+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zhodnocení a plány jazykové přípravy na ZŠ

31. 5. 2022 se konala panelová diskuze „Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ – zkušenosti a vyhlídky“. Cílem setkání bylo zhodnotit, jak funguje nový systém jazykové přípravy po prvním roce své existence, a informovat pedagogy, zástupce krajských odborů školství a další klíčové aktéry o výhledu na další školní rok v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ s ohledem na začleňování dětí a žáků z Ukrajiny.
Na setkání vystoupili:

 • Michal Černý, ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže, MŠMT ČR
 • Veronika Šimonová, KÚ Plzeňského kraje
 • Renata Rychetská, KÚ Libereckého kraje
 • Mirka Rollinková, ZŠ Šlapanice (JMK)
 • Kateřina Kratinová, ZŠ Chrlice (JMK)
 • Gabriela Babušová, ZŠ Jeseniova (PHA)
 • Kristýna Titěrová, Klára Ptáčková, META, o.p.s.


Od září 2021 byl spuštěn nový systém financování a organizace jazykové přípravy pro žáky cizince. Jazykovou přípravu poskytují školy určené příslušným krajským úřadem, který jazykovou přípravu financuje. Je určena žákům s cizí státní příslušností, kteří pobývají na území ČR méně než 12 kalendářních měsíců (pro pilotní školní rok to bylo 24 měsíců). Nejde tedy pouze o žáky z Ukrajiny, ale i z dalších zemí. V souvislosti s přijímáním většího počtu nově příchozích dětí z Ukrajiny mají krajské úřady s ohledem na přechodné ustanovení vyhlášky možnost určit větší počet škol pro jazykovou přípravu. Nově se může školou určenou stát škola, která má minimálně 5 žáků cizinců, pokud má personální a prostorové předpoklady, a může tedy následně vytvořit skupinu/y pro jazykovou přípravu (prezenčně nebo distančně).

Analýza jazykové přípravy

Na základě sběru dat o fungování celého systému během pilotního školního roku 2021/2022 vypracovala META, o.p.s. analýzu Nový systém jazykové přípravy v praxi. Jednalo se o kvalitativní vyhodnocení, v němž shrnula silné i slabé stránky nového systému a definovala prostor pro možné úpravy, které mohou v praxi usnadnit jazykové vzdělávání velkého počtu nových žáků z Ukrajiny.

Programová ředitelka METY Kristýna Titěrová, která moderovala celé setkání, shrnula situaci, která je náročná jak pro žáky přicházející z Ukrajiny, tak pro učitele základních škol, na které je po období s covidem vyvíjen enormní tlak. Mají přeplněné třídy, nevědí, jak se rychle zorientovat v metodických doporučeních, která přicházejí v rychlém sledu. Také nevědí, co očekávat od nadcházejícího školního roku. Školy velmi zajímá mimo jiné aktuální téma dvojjazyčných asistentů pedagoga, kteří jsou v současné situaci považováni za hodně potřebné.

Nejprve vystoupil Michal Černý, ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže, MŠMT ČR, který představil analýzu jazykové přípravy ze strany MŠMT, jež vycházela z dotazníkového šetření na určených školách. Zmínil přínos zavedení systému jazykové přípravy do škol i některé z jeho limitů (např. to, že chybí aprobovaní učitelé ČDJ, ve skupinách není vhodné spojování žáků z 1.a 2. stupně, pro dostatečnou efektivitu jazykové přípravy jsou skupiny příliš velké a chybí následná podpora pro ty, kteří jazykovou přípravu absolvovali atd).

Na setkání také promluvili hosté z řad zástupců krajských úřadů: KÚ Plzeňského kraje – Veronika Šimonová a KÚ Libereckého kraje – Renata Rychetská, zástupců neurčených škol: ZŠ Šlapanice (JMK) – Mirka Rollinková a ZŠ Chrlice (JMK) – Kateřina Kratinová a určené školy ZŠ Jeseniova (PHA) – Gabriela Babušová, kteří sdíleli své zkušenosti se systémem jazykové přípravy. Všem panelistům velice děkujeme za účast.

Analýzu METY (viz PDF na konci textu), která shrnuje komplexně získaná data od různých aktérů na poli vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, představila Klára Ptáčková, odborná pracovnice pro ZŠ v METĚ. Zavedení nového systému přineslo mnoho pozitivních změn, pilotní rok ukázal ale také nedostatky, mezi které patřilo především to, že mnoho žáků s potřebou jazykové přípravy na podporu nedosáhne, jazyková příprava reálně probíhá převážně pouze pro kmenové žáky určených škol, neprobíhá často v plném rozsahu, na některých školách není kvalitní ani efektivní. Distanční jazyková příprava v praxi téměř nefunguje a nemá potřebný dopad, především pro mladší žáky je spíše nevhodná. Určování škol ze strany KÚ nebylo příliš efektivní a stále chybí systémový sběr dat, mimo jiné údaje o celkovém počtu žáků s nárokem na jazykovou přípravu. Za METU jsme navrhli možné změny.

Ve druhé části panelové diskuze jsme se věnovali tématu možností jazykové přípravy žáků s cizí státní příslušností od září 2022. Ze sdělení Michala Černého vyplynulo, že MŠMT chystá od nového školního roku přínosné úpravy některých podmínek pro poskytování jazykové přípravy:

 • nadále zůstane platný systém určených škol pro realizaci jazykové přípravy,
 • krajské úřady budou mít stále možnost určit školu, která má minimálně 5 žáků cizinců, pokud má personální a prostorové předpoklady,
 • školy budou mít možnost realizovat výuku jazykové přípravy v menších skupinách,
 • bude možné rozdělit skupiny pro jazykovou přípravu na žáky 1. a 2.stupně ZŠ z důvodu odlišných vzdělávacích potřeb,
 • počítá se s financemi na koordinaci jazykové přípravy na školách,
 • vážně se uvažuje o možnosti dokončit jazykovou přípravu i ve skupině, kde zůstal pouze 1 žák,
 • zvažuje se možnost poskytovat určeným školám mimo mzdových prostředků také jednotnou částku ONIV na žáka účastnícího se jazykové přípravy – na učebnice a pomůcky.

Pro žáky z Ukrajiny bude stále platit Lex Ukrajina, což mimo jiné znamená, že kmenová škola může upravit obsah vzdělávání a dále posilovat výuku češtiny ve výuce. Zazněla také informace o chystané zákonné úpravě Lex Ukrajina II. a aktuálně vyhlášeném operačním programu OP JAK, z něhož je možné financovat např. personální pozice na školách (školního psychologa, speciálního pedagoga, dvojjazyčného asistenta apod.) nebo kurzy češtiny jako druhého jazyka. Stále chybí systémový sběr dat, který by ukázal nejen kolik „nárokových“ žáků na jazykovou přípravu reálně dosáhne z celkového počtu (ten není znám), ale také jaká je efektivita jazykové přípravy (vstupní/výstupní test). Nejisté je zatím to, zda bude možné jazykovou přípravu realizovat v přípravných třídách a jak budou řešeny další dílčí nedostatky.

Setkání se konalo v rámci projektu "Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců" AMIF/25/01, který je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

publikováno: 07. 06. 2022

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.