+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Rozhovor o vývoji dítěte


Individuální rozhovor o vývoji dítěte slouží k průběžnému informování rodičů o procesu začleňování, rozvoji jazykových, socio-emočních, motorických a kognitivních schopností dítěte.

Rozhovor o vývoji dítěte

Individuální konzultace s rodiči probíhá přibližně jednou, maximálně dvakrát do roka.

  • Hlavním cílem tohoto rozhovoru je posouzení pokroků dítěte v určitém delším časovém období.

K vyhodnocení pokroků dítěte je dobré vycházet z pedagogické diagnostiky a portfolia dítěte, případně další dokumentace, kterou si o dítěti vedete (jazyková diagnostika pro nečtenáře, PLPP, IVP, speciální plán pro předškoláky a podobně).

  • Na rozhovor o vývoji dítěti si vyhraďte přibližně jednu hodinu.

Rozhovory s rodiči mohou mít pevně stanovené datum, například každý rok na podzim (po adaptaci nových dětí), případně na konci školního roku. Další možností je udělat tuto schůzku s rodiči dobrovolnou a pouze vypsat termíny, kam se mohou rodiče zapisovat. Zde se však může stát, že někteří rodiče o schůzku vůbec neprojeví zájem.

  • U rodičů vícejazyčných dětí doporučujeme termín schůzky o vývoji dítěte určit předem, například na úvodní individuální schůzce, a později s blížícím se termínem zaslat rodičům písemnou pozvánku.

Pokud budete účel této schůzky předem s rodiči komunikovat, většina rodičů se schůzky rádo zúčastní. V zahraničí jsou konzultace mezi rodiči a pedagogy v MŠ poměrně běžné a řada rodičů schůzku přivítá.

Je také dobré rodiče předem upozornit, že rozhovor probíhá bez přítomnosti dítěte, aby si rodiče zvládli na tuto dobu zajistit hlídání. Pokud by to pro ně bylo komplikované, domluvte se s kolegyní z jiné třídy, zda by dítě po dobu rozhovoru mohlo jít k ní do třídy.

  • Individuální rozhovory s rodiči, je dobré plánovat systematicky v celé MŠ.

Je důležité si uvědomit, že rozhovory o dítěti jsou důvěrné a probíhají podle pevného schématu. (Lindner str. 75)

Rozhovoru se mohou účastnit oba rodiče a v ideálním případě i obě paní učitelky. V případě, že se obě paní učitelky účastní, je potřeba určit, která z nich rozhovor povede. Pokud se rozhovoru účastní pouze jedna paní učitelka, je dobré, aby své postřehy konzultovala i s druhou kolegyní, případně též s asistentkou pedagoga, aby byl pohled na dítě diferencovaný.

Cíl rozhovoru

Cílem rozhovoru o vývoji dítěte je strukturovaná výměna informací mezi MŠ a rodiči, posílení partnerského vztahu mezi rodiči a MŠ a společná dohoda o výchovných cílech a případných podpůrných opatřeních.

Společným rozhovorem dáváte také najevo, že vývoj dítěte je důležitý jak pro rodiče, tak pro MŠ. Obě strany by proto měly dostat přibližně stejný prostor k vyjádření.

Co má být obsahem rozhovoru o vývoji dítěte?

Při rozhovoru předáváte rodičům informace o komplexním vývoji dítěte.

U vícejazyčných dětí je důležité věnovat pozornost jazykovému vývoji – projít s rodiči jazykovou diagnostiku, zaměřit se na všechny čtyři roviny jazyka: slovní zásobu, gramatiku, pragmatickou rovinu a výslovnost. V případě rodičů, kteří nehovoří příliš dobře česky, je vhodné využívat názornost, například bodovou škálu, aby rodiče viděli pokrok dítěte. Blíže se také zaměřte na začlenění dítěte do kolektivu – navazování vztahů, zapojování dítěte do činností, emoční ladění v průběhu dne a podobně.

Pokud by jazyková bariéra bránila v porozumění, je vhodné pozvat na schůzku tlumočníka.

  • V rozhovoru se také zaměřte na aktuální úroveň rodného jazyka dítěte. Podpořte rodiče v tom, aby rodný jazyk v domácím prostředí systematicky rozvíjeli - četli si s dítětem pohádky, zpívali písničky, vyprávěli si v rodném jazyce nebo se společně dívali na vhodné pořady pro děti.

Pokud máte pro dítě vypracovaný PLPP, můžete s rodiči projít jednotlivá opatření, která jste si v plánu vytyčili a sledovat pokroky v jednotlivých opatřeních.

V čem vám může být rozhovor o vývoji dítěte přínosný?

  • Navážete partnerský vztah s rodiči.
  • Získáte cenné informace od rodičů, zjistíte jak dítě vnímá rodič.
  • Můžete si společně s rodiči stanovit oblasti, které budete u dítěte dále rozvíjet a sledovat.
  • Získáte u rodičů větší respekt, status odborníka, profesionála v oblasti předškolní pedagogiky.

Zdroj:

Ulrike L.,: Pozor rodiče ve školce- Typické konflikty s rodiči a jak s nimi zacházet.Praha: Portál, 2019

Barbora Dvořáková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.