+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Adaptace dítěte v MŠ


Období adaptace je obtížné pro všechny děti. Vyrovnávají se s odloučením od rodičů, s denním režimem MŠ, učí se fungovat v kolektivu vrstevníků, setkávají se s novou autoritou v podobě učitele a ocitají se v neznámém prostředí. Dítě s OMJ se navíc musí vyrovnávat s kulturními odlišnostmi a především s jazykovou bariérou. Pobyt v jazykově odlišném prostředí často pro dítě představuje velký stres, zároveň je takový pobyt mnohem únavnější a náročnější na koncentraci, než v prostředí mateřského jazyka. Pokud dítě již docházelo do mateřské školy v jiné zemi, potýká se také s odlišným charakterem předškolního zařízení. Jak dětem tuto nelehkou situaci ulehčit?

Doporučení:

  • Umožnit přítomnost rodičů s dítětem první dny po nástupu do MŠ.
  • Prodlužovat délku pobytu dítěte v MŠ postupně.
  • Využít adaptační plán - jasně stanovená organizace docházky.

Adaptační plán:

Některé MŠ mají vypracovaný svůj vlastní adaptační plán, jedná se o rámec, který se v praxi přizpůsobuje individuálním potřebám jednotlivých dětí a jejich rodičů. Explicitní formulace adaptačního plánu MŠ usnadňuje orientaci rodičů i učitelů v organizaci prvních dní. MŠ mohou využít i konkrétní adaptační plán. Tento Adaptační plán (Berlínský model) je přeložený z německého originálu, jedná se o osvědčený model (podle Infans konceptu), lze jej využít nejen pro děti s OMJ, ale i pro všechny ostatní.

Tipy z praxe pro adaptaci dítěte v MŠ

Individuální přístup
Každé dítě zvládá situaci jinak a každé potřebuje něco jiného. Učitel musí k dítěti přistupovat s empatií, využívat intuici a vyzkoušet, co na které dítě platí. (Některému dítěti pomůže, když ho necháme v klidu, jiné potřebuje zapojit do činnosti.)

Komunikační kartičky
V adaptační fázi je nezbytné, aby dítě mohlo vyjádřit své základní potřeby. Využít lze komunikační kartičky určené pro děti s autismem. Kartičky na základní potřeby dítěte najdete v sekci Ke stažení pod názvem komunikační kartičky .

Předmět z domova
Dítě si do MŠ přinese hračku, knížku, nebo jakýkoliv oblíbený předmět z domova.

Patron
Navrhneme, aby se někdo ze třídy stal patronem dítěte s OMJ. Vhodným patronem je dítě, které již MŠ dobře zná, a chce tuto "funkci" vykonávat. Můžeme stanovit i více patronů.

Komunikace prostřednictvím maňáska
Při ostychu dítěte v prvních dnech lze využít maňáska nebo hračku jako prostředníka pro navázání kontaktu mezi učitelkou a dítětem.

Rituály
Pravidelné rituály navozují pocit jistoty a bezpečí. (např. zamávat rodičům z okna při odchodu, pověsit na nástěnku svůj obrázek po příchodu do třídy, přivítání s paní učitelkou)

Pravidelný denní režim
Opakující činnosti, které probíhají každý den – ranní kruh, pohybové aktivity, čtení pohádky před spaním aj. Důležité jsou jasně signalizované úseky v organizaci dne a dostatek klidných chvil, neboť pro dítě s OMJ je pobyt v MŠ mnohem náročnější.

Graficky zpracovaný denní režim
Program dne můžeme graficky zpracovat na velký list papíru nebo nástěnku či tabuli pomocí piktogramů pro hru, cvičení, svačiny, pobyt venku, spaní, odchod domů. Každé ráno ho s dětmi ve třídě probereme, což přispěje k pocitu bezpečí těch, kteří nerozumí. Když je dítěti smutno v průběhu dne, ukážeme mu na obrázku, ve které fázi denního režimu se nacházíme, aby vědělo, co bude aktuálně následovat a kdy půjde domů. K osvětlení denního režimu, můžete využít i báseň o denním režimu

Pravidla MŠ
Pomocí obrázků zpracovat, co se v MŠ smí a co ne. Ideálně domlouváme pravidla společně s dětmi.

Stejná paní učitelka
K pocitu bezpečí dítěte může přispět, pokud se mu zpočátku ve třídě nebudou příliš střídat paní učitelky. Je-li to tedy možné, je ideální hledat cesty v organizaci a personálním řešení (např. v prvních 14 dnech adaptace bude mít ranní službu vždy stejná učitelka, takže dítě nebude překvapené ze střídání osob při příchodu do MŠ). Stejně tak i při odpoledním odpočinku (spánku) je vhodné, aby alespoň na začátku děti ukládala a budila stejná paní učitelka.

Stejné místo u stolu
Ve fázi adaptace jsou pro dítě důležité i zdánlivé drobnosti. Pocit bezpečí můžeme v dítěti podpořit i přidělením stabilního místa u stolu.

Dobrovolnost
Dítě do ničeho nenutit, pokud se nechce zapojit do činností, nechat ho, ať se jen dívá.

Pochvala, odměna
Dítě s OMJ zpravidla mnohem častěji potřebuje slyšet pochvalu, potvrzení, že danou věc dělá správně (mnohdy jen napodobuje ostatní, ale nerozumí instrukcím). Dítě s OMJ chválíme pro ně srozumitelným způsobem.

Vhodné činnosti
Zařadíme do programu aktivity, které nejsou závislé na jazyku. Tanec, pohybové činnosti, poslech hudby, malování aj. Předem zhodnotíme, jaká slova a vyjádření použijeme pro zadání činnosti, zda bude třeba je doplnit názornou ukázkou, aby děti s OMJ mohly porozumět.

Zapojení rodičů
Rodiče můžeme zapojit do programu MŠ a uspořádat oslavu při zahájení školního roku, společnou snídani nebo jinou společnou akci.

Rodič na telefonu
Domluvit možnost spojit se telefonicky s rodiči, kteří dítě mohou uklidnit, povzbudit ho a vysvětlit, čemu nerozumí.

Úkol, služba
Můžeme dítě požádat o předání vzkazu jiné paní učitelce (zajistíme, aby bylo při úkolu úspěšné), o srovnání hraček v poličce nebo cokoliv jiného. Dítě si připadá důležité a někdy mu to pomůže rozehnat stesk a trochu se zapojit do činností v MŠ.

Využít mateřský jazyk dítěte
S dětmi zpíváme písničky v různých jazycích, pojmenováváme předměty různými jazyky nebo počítáme, což pro ně bývá zábavné. Dítě s OMJ má možnost stát se důležitým členem kolektivu, může mu to pomoci "rozmluvit se".

Dobrá praxe

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.