+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Přípravné třídy na ZŠ


PRO KOHO JSOU URČENY PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY?

 • Pro děti, kterým byl doporučen odklad povinné školní docházky a zároveň se u nich předpokládá, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj s ohledem na jejich školní nezralost (novela ŠZ provedená zákonem č. 178/2016 Sb.). Odklad povinné školní docházky však není nezbytnou podmínkou zařazení dítěte do přípravné třídy.
 • Pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které rodiče nechtějí dát předčasně do základní školy, zároveň je však nechtějí nechat další rok v mateřské škole.
 • Vícejazyčným dětem (s OMJ) bývá kvůli nedostatečné znalosti českého jazyka doporučován odklad povinné školní docházky. Neznalost českého jazyka by neměla být překážkou při nástupu do ZŠ.

JAK ZŘÍDIT PŘÍPRAVNOU TŘÍDU?

 • Ředitel školy požádá svého zřizovatele o zřízení přípravné třídy na příslušný školní rok.
 • Pokud se sejde alespoň 10 dětí před nástupem do 1. třídy, může pro ně škola podle §  47 školského zákona zorganizovat přípravnou třídu. Je třeba dodat žádost o odklad PŠD a doporučení PPP.
 • Ve třídě může být 10-15 žáků.
 • V případě zařazení nižšího počtu dětí je nutné povolení výjimky udělené zřizovatelem, dle § 23 odst. 2 Školského zákona.

JAK A KDY VYPSAT ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY?

Je možné vypsat jednotný termín pro přijímání žádostí do přípravné třídy v době zápisů do 1. tříd nebo si stanovit jiný termín.

CO JE TŘEBA K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY?

Zákonný zástupce (ZZ) dítěte se dostaví k zápisu na základní školu s následujícími dokumenty:

 • Žádost o odklad povinné školní docházky - formulář bývá ke stažení na webu dané školy, která zřizuje přípravnou třídu.
 • Doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a praktického nebo odborného lékaře (např. klinického psychologa), v němž bude uvedeno, že dítě není tělesně nebo duševně vyspělé pro nástup do ZŠ a je doporučeno zařazení dítěte do přípravné třídy.

Ředitel školy posoudí žádost a vydá své stanovisko pro ZZ do 30 dní. Může odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, a to do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud žádosti nebude vyhověno, dítě může nadále docházet do mateřské školy, kde bude zařazeno do povinného předškolního ročníku. Je třeba, aby rodiče věděli, že není povinností MŠ, do které dítě docházelo, podržet místo, pokud se nejedná o spádovou MŠ dítěte pro povinný předškolní ročník. Může tedy dojít k situaci, kdy už v původní MŠ nebude místo a dítě bude muset na odkladový rok docházet do jiné (pokud jsou spádové MŠ plné, zřizovatel má povinnost umístit všechny děti do předškolního ročníku).

PODPORA VÍCEJAZYČNÝCH DĚTÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

 • Blíže k principům práce doporučujeme náš článek Zapojení vícejazyčných dětí v MŠ.
 • Odklad povinné školní docházky není nezbytnou podmínkou zařazení dítěte do přípravné třídy. Jedinou podmínkou je věk dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a doporučení ŠPZ.
 • Jazyková příprava dle § 20 se nevztahuje na přípravné třídy, protože převládá pocit, že s ohledem na nízký počet dětí by zde měla být podpora dostatečně individualizována. Často to ale není v běžném provozu u dítěte bez znalosti jazyka jednoduché zajistit. Dítě je třeba podpořit cíleně v rámci běžné výuky a pokud ve škole vznikla skupina pro jazykovou přípravu (JP) a jsou volná místa, může ředitel školy rozhodnout o zařazení dítěte z přípravné třídy do této skupiny. Zákonný zástupce musí podat žádost o zařazení dítěte do skupiny pro JP. NPI vydalo přeložené informační letáky pro rodiče ve dvou verzích a přeložený nepovinný vzor žádosti o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu.
 • V přípravné třídě může působit dvojjazyčný asistent pedagoga pro ZŠ. Rozhodnutí je na řediteli školy.
 • Pro dítě s nulovou znalostí češtiny připravíme pomůcky, které mu usnadní počáteční komunikaci a orientaci ve škole: orientační plánek školy (nejlépe s obrázky); komunikační kartičky - obrázky znázorňující základní potřeby (např. mám žízeň, hlad, potřebuju jít na toaletu), školní pomůcky a běžná sdělení (např. potřebuji pomoc, bolí mě).; emoční kartičky pro vyjádření smutku, strachu, nejistoty nebo velké radosti, dvojjazyčné štítky na označení důležitých míst ve škole v češtině i v rodném jazyce žáka (např. ředitelna, tělocvična, jídelna, toaleta) nebo na označení předmětů ve třídě (např. tabule, lavice, sešit, tužka).

JE TŘEBA ZVÁŽIT

U každého dítěte je vhodné zvážit individuální situaci.

 • Zařadit vícejazyčné dítě do přípravné třídy je vhodné jen tehdy, není-li zralé nebo mu odklad prospěje i z jiného důvodu než kvůli neznalosti jazyka.
 • Nabízí-li možnost zařadit dítě do skupiny pro nárokovou jazykovou přípravu, zohledníme, zda by vzhledem k jeho věku, odlišným znalostem a schopnostem bylo zařazení do takové skupiny ve prospěch dítěte. Vhodné by bylo, kdyby např. ve skupině pro JP byli pouze žáci prvních tříd, tedy převážně nečtenáři. Výuka češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) je právě u žáků nečtenářů specifická, můžete se nechat inspirovat tipy k vytváření pracovních listů pro děti - nečtenáře nebo se zaměřit na učební materiály.
 • Je vhodné myslet na to, že vícejazyčné dítě pouhým zařazením do přípravné třídy nezíská ideální podporu, kterou potřebuje. Pro některé děti nemusí být přípravná třída vhodná, pokud není pro ně zajištěna podpora v ČDJ a nemohou být zařazeny do jazykové přípravy. Děti tak mohou ztratit 1 rok. Pokud by nastoupily rovnou do 1. třídy, kde by měly nárok na zařazení do skupin pro jazykovou přípravu zaměřených na ČDJ, mnohem rychleji by se integrovaly.
 • Na druhou stranu si dítě v přípravné třídě zvyká na školní prostředí a nový školní režim (jiná pravidla). Na dítě zde není vyvíjen tlak na výkon jako v 1. třídě a vzdělávací obsah neklade tak velké nároky. Rodiče si také postupně zvykají na jinou formu spolupráce.

JAK SE DĚTI VZDĚLÁVAJÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

 • Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu dané školy, při níž vznikla přípravná třída. Vzdělávací program přípravné třídy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (§ 7 odst. 4 vyhlášky).
 • Žák rozvíjí dovednosti a návyky, které bude potřebovat pro školní docházku - řečové a sociální dovednosti, hrubá a jemná motorika, koncentrace pozornosti atd. V rámci individuální péče se může učitel zaměřit u těchto dětí na podporu jejich mateřského jazyka a výuku ČDJ.
 • Cílem je všestranný rozvoj dítěte, především jeho psychická, fyzická i sociální připravenost ke vstupu do 1. třídy.
 • Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky, je jednou z možností, jak zajistit plnění povinného předškolního vzdělávání. Děti mohou navštěvovat školní družinu i školní jídelnu. Průběžně se nehodnotí známkami, na konci školního roku děti mohou dostat slovní hodnocení.

KOMUNIKACE S RODIČI

 • Nastavíme pravidelnou komunikaci s rodiči a informujeme je, jak se jejich dítěti daří.
 • Zohledňujeme postoj rodičů. Někteří rodiče neradi přijímají fakt, že jejich dítě “vyčnívá”, má speciální přístup a podporu a že je třeba ho do přípravné třídy zařadit. Nesouhlasí se zařazením dítěte do přípravné třídy, i když by to pro dítě bylo z hlediska jeho vývoje ideální cesta. Je vhodné rodičům vysvětlit, že se nejedná o stigma a probrat její přínos pro dítě i pro celkový průběh dalšího vzdělávání.
 • Předáme písemně a srozumitelně informace o třídních schůzkách, potřebných pomůckách a všeho, do čeho je nutné zapojení rodičů, dále také o platbách a výši stravného, postupu v přihlášení do školní družiny.
 • Domluvíme si schůzku s rodiči vícejazyčných žáků, která může být v jiném termínu. Nemluví-li dobře česky, je vhodné zajištění tlumočníka nebo interkulturního pracovníka. Vyjasníme si vzájemná očekávání, možnosti, práva a povinnosti. Vyměníme si kontakt na prostředníka komunikace, pokud je problém v jazykové bariéře.
 • Mnoho tipů k nastavení fungující spolupráce s rodiči najdete v našem článku.
Klára Ptáčková, Alexandra Zachvatošin, Milena Poeta

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.