+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Podpora ve výuce v určené i neurčené škole


Systém jazykové přípravy bývá označován jako "kurz pro přežití", který dítěti pomůže naučit se v češtině komunikovat v běžných životních i školních situacích, ale zdaleka nestačí k dosažení takové úrovně jazyka, která mu umožní plnohodnotně se zapojovat do výuky a dosahovat školních úspěchů.

Kurikulum ČDJ, podle kterého má jazyková příprava v určených školách probíhat, cílí k dosažení maximálně jazykové "Úrovně 2", což je komunikační znalost češtiny. Zde je výtah z popisu Úrovně 2 v Kurikulu:
Žák/Žákyně se dokáže dorozumět v běžných komunikačních situacích ve škole i v osobním životě, výrazně se zvyšuje schopnost jeho samostatného projevu, pokud je předem připravený. V mluveném i psaném projevu se stále objevuje velké množství chyb. Slovní zásoba se rozšiřuje, stále je ale velice limitovaná, nebrání ale globálnímu porozumění. Akademický jazyk ještě ovládnutý není. Umí použít nejobvyklejší fráze, rozumí opakujícím se situacím a úkolům. Porozumění vyžaduje pomalou a jasnou řeč nebo známé téma. Žák/Žákyně rozumí útržkům informací z učebnic založených na titulcích a obrázcích. Jazyková úroveň žáka/žákyně limituje výběr témat a textů. Žák/Žákyně při mluvení a psaní vychází z připravených modelů a vyžaduje systematickou podporu.

Z tohoto důvodu dítě potřebuje podporu v běžné výuce v kmenové škole nejen v průběhu jazykové přípravy, ale ještě mnoho let po jejím ukončení. Podle odborných studií (např. teorie ledovce Jima Cumminse) trvá vícejazyčným dětem průměrně 5 až 7 let, někdy až 10 let, než doženou své spolužáky v tzv. akademickém jazyce, tj. než zvládnou porozumět náročnějším textům, složitějším větným konstrukcím a odborné slovní zásobě a jsou schopny psát např. slohové práce na stejné úrovni jako jejich vrstevníci, pro které je čeština mateřským jazykem.

Následující schéma Kristýny Titěrové znázorňuje, na jakou nejvyšší jazykovou úroveň se může vícejazyčné dítě dostat po absolvování jazykové přípravy, jakou další podporu je vhodné mu během jazykové přípravy poskytnout v kmenové škole a jakou podporu bude dále potřebovat po vyčerpání nároku na jazykovou přípravu. Zobrazuje také možnosti kombinace podpory podle § 20 ŠZ a podle § 16 ŠZ (podpůrná opatření).

Podpora v průběhu jazykové přípravy

 • Uzpůsobíme vzdělávací cíle, obsah a metody vzdělávání (v 1. st. PO bez doporučení ŠPZ, viz Metodika, s. 9).
 • Vytvoříme plán podpory, v němž si stanovíme individuální vzdělávací cíle.
 • V rámci úpravy obsahu učiva vybereme několik nejdůležitějších témat, v nichž zvolíme, co je to minimální, co by dítě mělo umět.
 • Začátečníkům zpočátku zadáváme v hodinách částečně samostatnou práci. Nastavujeme takové úkoly, které zvládnou a které s nimi následně vyhodnotíme. Může pro ně být vhodná podpora asistenta pedagoga (na doporučení PPP ve 3. st. PO).
 • Soustředíme se nejen na obsahové cíle jednotlivých témat, ale zejména na jazykové cíle - určíme obsah spolu s vybranou nejdůležitější slovní zásobou.
 • Doplníme jazykovou přípravu pedagogickou intervencí, např. pro doučování nebo předučování klíčové slovní zásoby (viz také článek Financování češtiny jako druhého jazyka).

Doporučení: Vyučující běžných předmětů spolupracují s učitelem ČDJ. Sdělí mu předem, jaké téma budou s žáky probírat, a vyberou klíčovou slovní zásobu, aby učitel ČDJ mohl s žáky tuto slovní zásobu procvičovat nebo na ni navázat. Učitel ČDJ může vyučujícím pomoci s redukcí učiva a se stanovením jazykových a obsahových cílů hodiny a připravit k tématu uzpůsobený pracovní list pro vícejazyčného žáka. Inspirujte se v Příručce začleňování žáků s OMJ – FZŠ Táborska. Další tipy a osvědčené dobré praxe najdete v sekci Zapojení do výuky a materiály.

Podpora po ukončení jazykové přípravy

 • I nadále poskytujeme vícejazyčným dětem podporu ve výuce. Vzhledem k tomu, že jsou většinou na úrovni A2, poskytneme jim podporu i v osvojování jazyka.
 • Zajistíme jim výuku ČDJ v kmenové škole - ve 2. st. PO mají nárok na 3 hodiny ČDJ týdně a úpravu vzdělávacích cílů, obsahu a metod výuky, které budou popsány v jejich IVP.
 • Zajistíme pedagogickou intervenci, pokud bude třeba.

Doporučení: Objednáme dítě na vyšetření do PPP s předstihem ještě před ukončením jazykové přípravy (JP), aby následná podpora kontinuálně navázala na JP.

Podpora po dosažení úrovně B2

 • Vícejazyčné dítě je na dobré jazykové úrovni, avšak potřebuje podporu v akademickém jazyce. Na úrovni B2 rozumí hlavním myšlenkám složitých textů, dokáže se dorozumět tak, že může vést plynule běžný dialog s rodilými mluvčími bez většího úsilí. Umí sestavit jasný podrobný text na různá témata, vysvětlit své stanovisko k aktuálním problémům a uvést výhody a nevýhody různých možností.
 • Je třeba zaměřit se na výuku odborné slovní zásoby přímo ve výuce odborných (běžných) předmětů. Učitel jakéhokoliv předmětu je zároveň učitelem jazyka.
 • Můžeme si sami upravovat výukové materiály nebo využíváme např. upravené pracovní listy nebo slovníčky k jednotlivým předmětům.

Doporučení: Můžeme požádat o pomoc s přípravou výukových materiálů asistenta pedagoga. Osvědčuje se založit například školní portfolio upravených materiálů.

Hodnocení

 • Při hodnocení se opíráme o Metodiku MŠMT, která vychází z vyhlášky č. 48/2005 Sb. § 15 odst. 2 a 4:
 • To znamená, že při hodnocení těchto žáků v jakémkoliv předmětu přihlížíme k úrovni jejich jazyka.
 • V průběhu JP i po jejím skončení hodnotíme, nakolik se vícejazyčným žákům a žákyním podařilo dosáhnout individuálních vzdělávacích cílů stanovených v PLPP (v průběhu JP) nebo v IVP (na základě doporučení PPP po absolvování JP).
 • Hodnocení by mělo motivovat.
 • Více informací k tématu se dozvíte v článku Hodnocení žáků s OMJ a v našem krátkém videu. Můžete se také podívat na náš INFOBALÍČEK.

Doporučení: Netlačit na výkon. Využívat slovní hodnocení nebo ho kombinovat se známkou, popř. hodnotit procentuálně. Při hodnocení může učitelům pomoct dvojjazyčný asistent pedagoga - více v článku Role (D)AP při hodnocení.

Michala Hamplová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.