+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Co pomáhá porozumění v MŠ


Základní principy, které vám pomohou v komunikaci s rodičem, který nehovoří dominantním jazykem školy, shrnuje Příručka pro snadnější porozumění s cizincem, kterou vydalo Centrum pro integraci cizinců o.p.s..

Praktické shrnutí k mluvenému i psanému projevu naleznete v článku jak komunikovat s rodiči a co pomáhá porozumění.

V mateřské škole přicházíme s rodiči do kontaktu téměř každý den a velmi často používáme jazyk v mluvené formě. Měli bychom mít proto na paměti, že právě mluvená forma jazyka je pro rodiče, kteří nehovoří českým jazykem, tou nejobtížnější.

Zde uvádíme několik tipů, jak si co nejlépe porozumět v mluvené řeči:

 • Respekt a otevřenost

Osobní postoj a nastavení zaměstnanců mateřské školy hrají klíčovou roli v porozumění s rodiči vícejazyčných dětí. Pokud jsou učitelé otevření, zvídaví a respektují různé kultury a jazyky, vytváří se prostředí, které podporuje porozumění a vzájemnou komunikaci.

 • Zjednodušení jazyka

Snažte se mluvit pomalu a jasně, používejte jednoduché věty a slova. V každé větě vždy použijte jen jednu informaci. Snažte se být pro rodiče správným mluvním vzorem. Používejte korektní češtinu, ale pokuste se věty zjednodušit. Nepoužívejte dlouhá souvětí.

 • Aktivní naslouchání

Během rozhovoru s rodiči se soustřeďte na jejich slova a projevte zájem o to, co se vám snaží sdělit.

 • Názornost

Pokud víte, že rodiče mají omezenou znalost českého jazyka, snažte se přizpůsobit svůj komunikační styl. Můžete využít gesta, mimiku a vizuální podporu, abyste lépe sdělili své myšlenky a instrukce.

 • Individuální schůzka s tlumočníkem

Pro delší osobní rozhovor využijte individuální schůzku. Pokud se s rodiči domluvíte na individuální schůzce, zajistěte překladatele nebo tlumočníka, který může pomoci s komunikací.

 • Důležité informace sdělte písemně

Všechny důležité informace je vždy lepší sdělit také písemně než-li pouze ústně.

 • Překlad

Pro krátké sdělení můžete využít také překladač v mobilu, poklud připravujete delší text pro rodiče, můžete využít umělou inteligenci, například GPT chat , do níž zadáte požadovaný text a necháte text přeložit do potřebného jazyka.

 • Ověřování porozumění - parafrázování

Při rozhovoru si ověřujte porozumění například tak, že necháte rodiče vše podstatné zopakovat – nespokojte se s tím, že rodič přikyvuje a usmívá se. Pokud rodič říká něco vám a vy si nejste jistí sdělením, raději to po něm zopakujte nebo si napište sdělení na papír a ubezpečte se, že jste si porozuměli.

Příklady zjednodušení jazyka

Myslete také na to, že podstatná jména mění své koncovky podle pádu. Pro rodiče, který nerozumí, je nejjednodušší slyšet slovo v 1. pádě. V případě, že vám rodič nerozumí, tak zkuste použít u podstatného jména 1. pád jednotného čísla. ( kšiltovka, čepice, bačkora, pyžamo)

Buďte také opatrní při používání zdvořilostních frází. Podmiňovací způsob (kondicionál), může zavádět k úvaze, že se jedná o minulost, protože se používá tvar pro vyjádření minulého času. Není proto vhodné jej používat, i když se vám zdá zdvořilejší. Na porozumění je však o mnoho složitější.

 • Rodiče vícejazyčných dětí často neznají naše zdvořilostní obraty, buďme proto tolerantní, pokud rodiče použijí nějaké méně vhodné slovní spojení nebo například nevhodně použijí tykání. I toto může vyplývat z neznalosti jazyka.
 • Sami však dodržujte pravidla vykání a namísto zdvořilostní fráze typu “Byla byste tak hodná...” použijte pouze prosím. "Prosím přinést 50 Kč."

U sloves je vhodnější použít infinitiv, neboť právě tento tvar slovesa si rodič snáze dohledá.

Například: Prosím zaplatit obědy (450 Kč) spíše než Prosíme o zaplacení obědů.
Prosím donést pyžamo spíše než Prosíme doneste Sofince pyžamo.

V mluvené řeči je vždy dobré opřít se o názorný obrázek.

Například při ústním sdělení “Prosím donést kalhoty na ven” můžete ukázat rodiči obrázek přímo v telefonu nebo si kalhoty půjčit od někoho, kdo je ve skříňce má a rodiči je ukázat. V ideálním případě si pro rodiče připravte lísteček s fotografií nebo obrázkem, co od nich potřebujeme a napište krátký vzkaz.

Písemná komunikace

Obecně se dá říci, že písemná komunikace je vhodnější a preferovanější než ústní. Dává rodiči, který nerozumí česky v dostatečné míře, více prostoru si konkrétní slovo dohledat v překladači nebo poprosit někoho dalšího z rodiny o překlad.

I zde však platí podobné zásady jako v mluvené komunikaci: písemná komunikace by měla být jednoduchá a stručná – pište raději v bodech, využívejte hesla nebo krátké věty. V textu používejte konkrétní jména, data, časy a místa (Paní učitelka Jana, 2.5. 2023, 12:00, třída Berušky) Vzkazy musí být dobře čitelné – pište ideálně na počítači, pokud píšete text v ruce, používejte malá nebo velká tiskací písmena. Klíčová slova a vlastní jména pište v 1.pádě. Nepoužívejte zkratky, pokud si nejste jistí, že jim rodiče rozumí (např. MŠ, PPP, RVP, ŠVP, TVP).

Vzkazy pro rodiče by měly mít ustálenou formu, na které se domluvíte s rodiči hned na začátku školního roku. Rodičům je třeba objasnit, jaké konkrétní komunikační kanály vaše MŠ využívá.

V některých MŠ se pro komunikaci s rodiči osvědčily mobilní aplikace (např. Naše školka, LYFLE či Twigsee), zde však musíte mít na paměti, že je nejprve nutné rodiče naučit pracovat s konkrétní aplikací a vše jim řádně vysvětlit a zkontrolovat, že má rodič vše správně v telefonu nainstalováno. Stejně tak i paní učitelky se budou muset s novou aplikací naučit nejprve pracovat.

Používání e-mailu není v některých zemích tolik rozšířené jako u nás. V některých zemích je naopak běžné, že paní učitelky rodičům běžně telefonují nebo si píší přes různé sociální sítě typu Viber či Messenger. I v tomto případě je tedy nejprve nutné nastavit s rodiči správné komunikační kanály, tak jak je u vás v MŠ zvykem.

 • Pro komunikaci s rodiči, kteří nerozumí česky, není příliš vhodná telefonická komunikace – pokud chcete mobilní telefon pro komunikaci s rodiči využít, pak raději pište sms nebo krátké zprávy přes Messenger či Whatsapp.

S rodiči si můžete též zavést komunikační notýsek, kam můžete na počítači vytištěnou informaci rodičům nalepit. Tento způsob se velmi osvědčil zejména na 1. stupni ZŠ, kde rodiče již nejsou každý den přítomní a informace nelze tak jednoduše předat. Můžete také vyžadovat podpis rodičů, že si informaci přečetli.

Pro běžnou komunikaci se v MŠ osvědčily také malé barevné papírky se vzkazem pro rodiče, které paní učitelka předá rodiči při předávání dítěte. I zde je však důležité si ověřit porozumění.

Velkou pomocí pro rodiče, kteří jsou v naší zemi jen velmi krátce a teprve se s českým jazykem a vzděláváním systémem seznamují, mohou být přeložené informace pro rodiče do jejich mateřského jazyka.

Barbora Dvořáková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.