+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Slovní hodnocení


Škola má možnost zvolit si slovní hodnocení jako alternativní formu klasifikace. Podle § 15 odst. 2 a 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb. mohou být žáci hodnoceni slovně, pokud jsou principy používání slovního hodnocení součástí pravidel hodnocení a jsou zakotveny ve školním řádu, který schvaluje školská rada (§ 51 odst. 2 školského zákona). Příslušná vyhláška uvádí, že v případě použití slovního hodnocení jsou výsledky popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka.

Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

Pro hodnocení cizinců je slovní hodnocení, alespoň v počátcích jejich integrace do vzdělávacího systému České republiky, nejvhodnější. Především proto, že klasické známky působí spíše v rámci sociální vztahové normy (viz Referenční rámec), která je pro cizince vzhledem k jejich počáteční jazykové bariéře nepoužitelná. Ve srovnání s ostatními spolužáky by vždy zůstávali za hranicí možného úspěchu, popřípadě by jejich „dobré“ známky působily při porovnání s ostatními problematicky.

Slovní hodnocení naopak může vyzdvihnout úspěchy při plnění individuálního plánu, aniž bychom cizince hodnotili klasickou, s ostatními srovnatelnou známkou. Pokud hodnotíme podle předem stanovené sady kritérií z individuálního plánu a žák i ostatní spolužáci o tom vědí, neměly by podobné problémy nastat.

Zároveň jsou cíle z IVP vodítkem pro další vzdělávání, ke kterému i slovní hodnocení povzbuzuje, zvláště pojmenováním možných příčin neúspěchu, ale především vyzdvižením úspěchů. Jakékoliv hodnocení slouží především žákovu učení, mělo by nejen jemu, ale i učiteli a rodičům ukázat, co již zvládl, co ho ještě čeká a co ještě musí zlepšit.

Slovní hodnocení žáka-cizince je vhodnější jak pro svou individualizovanou podobu, tak i pro stránku motivační, provázející žáka-cizince na jeho cestě studiem, která je ve srovnání s ostatními spolužáky mnohem obtížnější.

O výhodách a nevýhodách slovního hodnocení pojednává tento článek na portálu RVP. V druhém odkazu najdete praktickou ukázku kdy a jak používat slovní hodnocení.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.