákova adaptace má však zcela zásadní význam pro jeho sociální začlenění a zároveň i obrovský vliv na jeho jazykový rozvoj. Zde jsou tipy, jak postupovat.

Důkladná příprava školy na žákův příchod

První dny žáka ve škole Práce s celým třídním kolektivem již od samotného začátku

Legislativa ČR stanovuje, že všichni žáci mají právo na bezplatné vzdělání na základních školách bez ohledu na to, z jaké země pocházejí (a to i v případech, kdy není prokázána legalita jejich pobytu na území ČR).

Při přijímání cizinců není v kompetenci základních škol posuzovat oprávněnost jejich pobytu na našem území. V souladu s principy rovného přístupu ke vzdělávání by školy neměly klást přijetí žáka žádné další podmínky (jako např. znalost vyučovacího jazyka, trvalý pobyt na území, zdravotní pojištění aj.). Při přijímání na základní školu by rodiče měli předložit rodný list dítěte, pas rodičů (nebo jiný doklad totožnosti), doklad místa bydliště v ČR (např. kopii nájemní smlouvy), doklad o zdravotním pojištění dítěte. Pokud už dítě chodilo někam do školy, tak také předchozí vysvědčení. V případě azylantů a žadatelů o azyl může být předložení dokladů ze země původu problém. Chybějící doklad o předchozím vzdělání lze nahradit čestným prohlášením zákonného zástupce.

S rodiči si při procesu přijímání předejte podstatné informace o žákovi, vzdělávacím systému ČR, právech a povinnostech žáků i rodičů, chodu školy, organizaci výuky apod. Na setkání si můžete pozvat tlumočníka a nebo využít formuláře a důležité informace pro rodiče přeložené do dvanácti jazyků. Více viz obecná FAQ výše ke spolupráci s rodiči.

Nově příchozím bez znalosti češtiny je důležité hned po příchodu zajistit jazykovou podporu (více viz FAQ k organizaci výuky ČDJ). Kromě výuky češtiny je potřeba těmto žákům zajistit podporu také ve výuce v jednotlivých předmětech (více viz FAQ k materiálům do výuky).

Vytvoření plánu podpory (IVP, PLPP, PJP) je pro žáka s odlišným mateřským jazykem důležitým prostředkem k úspěšnému začlenění do školního prostředí. Je to užitečný nástroj pro učitele, který jim umožňuje individuální plánování vzdělávání, hodnocení a sledování pokroku žáka. Pro žáky s OMJ je nutné stanovit a sledovat konkrétní cíle, proto doporučujeme evidovat úpravu metod výuky, úpravu obsahu (redukci) učiva a nastavení jazykových cílů v jednotlivých předmětech. To lze provést prostřednictvím PLPP s přílohou PJP, IVP nebo dalším způsobem (např. týdenním plánem apod.).

Plány podpory jsou také užitečným nástrojem pro komunikaci s PPP při nastavování podpůrných opatření u žáků s žádnou nebo malou znalostí vyučovacího jazyka (češtiny). Plány podpory se následně mohou překlápět do IVP společně s dalšími doporučeními z PPP.

Než škola začne zvažovat nastavení plánu podpory, je důležité, aby provedla pedagogickou diagnostiku. Pro stanovení jazykových cílů pak doporučujeme nejdříve zjistit jazykovou úroveň češtiny žáka, využít můžete následující jazykovou diagnostiku.

Příslušná legislativa: školský zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Více informací k tématu naleznete v článku Plány podpory.

Je-li žák cizí státní příslušnosti, má ze zákona nárok jak na bezplatnou jazykovou přípravu (§ 20 odst. 5 a 6 školského zákona), tak na podporu z § 16 školského zákona (viz dále).

Podle § 20 školského zákona mají žáci cizinci nárok na bezplatnou výuku českého jazyka, kterou zpravidla zajišťuje škola ve spolupráci s krajským úřadem. Jazyková příprava probíhá buď v kmenové škole žáka, nebo ve škole jmenované krajem v odpoledních hodinách.

Žáci s nedostatečnou znalostí češtiny, ať už mají cizí nebo české státní občanství, jsou podle § 16 školského zákona považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho důvodu mohou získat podpůrná opatření 1. až 3. Stupně.

První stupeň podpory nastavuje sama škola. Podporu ve 2. a 3. stupni mohou žáci získat na základě vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP). Na základě doporučení PPP pak mohou být tito žáci vzděláváni dle IVP, mohou získat hodiny češtiny jako druhého jazyka v rozsahu 3 hod. týdně, ve 3. stupni podpůrných opatření pak mohou dosáhnout i na asistenta pedagoga.

Bližší informace najdete na následujících odkazech:

Jazyková příprava (dle §20 ŠZ), Jazyková podpora (dle §16 ŠZ)

Pro žáka je vždy lepší, pokud výuka ČDJ probíhá v jeho kmenové škole. Škola ji může financovat z následujících zdrojů:

Více informací o zdrojích financování výuky ČDJ naleznete v článku Financování kurzů češtiny.

Organizace výuky ČDJ se na školách velice různí a neexistuje žádný univerzální model. Je to dáno specifiky a možnostmi každé školy (např. personální zajištění, počet žáků s OMJ, velikost školy aj.). Výuka ČDJ se může realizovat formou volitelného předmětu, odpoledních kroužků nebo ideálně v rámci běžné výuky (žák dochází na výuku češtiny místo některých předmětů). Podle §50 školského zákona může ředitel školy na žádost zákonného zástupce částečně uvolnit žáka z výuky předmětu, pokud je stanoven náhradní způsob výuky.

Výuka ČDJ také probíhá v tzv. třídách pro jazykovou přípravu podle § 20 školského zákona. Jedná se o kurzy ČDJ na vybraných školách, které jsou pro tyto účely jmenované krajským úřadem. Od září 2021 bude krajem určená každá škola, která bude mít podíl cizinců vyšší než 5 % z celkového počtu žáků školy. Jazyková příprava bude probíhat v době běžné výuky (žáci budou z příslušných předmětů uvolňováni) a bude poskytována v rozsahu 100 - 400 hodin po dobu maximálně 10 měsíců.
META v letech 2016-2017 realizovala pilotáž jazykové přípravy na 2 pražských ZŠ. Jak organizace ČDJ na těchto školách probíhala, se dočtete v publikaci Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka.

Předmět cizí jazyk nebo druhý cizí jazyk je možné výukou ČDJ zcela nahradit. Jde to pouze v případě, že je toto opatření žákovi doporučeno ve 3. stupni podpůrných opatření školským poradenským zařízením. Je vhodné to ošetřit i v IVP žáka. Současně je třeba, aby byl tento postup uveden v ŠVP školy. Více informací o možnostech organizace výuky ČDJ v době běžné výuky i mimo ni se dozvíte v článku Jak zorganizovat výuku ČDJ ve škole.

Odbornost ani právní forma zaměstnávání vyučujícího na ČDJ zatím není legislativně upravena. Nicméně by učitel ČDJ měl být zaměstnancem školy, aby mohl děti učit sám v době běžného vyučování (ředitel školy nemůže svěřit výuku svých žáků osobě, která není zaměstnancem školy, protože chybí smluvní vztah a jde o bezpečnost žáků a přijetí zodpovědnosti za ně).


Zaměstná-li škola učitele ČDJ jako pedagogického pracovníka, musí mít předpoklady v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. To znamená, že musí mít pedagogické vzdělání. Metodika výuky ČDJ se nejvíce blíží metodice výuky cizích jazyků, takže nejvhodnějším učitelem ČDJ je učitel cizího jazyka, ale není to podmínkou. ČDJ v praxi může učit jakýkoliv pedagogický pracovník, který má čas a chuť se tomu tématu věnovat (učitel 1. nebo 2. stupně, výchovný poradce, speciální pedagog, metodik prevence, asistent pedagoga, vychovatel).

Zájemci se mohou v oblasti ČDJ vzdělávat, například mohou využít akreditované semináře ČDJ METY, jako je např. Úvod do výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka, nebo akreditované kurzy ČDJ Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu. Na stránkách Inkluzivní školy najdete celou sekci věnovanou výuce ČDJ: jak začít učit ČDJ, vzdělávací obsah ČDJ, materiály a tipy do výuky nebo odkazy na kurzy ČDJ pro učitele.

Pokud k Vám do školy přijde žák, který se česky ještě vůbec nedomluví, můžeme doporučit následující učebnice:

Tyto a další tituly najdete také v soupisech učebnic a dalších materiálů k výuce ČDJ (některé lze i stáhnout) podle věku žáků: Dále si můžete stáhnout manuál Učíme češtinu jako druhý jazyk nebo materiály k jednotlivým tématům.

Výukové materiály pro inspiraci najdete na našich stránkách v sekci Materiály a tipy do výuky. Tyto materiály si můžete stáhnout a upravit dle vlastních potřeb.

Najdete zde pracovní listy a výukové materiály pro první stupeň člověk a jeho svět a dále pro jednotlivé předměty na 2. stupni: matematika, český jazyk a literatura, chemie, fyzika, přírodopis, zeměpis, dějepis a výchova k občanství. Kde se inspirovat materiály k výuce průřezových témat, se dozvíte v části průřezová témata.

Jak začlenit žáky s OMJ do výuky v běžné třídě a jaké metody práce při tom používat, na to odpoví také semináře pro pedagogy Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. v ZŠ a SŠ a navazující Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem II. v ZŠ a SŠ.


Střední škola

Žáci, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí, mohou mít na základě žádosti prominutou jednotnou zkoušku z českého jazyka, znalost českého jazyka pak ředitel ověří pohovorem. Odpuštění testu z ČJL není možné, pokud již žák navštěvoval českou ZŠ (i kdyby to bylo jen pár měsíců).

Pro žáky s odlišným mateřským jazykem, kteří se již vzdělávali v české ZŠ, je možné získat úlevy (delší čas či překladový slovník) jen na základě vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Bližší informace čtěte v článku Uzpůsobení přijímaček pro žáky s OMJ, obecné informace o přijímacím řízení najdete v článku Přijímací řízení na SŠ.

Soupis učebnic a dalších učebních materiálů pro výuku ČDJ (včetně některých odkazů ke stažení) naleznete na stránce III. stupeň - mládež/SŠ/dospělí (16+).
S výběrem učebnice Vám může pomoci také analýza učebnic, v níž najdete hodnocení vybraných učebnic češtiny pro cizince, které jsou vhodné pro práci se studenty středních škol. Učebnice jsou hodnoceny z několika hledisek, jež jsou důležitá pro výuku češtiny jako druhého/cizího jazyka.

Podle školského zákona mohou mít žáci, kteří se vzdělávali alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před zkouškou ve škole mimo území České republiky, na žádost prodloužený čas: u didaktického testu z ČJL (+30 min.) a u písemné práce (+ 40 %). U obou zkoušek mohou využít překladový slovník, u písemné práce navíc Slovník spisovné češtiny. V případě, že žáci maturují z matematiky, mohou mít 10 minut času navíc a možnost použít překladový slovník.

Ostatní žáci s odlišným mateřským jazykem mohou podobných uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky z ČJL dosáhnout na základě vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny, pokud mají další obtíže (např. poruchy učení).

Bližší informace čtěte v článku Maturita z ČJL

Žáci s odlišným mateřským jazykem na SŠ mohou být kvůli nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho důvodu mohou získat podpůrná opatření 1. až 3. stupně. První stupeň podpory nastavuje sama škola, může např žákovi vypracovat PLPP nebo poskytnout pedagogickou intervenci (doučování pro vyučovací předměty). Podporu ve 2. a 3. stupni mohou žáci získat na základě vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Na základě doporučení PPP pak mohou tito žáci být vzděláváni dle IVP, mohou mít posílenu výuku češtiny jako druhého jazyka, případně mohou získat finanční prostředky na pomůcky.

Bližší informace najdete v článku Možnosti podpory na SŠ a PLPP a IVP

Uchazeči o přijetí ke střednímu vzdělávání musí mít dle § 59 školského zákona splněnu povinnou školní docházku (v ČR je povinná školní docházka 9 školních roků) nebo ukončeno základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění povinné školní docházky se dokládá předložením dvou posledních vysvědčení dokládajících docházku do školy po dobu devíti roků.

Pokud osoba pobývající dlouhodobě v zahraničí plnila povinnou školní docházku na území jiného státu, předkládá uvedené doklady jak v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském), pokud škola uchazeči nesdělí, že takový překlad nevyžaduje (§ 16 odst. 1 a 2 správního řádu). Škola po takovém uchazeči tedy nemůže vyžadovat uznání rovnocennosti nebo uznání platnosti (nostrifikace) zahraničního vysvědčení v České republice.

Pokud žák ukončil v zahraničí základní vzdělání dříve než za 9 let, dokládá střední škole ukončení základního vzdělání, tedy uznání rovnocennosti nebo uznání platnosti (nostrifikace) zahraničního vysvědčení v České republice. Podle § 1 odst. 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v případě, že žákovi uvedené doklady nebyly vydány při podávání přihlášky, žák „předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem.“ Tyto doklady tak může žák doložit v den nástupu do školy.

Tyto informace potvrzuje také MŠMT. Více se dočtete v článku Uznání zahraničního vzdělávání při přijímání na SŠ.

Žáky s odlišným mateřským jazykem je třeba na maturitní zkoušku z ČJL připravovat systematicky již od počátku jejich studia. Je důležité žáky seznámit s podobou jednotlivých částí maturitní zkoušky z ČJL, pomoci jim s výběrem knih k ústní zkoušce, společně s nimi nalézt odpovídající strategii vyplňování didaktického testu a hlavně nacvičit slohové útvary k písemné práci, která je pro žáky s OMJ nejnáročnější. Konkrétní tipy na přípravu k maturitě najdete na stránkách: Didaktický test, Ústní zkouška, Písemná práce

Inspirativní materiály k přípravě žáků s odlišným mateřským jazykem k maturitní zkoušce z ČJL naleznete na stránce Příprava k maturitě. Tématu přípravy žáků s OMJ k maturitě se také věnuje celá jedna část vzdělávacího semináře pro pedagogy na SŠ Jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem na SŠ

 Informace k možným úlevám pro žáky s OMJ najdete na stránce Maturita z ČJL.