+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Žáci z Ukrajiny na SŠ


Podle dostupných údajů do České republiky v souvislosti s vojenskou invazí Ruska na Ukrajinu přišlo více než 22 tisíc chlapců a dívek ve věku 16 až 18 let. Mnozí z nich se nadále vzdělávali na vlastních školách dálkovou formou, někteří ihned začali hledat práci, aby mohli rodině finančně pomoci, jiní se zatím v českém systému školství nezorientovali. Někteří však chtějí ve vzdělávání v ČR pokračovat, a tak se přihlásili ke studiu na českých středních školách. Jak je ale možné žáky bez větší znalosti jazyka vzdělávat? Jak je mohou střední školy podpořit?

Úprava obsahu vzdělávání

Za účelem adaptace žáků z Ukrajiny může ředitel SŠ (po dobu nezbytně nutnou) zčásti nebo zcela nahradit vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu jiným vhodným vzdělávacím obsahem podle potřeb žáka. Tento upravený obsah nemusí být v souladu se ŠVP a RVP, není nutné ŠVP měnit. Tyto změny ve vzdělávání žáků nově příchozích z Ukrajiny budou realizovány na přechodnou dobu. V adaptačním období je pro tyto žáky důležité posílit výuku českého jazyka, který může nahradit učivo vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů, které nemají dopad na profil absolventa a které lze pro profil absolventa považovat za zbytné. Tito žáci nemusí absolvovat všechny předměty s ostatními spolužáky, ale může docházet k vytváření samostatných skupin (ze stejných nebo různých ročníků, více viz § 2 odst. 5 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři).

Inspirovat se můžete příkladem, jak nastavili podporu žákyni z Ukrajiny v sextě (2. ročník SŠ) na Gymnáziu v Mladé Boleslavi. Výchovná poradkyně se rozhodla podporu zpracovat do plánu pedagogické podpory a připojit minimální výstupy za jednotlivé předměty, které stanovili samotní vyučující.

MŠMT doporučuje ponechání praktické přípravy, kde je možný nácvik praktických dovedností i za předpokladu nízké znalosti českého jazyka. Důležité je ale dostatečně proškolit žáky v bezpečnosti práce (např. pomocí tlumočníka, překladů bezpečnostních pokynů apod.). Zároveň je třeba dbát na začlenění žáků příchozích z Ukrajiny mezi vrstevníky - ideálně prostřednictvím Buddy programu (komunikace může probíhat v AJ, prostřednictvím překladače a sociálních sítí nebo nonverbálně).

Informace týkající se organizace výuky přináší Lex Ukrajina a související metodická informace MŠMT.

Hodnocení

Dle zákona Lex Ukrajina je možné zčásti nebo zcela nahradit vzdělávací obsah (po nezbytně nutnou dobu bez ohledu na RVP nebo ŠVP). MŠMT připravilo k hodnocení těchto žáků metodiku. Dle ní by na hodnocení neměla mít rozhodující vliv neznalost českého jazyka.

V souladu s legislativou jsou 4 možné scénáře, jak může dopadnout hodnocení žáků na konci školního roku:

 1. Žák je hodnocen v těch předmětech, ve kterých se vzdělává a dosahuje upravených cílů. Pokud je v nich úspěšný, postupuje do dalšího ročníku.
 2. Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí (nemá dostatečné množství podkladů pro hodnocení), dostane náhradní termín. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Může si ale zažádat o opakování ročníku.
 3. Při objektivních důvodech (neplnění zadaných úkolů) může být žák hodnocen na vysvědčení za 2. pololetí ”nedostatečnou”. Žák, který neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná opravné zkoušky. Pokud žák není úspěšný nebo se nedostaví, neprospěl. Může si ale zažádat o opakování ročníku.
 4. PPP doporučí žákovi prodloužení vzdělávání o rok (3. stupeň PO).

Ať už nastane jakýkoliv scénář, je nutné jej s žákem a jeho rodinou projít a vysvětlit. Při hodnocení vychází učitel z upraveného obsahu vzdělávání. Kromě hodnocení známkou je možné využít slovní hodnocení. Vhodné je také známku žákovi doplnit o formativní složku slovním komentářem. V případě hodnocení známkami je vhodné, aby byli nově příchozí žáci seznámeni s rozdíly v klasifikačních stupnicích českého a ukrajinského vzdělávacího systému, aby se předešlo nedorozumění.

U žáků hodnotíme individuální pokroky vzhledem k upravenému obsahu vzdělávání a nastaveným redukovaným cílům. Vždy je možné každého žáka hodnotit, vždy je možné stanovit úkol, který zvládne i žák s nedostatečnou jazykovou kompetencí v českém jazyce a za který je možné jej ohodnotit (např. myšlenková mapa, vysvětlení pojmu, fotokoláž, doplnění schématu, doplnění slov v textu s nabídkou odpovědí odpovídající jazykové úrovni, rozhovor, vědomostní úkol, kde bude zapojený mateřský jazyk žáka...).

Co při vzdělávání žáků z Ukrajiny funguje?

Ve středu 18. 5. 2022 se v online prostoru uskutečnila Podvečerní výměna zkušeností na téma Žáci z Ukrajiny na střední škole, kde jsme v příjemném počtu přibližně třiceti lidí diskutovali o aktuální situaci na středních školách v souvislosti s přílivem ukrajinských uprchlíků. Přinášíme Vám tipy z praxe, jak účastníci a účastnice setkání již tyto žáky začali podporovat:

A zároveň doplňujeme naše tipy:

Jak financovat výuku češtiny?

Podmínkou úspěšného zvládnutí situace je pro žáky především osvojení češtiny. Jak ale mohou ředitelé škol financovat výuku češtiny?

Výzvy zaměřené na podporu dětí z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v ČR:

Další výzvy bude MŠMT zvažovat dle aktuální situace a potřeb.

TIP! Jako podporu pro 80hodinový intenzivní kurz (ale i jakýkoli jiný) jsme vytvořili modelový sylabus na základě učebnice Levou zadní, doplněný užitečnými metodickými tipy. I v případě, že s učebnicí nepracujete nebo šablony nebudete realizovat, je možné uvedený materiál využít jako tematickou kostru při přípravě vlastního plánu lekcí češtiny.

Financování výuky češtiny pro všechny žáky s OMJ:

 • Šablony OPJAK: kromě různých šablon na personální podporu škol také šablona „Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ“, která obsahuje doučování češtiny nad rámec vyučování. Uzávěrka žádostí: 30.11.2022, více informací na https://opjak.cz/
 • Národní plán doučování: možnost využít prostředky na individuální nebo skupinové doučování všech žáků středních škol a konzervatoří, finanční prostředky i na období září–prosinec 2022 a leden–srpen 2023. Více na https://doucovani.edu.cz/
 • Pedagogická intervence: slouží k podpoře vzdělávání žáků se SVP ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jejich vzdělávání, nastavuje v rámci 1. stupně PO škola.
 • Podpůrná opatření: stále také přetrvává možnost vyšetření v PPP, která může žákům s OMJ doporučit v rámci 2. anebo 3. stupně PO výuku češtiny jako druhého jazyka s normovanou finanční náročností (a další podpůrná opatření).
 • Připravovaný systém jazykové přípravy po žáky, kteří jsou v ČR méně než 12 měsíců, viz níže.

Co bude od září 2022? Jazyková příprava na SŠ

Tématu podpory žáků nově příchozích z Ukrajiny na SŠ jsme se věnovali 2.6.2022 na ONLINE informačním setkání „Podpora žáků z Ukrajiny na středních školách - co bude od září?”.

Ředitel odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT ČR Petr Bannert představil plány ministerstva na jazykovou přípravu na středních školách, která by měla být spuštěna v září 2022. V rámci novelizace vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři bude nastaven systém jazykové přípravy. Jak by měl vypadat?

 • Bude určen žákům s cizí státní příslušností, kteří pobývají na území ČR méně než 12 kalendářních měsíců. Nejde tedy pouze o žáky z Ukrajiny, ale i z dalších zemí.
 • Krajské úřady budou mít kompetence pověřovat tzv. „spádové školy“, kde se bude odehrávat výuka češtiny pro tyto žáky (možná bude forma prezenční i online v synchronní podobě).
 • Spádovou školu může být taková škola, která bude mít alespoň 5 žáků, kteří na tuto podporu mají nárok. Pokud jich ale bude mít méně, bude i tak možnost vzniku takové skupiny.
 • Financování bude zajištěno z krajských rezerv.
 • Výuka češtiny by měla probíhat primárně po vyučování. Je však plánováno, že tito žáci budou moci být na základě vyhlášky uvolňováni z kmenové školy maximálně 3 vyučovací hodiny týdně.
 • Zařazení do jazykové přípravy bude bez nutnosti doporučení PPP, přihlášení bude probíhat prostřednictvím přihlášky do spádové školy.
 • Pro žáky z Ukrajiny bude stále platit Lex Ukrajina – čili kmenová škola může upravit obsah vzdělávání, dále posilovat výuku češtiny ve své výuce.
 • Účinnost je plánovaná cca na polovinu července (pokud to okolnosti legislativního procesu dovolí), v průběhu prázdnin budou moci krajské úřady již začít s vytipováváním škol, které by se mohly stát spádovými. V ideálním případě systém jazykové přípravy na SŠ začne počátkem nového školního roku v září 2022.

Pan ředitel Bannert zmínil také aktuálně probíhající jednání ohledně novelizace zákona Lex Ukrajina pro oblast školství, který bude prodloužen do srpna 2023. I nadále platí, že střední školy mohou i v dalším školním roce (na základě Lex Ukrajina) přijímat uchazeče do probíhajícího 1. ročníku (i do vyšších – na základě školského zákona). Momentálně není v plánu konkrétní podoba toho, zda a jak budou upraveny závěrečné či maturitní zkoušky či přijímací řízení v dalším školním roce. Nicméně MŠMT přikročí k případným úpravám na základě průběžného vyhodnocování situace na školách, a to opatřením obecné povahy. Na základě monitoringu aktuální situace bude také MŠMT případně vyhlašovat další potřebné výzvy k financování podpory žáků nově příchozích z Ukrajiny. Pro podporu (nejen) žáků s OMJ pak mohou střední školy zažádat také o šablony v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský .

Na závěr setkání shrnula Kristýna Titěrová možnosti, jaké současní mladí lidé nově přicházející z Ukrajiny a jejich školy mají. Možnosti včetně zapojených aktérů shrnuje následující mapa.

Podrobnější popis setkání čtěte v aktualitě.

Karolina Kenderová, Michaela Jiroutová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.