+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Výuka žáků s OMJ na SŠ


Studium na střední škole či na středním odborném učilišti připravuje mladé lidi na jejich budoucí povolání, dodává jim potřebnou odbornost a především praxi ve zvoleném oboru. Při přemýšlení nad podporou žáků s OMJ ve výuce je třeba si nejprve uvědomit několik zásadních premis:

Každý učitel jakéhokoliv předmětu rozvíjí potřebné znalosti a schopnosti všech svých žáků.

Ve vzdělávacím systému nemůžeme již nadále počítat s tím, že vzděláváme ideálního žáka, který nemá žádné obtíže, je schopen se naučit vše dle našich pokynů a rozumí všemu, co se dočte v učebnici. Třídy jsou plné rozmanitých individualit, které mají různé talenty, sny, schopnosti, ale také specifická omezení či slabiny.

A každý učitel je učitelem specifického obsahu, ale také učitelem jazyka tohoto předmětu.

Nikdo se nenarodil s tím, že ví, co je to vývěva, frapování, metonymie nebo kapitál. Jazyk související s tématem učíme všechny žáky. Čeští mluvčí mají samozřejmě oproti žákům s OMJ velký náskok, s mnoha odbornými pojmy a frázemi se ale setkávají až na střední odborné škole/učilišti.

Žáci s OMJ jsou (stejně jako jejich spolužáci) schopni pochopit většinu námi představované látky a zvládnou většinu úkolů – potřebují k tomu ale specifickou formu podpory.

V zahraničí nazývají tuto podporu scaffolding, doslova lešení. Tak jako by se většina budov nepostavila bez lešení, ani vědomosti se nebudují bez určité podpory. Znamená to tedy, že dovednosti, znalosti a rozvoj jazyka musíme cíleně podporovat. V důsledku taková podpora ale prospívá také dalším žákům, např. těm s SPU či pomalejším tempem.

Učíte na SŠ odborné předměty a máte chuť tvořit výukové materiály pro zapojení vícejazyčných žáků do výuky? Zapojte se do vzdělávacího a tvůrčího programu Česky v oborech.

Jak můžeme žáky s OMJ podporovat ve výuce?

1. To nejdůležitější a nejnutnější

Podle zahraničních výzkumů (teorie ledovce) trvá žákovi naučit se odborný/akademický jazyk používaný ve výuce 5-7, někdy i 10 let. Je tedy nemožné očekávat, že se žák z ciziny naučí vše stejně rychle jako rodilý mluvčí. Středoškolské obory samozřejmě mají určené výstupy, které musí absolvent naplnit. Nicméně nadměrné množství látky a svižné tempo může žáky s OMJ rychle demotivovat a navodit pocit, že jim ujíždí vlak. Snažíme se tedy úměrně redukovat množství učiva - učíme to nejdůležitější a nejnutnější, tedy minimální pro život/praxi/závěrečné zkoušky. Ideálně prostřednictvím nastavování průběžných cílů formou IVP.

2. Uvědomění si jazyka

Při výuce klademe důraz zejména na obsah látky, používáme pro něj však specifický – odborný – jazyk. Kontext a obsah neexistuje bez jazyka, stejně jako jazyk bez kontextu či obsahu ztrácí smysl. Proto je třeba si vědomě všímat slovní zásoby daného předmětu a pracovat s ní. Před samotnou výukou je tedy dobré si kromě obsahového cíle stanovit také ten jazykový, to znamená jakým slovům a frázím budou žáci potřebovat porozumět a zároveň je produkovat. S těmi pak můžeme aktivně pracovat: průběžně je píšeme na tabuli, necháme ostatní, aby je žákovi vysvětlili, začleníme je do pracovních listů, připravíme žákovi tabulku s těmito výrazy k pracovnímu listu nebo zavedeme v hodinách vlastní tematické slovníčky, do kterých společně vyplňujeme odbornou slovní zásobu.

3. Jazykové úkoly pro všechny

A jak ověříme, že žáci s OMJ správně porozuměli slovní zásobě a frázím, s nimiž v hodině pracujeme? Vždy bychom měli do hodiny začlenit také „jazykové úkoly“. Ty v první řadě cvičí porozumění a používání odborného jazyka, zároveň s tím ale procvičují také danou látku, a proto jsou vhodné pro celou třídu.

Jazykové úkoly mohou mít podobu:

 • Doplňování do vět
 • Kroužkování/vybírání možností
 • Spojování správných vět dohromady
 • Dokončování začátků vět
 • Volbu a) b) c)

Všechny lze jednoduše vytvořit také v online verzi např. na stránkách Learningapps.org (příklad spojování, doplňování, vybírání z nabídky).

Ať už bude úkol jakýkoliv, vždy by měl mít žák s OMJ k dispozici nějakou podporu – tedy nabídku slov, která se doplňují, začátky vět, možnosti na výběr a samozřejmě příklad řešení úkolu (ukázku, co má s úkolem dělat). Tyto úkoly by také měly ideálně pracovat se slovní zásobou a frázemi, které může žák s OMJ někde najít – v předchozím textu, učebnici, pracovním listě. Tato podpora pak může být ostatním žákům ponechána, či odebrána.

TIP! Inspirujte se již vytvořenými výukovými materiály pro žáky s OMJ: ČJL na SŠ (pracovní listy do běžné výuky i k přípravě na MZ) nebo pracovní listy - předměty (dějepis, zeměpis, přírodopis, výchova k občanství…).

4. Názornost

Jako podporu porozumění látce i jazyku můžeme použít různé druhy znázornění:

 • Výuku doplňujeme vizualizací: obrázky, videa, komiksy, piktogramy…
 • Pro znázornění kontextu a vztahů jednotlivých prvků, kategorizaci a organizaci tématu využíváme schémata – tabulky, klasifikační stromy, časové osy, Vennovy diagramy, schémata cyklů, myšlenkové mapy a další klíčové vizuály. K těmto schématům dodáváme žákům i potřebnou slovní zásobu, aby se o nich žáci dokázali vyjádřit (např. …se dělí na…, nejdřív-potom-pak-nakonec, …patří mezi… aj.). Pokud mají schémata žáci vyplňovat, těm s OMJ dodáme databázi slov, z níž vybírají.
 • Myšlenkové mapy využíváme pro znázornění tématu, ale také pro sepsání konkrétní slovní zásoby a frází z daného tématu. Využíváme je v různých etapách výuky (v rámci uvědomění, pro výklad, procvičování i opakování). Tvořit můžeme společně, ve skupinách, či na závěr individuálně.
 • Píšeme (a kreslíme) na tabuli. Dbáme na to, aby se vše neodehrávalo jen v ústní rovině, dáváme šanci žákům s OMJ orientovat se a „chytat se“ díky psanému textu na tabuli.
 • Místo složitého popisu ukazujeme, předvádíme, gestikulujeme.
 • Jako první ukazujeme jasný příklad, jak mají žáci postupovat, co mají dělat.
 • Poskytujeme žákům možnost si vše vyzkoušet s naší podporou a zpětnou vazbou, třeba formou didaktické hry (hádej kdo jsem, riskuj…).

5. Komunikace

Jazyk se nejlépe trénuje, pokud se používá. Dopřejme žákům možnost komunikovat mezi sebou o probírané látce, lepší porozumění může přijít spíše od spolužáků než z učebnice. Práce ve skupinách či dvojicích poskytuje bezpečný prostor, kde se jazyk procvičuje.

6. Slovníčky

Při učení se cizímu jazyku vždy jako první saháme po slovníku/překladači. I žáci s OMJ by nějakou formu slovníku měli mít při ruce. Podrobnosti se dočtete v článku Slovníčky na SŠ.

Podrobnější informace a další se dočtete v článcích Principy práce s žáky s OMJ na ZŠ, SŠ a Zapojení do výuky ZŠ, SŠ. Blíže se tématu věnují také naše semináře pro pedagogy: Metody ve výuce žáků s OMJ I. a II. nebo částečně také Začleňování a výuka žáků s OMJ na SŠ.


Tématu výuky žáků s OMJ je věnována celá 8. kapitola metodiky pro SŠ "Stavíme lešení ve výuce aneb jak zpřístupnit učivo (nejen) žákům s OMJ."

Stáhněte si inspiraci pro SŠ: Jednoduché tipy pro začátek aneb co můžeme udělat již zítra

Michaela Jiroutová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.