+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Principy práce s žáky na ZŠ, SŠ


Dříve než přistoupíme k výčtu principů a jejich následnému konkretizování, znovu zmíníme základní předpoklad námi představovaného přístupu. Tím je, že každý učitel jakéhokoliv předmětu je zodpovědný nejen za výuku obsahu daného předmětu, ale i za rozvoj jazyka, který se k tomuto předmětu váže.

Druhý, neméně důležitý předpoklad je, že žáci s OMJ jsou schopni pochopit většinu námi představované látky (obsahu) a zvládnou většinu úkolů, potřebují ale specifickou formu podpory. V zahraničí nazývají tuto podporu scaffolding, doslova lešení. Tak jako by se většina budov nepostavila bez lešení, ani vědomosti se nebudují bez určité podpory. Znamená to, že dovednosti, znalosti a rozvoj jazyka musíme cíleně podporovat.

Abychom při výuce poskytovali potřebnou podporu a tím odpovídali i na potřeby žáků s OMJ, vycházíme z pěti základních principů:

  1. propojujeme výuku obsahu a jazyka
  2. aktivujeme předchozí zkušenosti a znalosti žáků
  3. využíváme grafických vizualizací obsahu
  4. vytváříme prostor pro komunikaci
  5. vytváříme prostor pro aktivní produkci jazykových dovedností

Dále dodržujeme také tyto principy:

  • jsme srozumitelní - žák rozumí zadání našich úkolů, úkolu samotnému i našemu výkladu
  • používáme jednoduché příklady - všechno vysvětlujeme na jednoduchém příkladu, kterému žák porozumí. Žák totiž musí porozumět obsahu, aby pochopil princip. Příklad: pokud vysvětluji skloňování přídavných jmen, používám známá, jednoduchá slova (červená tužka) raději než např. smělý jinoch.
  • pravidelně kontrolujeme pokroky žáka – zavádíme žákovská portfolia, vedeme záznamové archy apod.
  • učíme pro život - tedy to, co žáci skutečně pro svůj život potřebují, v současné situaci, za současných podmínek (např. zvážíme, zda žák momentálně potřebuje naučit druhy vedlejších vět, nebo spíše využije nejpoužívanější spojky) .
  • zohledňujeme, co je v momentálních možnostech žáka - co je schopen se v současné chvíli naučit. Vycházíme z Vygotského zóny proximálního vývoje a ctíme princip „méně je někdy více“.

Výše uvedenými i dalšími principy a postupy se zabývá také inspirativní článek kanadského profesora Jima Cumminse: Vzdělávání vícejazyčných žáků. Dozvíte se v něm mj. i to, jak konkrétně podporovat žáky ve výuce pomocí scaffoldingu a využívání jejich vícejazyčnosti.

Texty o principech práce pro žáky s OMJ vycházejí ze zkušeností pracovnic META, o.p.s. Kristýny Titěrové a Petry Vávrové, které získaly při poradenství a asistenci pedagogům vzdělávajícím žáky s OMJ. Velký díl inspirace pochází od zahraničních autorů, např. P. Gibbons, J. Cummins, B. A. Mohan a autorů SIOP modelu.

Dobrá praxe

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.