+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Plány podpory


Individuální vzdělávací plán, plán pedagogické podpory, plán jazykové podpory – všemi takovými pojmy můžeme nazývat nástroj, který nám umožňuje naplánovat vzdělávání konkrétního žáka tak, abychom respektovali jeho potřeby, schopnosti, dovednosti a osobnostní rysy. Plán podpory nám umožní stanovit reálné cíle vzdělávání pro daného žáka, na jejichž základě jej pak můžeme hodnotit.

Pro žáka s odlišným mateřským jazykem, jemuž často nedokonalá znalost vyučovacího jazyka brání v plnohodnotném začlenění se do výuky, je sestavení plánu podpory vhodným řešením. Pomůže nám zamyslet se nad možnostmi podpory žáka, její organizací, a především nad způsobem vyrovnávání jazykové bariéry. Jinými slovy, pomůže nám naplánovat si jeho rozvoj jazyka a socializace.

Předtím, než škola začne zvažovat nastavení plánu podpory, je důležité, aby provedla pedagogickou diagnostiku. U některých žáků s OMJ může být problém ve vzdělávání jinde než jen v neznalosti vyučovacího jazyka. V takových případech doporučujeme začít spolupracovat se školským poradenským zařízením.

Pro stanovení jazykových cílů pak doporučujeme nejdříve zjistit jazykovou úroveň češtiny žáka, využít můžete naši jazykovou diagnostiku. Jazyková diagnostika se provádí také zejména proto, aby se určil počet hodin na nárokovou jazykovou přípravu dle §20, pokud se jí bude vícejazyčný žák účastnit.

V souladu s Vyhláškou 27/2016 Sb. může škola pro žáka v prvním stupni podpůrných opatření (PO) zpracovat Plán pedagogické podpory (PLPP), pro žáka ve 2. nebo 3. stupni PO pak sestavuje Individuální plán (IVP) na doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Druhy plánů podpory

1) Plán pedagogické podpory (PLPP)

Pro žáky, kteří mají mírné obtíže ve vzdělávání (např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítání, atd.) nebo jejich (ne)znalost vyučovacího jazyka by mohla ovlivňovat úspěšné plnění školních povinností, a zatím nebudou mít doporučení PPP, zpracuje škola plán pedagogické podpory žáka.

Tento plán je součástí podpory v 1. stupni PO, a tudíž neumožňuje úpravy obsahu vzdělávání, ani významné organizační změny (např. výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) mimo třídu). Tito žáci potřebují především rozvíjet akademický jazyk, pravopis, gramatiku, psaní a čtení v rámci běžné výuky a při hodnocení potřebují jasná kritéria. V PLPP popisujeme v zásadě metodologii, jak s žákem pracujeme, jaké metody a pomůcky využíváme a jak žáka hodnotíme. Škola průběžně vyhodnocuje a aktualizuje PLPP v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. PLPP blíže definuje Vyhláška 27/2016 Sb. § 10; formulář PLPP je v příloze č. 3 vyhlášky. Ke stažení je také na Metodickém portálu RVP.

Příklad PLPP ke stažení.
Příklad PLPP dle Lex Ukrajina

DOBRÝ TIP: Můžete využít i interaktivní formulář od Zapojme všechny, kde je možnost sepsat PLPP pro neznalost češtiny a poté se dá vytisknout, či stáhnout.

2) Plán jazykové podpory (PJP)

Když do školy přichází žák s nulovou znalostí češtiny a potřebuje okamžitou jazykovou podporu, má možnost se zapojit do nárokové jazykové přípravy. Pokud to z různých důvodů není možné, není vhodné čekat s podporou až do vyjádření PPP a určení stupně PO, na který má nárok. Tento proces může trvat i 3-4 měsíce (objednací lhůty do PPP bývají dlouhé a na vyhotovení doporučení má PPP ze zákona lhůtu 1 měsíc).

Takový žák nespadá ani do jedné z výše uvedených/zohledněných kategorií (nelze nastavit IVP bez vyjádření PPP a možnosti PLPP nejsou dostačující). Proto doporučujeme v mezidobí nastavit tzv. plán jazykové podpory (PJP), který nám umožní pracovat intenzivně s žákem co nejdříve. V plánu si stanovujeme cíle, témata, organizaci a metodologii výuky ČDJ a jazykový rozvoj v dalších předmětech. Pro uvolnění z výuky využíváme ustanovení § 50 školského zákona (na žádost rodiče). V materiálech Informace pro rodiče - jazykové verze naleznete formulář určený k odsouhlasení uvolnění z výuky (v různých jazycích).

Tento plán škole umožní poskytovat dítěti intenzivní výuku ČDJ, nejlépe místo hodin češtiny, cizího jazyka nebo odborných předmětů (dějepis, zeměpis, přírodopis apod.). Na tyto hodiny můžeme žáka uvolňovat z výuky a teprve postupně, podle pokroků, zařazovat do běžných hodin. PJP je důležitý mezistupeň do doby získání doporučení z PPP (a zpracování IVP), který škole umožňuje poskytovat žákovi jazykovou podporu od samého začátku. Máme-li doporučenou výuku ČDJ z PPP, můžeme cíle, témata a metodologii PJP přenést do IVP. PJP tedy může být využit jako příloha či součást IVP, případně i PLPP, pokud ho pro žáka tvoříme.

Příklad PJP ke stažení.

3) Individuální vzdělávací plán (IVP)

Tento plán mají žáci s nulovou nebo nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka na doporučení z PPP v rámci 2. a 3. stupně PO. V IVP si stanovujeme priority vzdělávání, zde tedy především zaměření na rozvoj (akademického) jazyka, metody výuky, úpravy obsahu (např. organizaci výuky ČDJ), způsob zadávání a hodnocení výuky. V podrobném popisu k jednotlivým předmětům si stanovíme reálné cíle vzdělávání s ohledem na zjištěnou jazykovou úroveň žáka. Pokud má žák doporučenou i výuku ČDJ, měly by být součástí také cíle v ČDJ, případně použijeme PJP jako přílohu. Součástí výše uvedené vyhlášky, přílohy č.2, je předepsaný formulář IVP. Ke stažení je také na Metodickém portálu RVP.

Příklad IVP ke stažení.

Kristýna Titěrová, Jana Vávrová, Michala Bernkopfová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.