+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Začleňování do kolektivu MŠ


Začlenění do kolektivu je pro dítě zásadní a velmi ovlivní i jeho jazykový rozvoj. Dítě s OMJ vnese do třídy novou dynamiku a změní se i požadavky na učitele. Při práci se skupinou je potřeba zohlednit přítomnost dítěte či dětí, které nerozumí. Děti by měly být vedeny ke vzájemné toleranci, vstřícnosti a respektu k odlišnostem. Nejde zde jen o připravenost dětí na odlišnosti, ale i o výchovu k základní slušnosti a přátelskému přístupu k ostatním obecně. Je potřeba předcházet tomu, aby děti vyloučily z kolektivu některého člena třídy.

Učitel musí bezvýhradně a důsledně vyžadovat ohleduplnost jednoho k druhému a jít dětem příkladem. Je vhodné stanovit pravidla chování a pak na ně odkazovat. Vždy je lepší podporovat a oceňovat pozitivní chování než trestat to nevhodné.
Začleňování dítěte s OMJ do kolektivu bychom se měli věnovat už před jeho příchodem do třídy a v prvních dnech docházky, neboť mnohem lepší je problémům a různým nedorozuměním předcházet než je potom řešit. Dále je třeba podporovat začlenění dítěte v průběhu celého roku.

Tipy z praxe:

  • Připravit třídu na příchod dítěte s OMJ

Přiblížíme dětem specifika a náročnost situace nově příchozího. Společně přemýšlíme, jak můžeme dítěti situaci usnadnit. Můžeme také dětem představit zemi, ze které nové dítě přichází (záleží na věku dětí)

Nabídneme třídě, aby se někdo stal patronem dítěte s OMJ a pomohl mu při počátečním zvládání denního režimu, orientaci v MŠ a s dalšími věcmi. Patronů může být několik, každý může mít na starosti jinou oblast „péče“ o dítě.

Učitel či ředitel školy už při zápisu odhadne, do které třídy-skupiny se dítě hodí. Zohledníme, má-li dítě v některé třídě sourozence či kamaráda. Důležité je také zvážit, zda umístíme děti pocházející ze stejné země do jedné třídy, či je naopak rozdělíme.

  • Využívat vhodné adaptační nástroje

Jak v rámci adaptace vícejazyčných dětí využívat denní režim a komunikační kartičky.

  • Zapojit rituály podporující kolektiv

Přátelské prostředí je vytvářeno drobnostmi. Můžeme zapojit například ranní vítání (učitelka vítá každé nově příchozí dítě, děti se vítají mezi sebou). Využít lze písničku, vítat se můžeme i vícejazyčně.

  • Plánovat vhodné činnosti

Pro první dny je dobré zvolit takové činnosti, do kterých se může zapojit i dítě bez znalosti češtiny, aby nebylo hned vyčleněno. (výtvarné či pohybové aktivity)

  • Podporovat začleňování dítěte do kolektivu

Učitel do jisté míry ovlivňuje přístup dětí k novému členu skupiny. Může intuitivně a citlivě vytvářet příležitosti pro navazování přirozených přátelských vztahů mezi dětmi a pokoušet se zapojit dítě do všelijakých her a činností. Zároveň dětem poskytujme dostatek prostoru a času pro volnou hru, při které mohou přirozeně navazovat vztahy.

  • Zpracovat s dětmi pravidla chování v MŠ

Probereme s dětmi (případně i s rodiči třeba při zápisu) pravidla chování v MŠ. Nejlepší je, když se na tvorbě pravidel spolupodílejí všechny děti a vytváří je společně. Zpracovány mohou být ideálně graficky s využitím obrázků. Učitel se může k pravidlům průběžně vracet, odměňovat děti za žádoucí chování, posilovat pozitivní vzory a případně upozorňovat na porušení pravidel. Bezpodmínečně vyžadujeme slušnost a ohleduplnost, jakékoliv násilí je nepřijatelné.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.