+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Principy práce s vícejazyčnými dětmi s SVP


Jak postupovat, když dítě, které se teprve učí češtině jako druhému jazyku (ČDJ), už má diagnostikované specifické poruchy učení, chování či některý typ postižení?

Jak nastavit žákovo fungování ve škole a ve výuce?

 1. CÍLE: Nastavíme je v konkrétním učivu tak, aby umožnily alespoň základní osvojení navazujícího učiva, vybíráme pouze podstatné informace. Pokud žák nemá osvojené učivo z nižších ročníků, rozložíme požadavky do delšího časového období. Vymezíme základní cíle související s adaptací na školu. Intenzivně rozvíjíme kompetence v komunikaci v českém jazyce. Vzdělávací obsahy zejména v naukových předmětech omezíme na seznámení se základními pojmy učiva, pracujeme se slovníčky. Společně s intenzivním vzděláváním v ČDJ postupně rozšiřujeme obsah učiva.
 2. INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN (IVP): Modifikujeme učivo v českém jazyce, naukových předmětech, v matematice - obvykle slovní úlohy.
 3. PERSONÁLNÍ PODPORA: Pokud možno využijeme (dvojjazyčného) asistenta pedagoga přímo ve výuce a mimo samotnou výuku navíc speciálně pedagogickou péči zacílenou na rozvoj oslabených percepcí (zraková, sluchová percepce), případně i motorických funkcí (grafomotorika, jemná motorika, senzomotorika). Můžeme navázat spolupráci s interkulturním pracovníkem a navázat užší spolupráci s rodinou. Můžeme si do hodiny přizvat speciálního pedagoga či výchovného poradce a společně s nimi nastavovat či upravovat aktuální potřebnou podporu pro žáka.
 4. ČAS: Zohledníme individuální tempo práce - nehodnotíme negativně práci, kterou dítě nestihne, nenutíme ho dopisovat cvičení (hodnotíme tedy jen to, co stihne), nebo navýšíme časovou dotaci na přečtení textu, před čtením objasníme klíčové pojmy textu. Poskytneme i více času na kontrolu práce, tedy raději dáme méně cvičení a ještě necháme čas na jejich opětovné přečtení. Přizpůsobíme délku textu a obecně omezíme časově limitované úkoly (pětiminutovky, práce na čas).
 5. ORGANIZACE VÝUKY: Dovysvětlujeme zadání individuálně, zvýrazníme a vysvětlíme klíčové pojmy. Omezíme hlasité čtení před třídou. Nezkoušíme žáka před celou třídou, ale např. v lavici po zadání samostatné práce ostatním žákům. Žák může mít k dispozici modifikovaný učební materiál, tj. oproti zbytku třídy zjednodušený, upravený, doplněný o obrázky, klíčové vizuály, tabulky apod.
 6. OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ: Upřednostníme ověřování znalostí s podporou (obrázku, zvuku, ukázkového příkladu, doplnění schématu), případně zapojíme básničky, písničky. Klademe uzavřené otázky, umožníme výběr z možností, spojování, přiřazování správných odpovědí. Písemná doplňovací cvičení mohou být obtížná z důvodů nedostatečné opory ve významu pojmu, proto je vhodné podporu nepodceňovat. Zohledníme případnou obsahovou redukci a hodnotíme to nejzákladnější, co se měl žák naučit.
 7. VIZUALIZACE: Co říkáme a čteme, pokud možno vždy doplňujeme obrázky, diagramy, schématy. Volíme komiksovou formu literatury pro záznam čtenářského deníku. K zápisům a osvojení si nových pojmů využíváme myšlenkové mapy (publikace Myšlenkové mapy pro děti, Tony Buzan) a komunikační deníky.
 8. PŘEDUČENÍ: Ve všech ohledech a předmětech budujeme pojmový aparát – vytváříme pojmové slovníky s kresbami, vlepovanými obrázky. Klíčové pojmy poskytujeme před výkladem nové látky.
 9. RESPEKT A TOLERANCE: Respektujeme učební styl žáka, tj. nové poznatky a obsahy učiva předáváme žákovi ve formě, která vychází vstříc jeho učebnímu stylu (zrakový, zvukový, slovně - pojmový, hmatový a pohybový). Tolerujeme sníženou kvalitu grafického projevu, domýšlení koncovek i celých slov, sekundárně vzniklé pravopisné chyby většinou z důvodu nedostatku času a až přílišného soustředění na psaní. Při čtení i psaní tolerujeme chyby vyplývajících ze SPU (vynechávání diakritických znamének, délky hlásek, záměna písmen a hlásek tvarově a zvukově podobných, vynechávání písmen, slabik a slov, přesmykování slabik, přidávání písmen).
 10. VÍCEJAZYČNOST: Zapojujeme mateřský jazyk dítěte, obsah literárních děl si dítě může osvojit četbou v mateřském jazyce. U výukového obsahu dbáme na porozumění základním pojmům, význam obsahu si dítě může doplnit prostudováním textů v mateřském jazyce. Dbáme na respekt k mateřskému jazyku i kultuře.
 11. ZMĚNY: Střídáme činnosti, odpočinek a práce, aby neklesla pozornost. Nicméně je dobré i v tomto střídání dodržovat určitý řád, na který si dítě může zvyknout a ví, co bude následovat.

Tipy

Použité zdroje:
Ivana Kůrková, Anna Niklová, Anna Slabá, Martina Šulcová: Český jazyk pro cizince - metodika - intenzivní výuka. ZŠ Marjánka, 2020.

Klára Ptáčková, Petra Plachá

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.