+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Žáci z Ukrajiny na ZŠ


Podmínkou úspěšného zvládnutí situace je pro nově příchozí žáky adaptace na české školní prostředí a osvojení češtiny.

Adaptační období
Období příchodu do nového školního prostředí není snadné pro žádného žáka. Jedná se o období, kdy si dítě zvyká na nový režim, nový způsob vzdělávání, ale i na nový kolektiv a učitele. Toto období je právě pro nově příchozí žáky z Ukrajiny o to těžší, že přicházejí nejen z jiného systému vzdělávání a kulturního prostředí, ale mají za sebou velmi náročné traumatizující chvíle a budou potřebovat čas, aby se zklidnili a zvykli si na zcela novou situaci. V takovém případě doporučujeme dětem ve škole dopřát adaptační období, zapojovat hry a další aktivity, začít je pomalu postupně učit česky, ale netlačit na výkon. Hlavním cílem by mělo být, aby se tu děti cítily především dobře a bezpečně. S procesem adaptace, který je náročný nejen pro nově příchozí děti, ale i pro třídní kolektiv a učitele, může pomoct adaptační koordinátor.

Škola si může zažádat o finanční prostředky na zajištění pozice adaptačního koordinátora (AK), kterou lze zřídit ve spádových MŠ a ZŠ za účelem posílení adaptačního procesu dětí a žáků ve školách. AK se může věnovat i ostatním dětem, aby bylo dosaženo co nejlepšího integračního efektu. Pro žádost o finanční prostředky na AK je rozhodující počet nově příchozích žáků z Ukrajiny s dočasnou ochranou (min. 10 žáků). Pozici AK lze využít do 31. 8. 2022. O finance si může požádat škola, která má vyčerpané finanční prostředky na nepedagogické úvazky. Spádová škola požádá standardním způsobem o úpravu rozpisu přímých výdajů příslušný krajský úřad prostřednictvím ORP. Výše úvazku adaptačního koordinátora se odvíjí od počtu dětí/žáků s OMJ z Ukrajiny na škole (př. výše úvazku 1 = 76-100 žáků, 0,5 úvazku = 26-50 žáků, 0,25 = 10-25 žáků).

Jazyková příprava
Od září 2021 byl spuštěn nový systém financování a organizace jazykové přípravy pro žáky cizince dle § 20, ŠZ. Řídí se novou právní úpravou vyhlášky č. 48/2005 Sb. Jedná se o systém určených škol pro jazykovou přípravu žáků s cizí státní příslušností. V souvislosti s přijímáním většího počtu nově příchozích dětí z Ukrajiny mají krajské úřady s ohledem na přechodné ustanovení vyhlášky možnost operativně určit větší počet škol pro jazykovou přípravu, aniž by musely o souhlas žádat ministerstvo (postup od září 2022 je zatím v řešení). Nově se může školou určenou stát škola, která má minimálně 5 žáků cizinců, pokud má personální a prostorové předpoklady a může tedy následně vytvořit skupinu/y pro jazykovou přípravu (prezenčně nebo distančně). Nárok na jazykovou přípravu mají pouze nově příchozí žáci cizinci, kteří plní povinnou školní docházku v ČR po dobu kratší než 12 měsíců.

V souvislosti s přijímáním většího počtu nově příchozích dětí z Ukrajiny mají krajské úřady s ohledem na přechodné ustanovení vyhlášky možnost určit potřebný počet škol pro jazykovou přípravu, aniž by musely o souhlas žádat ministerstvo (postup od září 2022 je zatím v řešení). Nově se může školou určenou stát škola, která má minimálně 5 žáků s cizinců, pokud má personální a prostorové předpoklady a může tedy následně vytvořit skupinu/y pro jazykovou přípravu (prezenčně nebo distančně).

Na základě sběru dat o fungování celého systému během pilotního školního roku 2021/2022 vypracovala META, o.p.s. kvalitativní analýzu Nový systém jazykové přípravy v praxi. Následně se poté na toto téma konala panelová diskuze dne 31. 5. 2022.

Možnosti financování výuky češtiny

  • Nový systém financování a organizace jazykové přípravy pro žáky cizince dle § 20, ŠZ: systém určených škol s minimálním počtem 5 žáků cizinců určených krajem, které poskytují jazykovou přípravu žákům plnícím PŠD na území ČR po dobu max. 12 měsíců.
  • Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK): finance slouží především na podporu personálních pozic, rozvoj pedagogů i inovace ve vzdělávání. Školy si budou moct žádat o prostředky na pozice školního psychologa, školního asistenta, školního speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, kariérového poradce či dvojjazyčného asistenta. Pokud škola nezíská finanční prostředky na školního psychologa, bude jí nabídnuta podpora prostřednictvím pedagogicko-psychologických poraden. Je-li součástí školy také školní družina či školní klub, je možné ještě získat finance i na další aktivity. Žádosti o podporu do výzvy ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ mohou žadatelé předkládat od 25. 5. 2022 do 28. 4. 2023 do 14:00 hodin.
  • Dotační výzva Prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny: intenzivní kurzy pro děti ve věku od 6 do 18 let přijíždějící z Ukrajiny v období letních prázdnin. Cílem je zvýšit jazykové dovednosti dětí s OMJ v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka. Žádost musí být podána nejpozději do 1. 7. 2022.
  • Na výuku českého jazyka a doplnění potřebných znalostí žáků je možné čerpat finance také z Národního plánu obnovy určených na doučování: jedná se o vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem. Musí jít však o doučování žáků školy (netýká se adaptačních skupin). Finanční prostředky budou poskytnuty i v dalších dvou doučovacích obdobích: září–prosinec 2022, leden–srpen 2023.
  • V rámci iniciativy Fakulty doučují za podpory NPI byli vyzváni studenti vysokých škol a VOŠ, aby se zapojili do doučování dětí. Pomoc se zvládnutím učiva je poskytována jak českým žákům, tak žákům nově příchozím z Ukrajiny. Na webu Zapojme všechny je znázorněno, jak postupovat, pokud máte zájem doučovat žáka.

TIPY Z PRAXE

MOŽNOSTI KURZŮ ČDJ MIMO ŠKOLU

Doporučujeme spíše jako doplněk k výuce v kmenové škole, nikoliv jako její náhradu.

Doporučujeme průběžně sledovat nabídku jazykových a adaptačních kurzů, které vyhlašují jednotlivé městské části nebo magistráty měst či obce. Kurzy jsou primárně určeny pro děti s bydlištěm v dané oblasti.
Volnočasové adaptační aktivity a jazykové kurzy mohou nabízet také domy dětí a mládeže (DDM) po celé České republice. Můžete se např. podívat na nabídku aktivit DDM v Praze, Teplicích, Neratovicích, Vrchlabí nebo v Poděbradech.

Klára Ptáčková, Alexandra Gončarenko
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.