+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Koordinátor inkluze žáků s OMJ


Začlenění dítěte s OMJ do školního prostředí a do výuky je záležitost dlouhodobá, která často vyžaduje náročnou přípravu na administrativu a koordinaci. Proto je z důvodu efektivity celého procesu vhodné ustanovit jednu osobu zodpovědnou za inkluzi všech žáků s OMJ ve škole. Koordinátor pak funguje jako prostředník mezi všemi zúčastněnými stranami, tj. mezi žákem, rodiči, učiteli, a případně i poradenským zařízením školy. Koordinuje všechny kroky směřující k bezproblémovému začlenění dítěte do vzdělávacího procesu a podporuje odstraňování bariér jazykových i výukových. Koordinátor pomůže nejen dítěti s OMJ, ale uleví i ostatním učitelům, kteří budou vědět, na koho se při vzdělávání žáků s OMJ mohou ve škole obrátit a s kým koordinovat jejich podporu ve výuce.

Za co by měl být koordinátor zodpovědný?

  • koordinace spolupráce mezi pedagogy, výchovným poradcem, vedením školy, případně pedagogicko-psychologickou poradnou;
  • podpora adaptace žáka na nové školní prostředí v prvních dnech a týdnech;
  • provedení jazykové, případně i pedagogické diagnostiky žáka;
  • koordinace tvorby individuálního plánu podpory ve spolupráci s ostatními učiteli a přizpůsobení rozvrhu;
  • stanovení dostatečného rozsahu výuky češtiny jako druhého jazyka, zařazení dítěte do skupiny pro výuku ČDJ, případně zajištění individuální výuky ČDJ;
  • následná podpora odstraňování bariér prostřednictvím doučování, předučování, pedagogické intervence, případně pomoc asistenta pedagoga;
  • monitorování pokroků žáka a průběžné vyhodnocování jeho podpory ve škole;
  • spolupráce s rodiči, podpora domácí přípravy;
  • zajištění finančních zdrojů pro podporu žáka;
  • popis konkrétního způsobu podpory žáků s OMJ ve škole do školního vzdělávacího programu (ukázka ŠVP ZŠ Mráčkova).

Koordinátor může být financován z běžně dostupných zdrojů pro financování výuky ČDJ a podpory žáků s OMJ, případně kombinováním více takových zdrojů.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.