+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Žáci z Ukrajiny na SŠ


Podle dostupných údajů do České republiky v souvislosti s vojenskou invazí Ruska na Ukrajinu přišlo více než 22 tisíc chlapců a dívek ve věku 16 až 18 let. Mnozí z nich se nadále vzdělávali na vlastních školách dálkovou formou, někteří ihned začali hledat práci, aby mohli rodině finančně pomoci, jiní se zatím v českém systému školství nezorientovali. Někteří však chtějí ve vzdělávání v ČR pokračovat, a tak se přihlásili ke studiu na českých středních školách. Jak je ale možné žáky bez větší znalosti jazyka vzdělávat? Jak je mohou střední školy podpořit?

Následující informace vycházejí z Lex Ukrajina a vztahují se na žáky cizince, kterým byla v České republice POSKYTNUTA DOČASNÁ OCHRANA v souvislosti s válkou na Ukrajině, a to podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Stáhněte si: Začleňování žáků z Ukrajiny - stručný průvodce pro vyučující středních škol

Úprava obsahu vzdělávání

Za účelem adaptace žáků z Ukrajiny (s udělenou dočasnou ochranou) může ředitel SŠ po dobu nezbytně nutnou zčásti nebo zcela nahradit vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu jiným vhodným vzdělávacím obsahem podle potřeb žáka. Tento upravený obsah nemusí být v souladu se ŠVP a RVP, není nutné ŠVP měnit. Tyto změny ve vzdělávání žáků nově příchozích z Ukrajiny budou realizovány na přechodnou dobu. V adaptačním období je pro tyto žáky důležité posílit výuku českého jazyka, který může nahradit učivo vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů, které nemají dopad na profil absolventa a které lze pro profil absolventa považovat za zbytné. Tito žáci nemusí absolvovat všechny předměty s ostatními spolužáky, ale může docházet k vytváření samostatných skupin (ze stejných nebo různých ročníků, více viz § 2 odst. 5 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři).

Tato možnost úpravy obsahu vzdělávání byla zákonem Lex Ukrajina IV. prodloužena do 31.8.2024. Zákon operuje s "dobou nezbytně nutnou", doporučujeme tedy postupovat individuálně na základě pokroku jednotlivých žáků.

Inspirovat se můžete příkladem, jak nastavili podporu žákyni z Ukrajiny v sextě (2. ročník SŠ) na Gymnáziu v Mladé Boleslavi. Výchovná poradkyně se rozhodla podporu zpracovat do plánu pedagogické podpory a připojit minimální výstupy za jednotlivé předměty, které stanovili samotní vyučující.

MŠMT doporučuje ponechání praktické přípravy, kde je možný nácvik praktických dovedností i za předpokladu nízké znalosti českého jazyka. Důležité je ale dostatečně proškolit žáky v bezpečnosti práce (např. pomocí tlumočníka, překladů bezpečnostních pokynů apod.). Zároveň je třeba dbát na začlenění žáků příchozích z Ukrajiny mezi vrstevníky - ideálně prostřednictvím Buddy programu (komunikace může probíhat v AJ, prostřednictvím překladače a sociálních sítí nebo nonverbálně).

Legislativně vzdělávání žáků z Ukrajiny s udělenou Dočasnou ochranou zakotvuje zákon Lex Ukrajina a navazující Lex Ukrajina II-IV. pro oblast školství. Shrnutí pro SŠ a odkazy na metodické informace MŠMT najdete v článku Lex Ukrajina I a II - vzdělávání.

Hodnocení

Dle zákona Lex Ukrajina je možné žákům s dočasnou ochranou zčásti nebo zcela nahradit vzdělávací obsah (po nezbytně nutnou dobu bez ohledu na RVP nebo ŠVP).

MŠMT připravilo k hodnocení těchto žáků metodiku. Vybíráme z metodiky některé pasáže:

 • Úprava obsahu vzdělávání podle ustanovení § 3 zákona Lex Ukrajina může být realizována ještě nad rámec úprav dle vyhlášky č. 13/2005 Sb. z důvodů jazykové přípravy nebo v kombinaci s touto jazykovou přípravou.
 • Na hodnocení by neměla mít rozhodující vliv neznalost českého jazyka.
 • Při upraveném (redukovaném) obsahu vzdělávání mohou být upraveny i podmínky hodnocení v daném předmětu.
 • Je možné použít slovní hodnocení či klasifikaci nebo kombinaci, doporučuje se formativní hodnocení.
 • Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon (takovými souvislostmi jsou bezesporu i specifické podmínky cizojazyčné výuky, které je třeba i při používání známek zohlednit ve prospěch žáka).
 • Pokud měli žáci cizinci podle zákona č. 67/2022 Sb. upravený (redukovaný) obsah vzdělávání, budou mít na vysvědčení za první i druhé pololetí 2022/2023 uvedeny pouze ty předměty, ve kterých se alespoň částečně vzdělávali a byli z nich hodnoceni. Na zadní straně vysvědčení bude uvedena doložka “Vzdělávání probíhalo na základě zákona č. 67/2022 Sb."
 • Po absolvování adaptačního procesu, kdy žák již nemá upraven obsah vzdělávání, je důležité soustředit se na osvojení českého jazyka a literatury v takové míře, aby zvládl úspěšně absolvovat všechny ročníky vzdělávání a zároveň také vykonat závěrečnou/maturitní zkoušku (výstupy vzdělávání za celé středoškolské studium, tedy pro závěrečnou/maturitní zkoušku dané rámcovým vzdělávacím programem, nejsou těmto žákům upraveny).

!TIP! U žáků hodnotíme individuální pokroky vzhledem k upravenému obsahu vzdělávání a nastaveným redukovaným cílům. Vždy je možné každého žáka hodnotit, vždy je možné stanovit úkol, který zvládne i žák s nedostatečnou jazykovou kompetencí v českém jazyce a za který je možné jej ohodnotit (např. myšlenková mapa, vysvětlení pojmu, fotokoláž, doplnění schématu, doplnění slov v textu s nabídkou odpovědí odpovídající jazykové úrovni, rozhovor, vědomostní úkol, kde bude zapojený mateřský jazyk žáka...).

Co při vzdělávání žáků z Ukrajiny funguje?

Ve středu 18. 5. 2022 se v online prostoru uskutečnila Podvečerní výměna zkušeností na téma Žáci z Ukrajiny na střední škole, kde jsme v příjemném počtu přibližně třiceti lidí diskutovali o aktuální situaci na středních školách v souvislosti s přílivem ukrajinských uprchlíků. Přinášíme Vám tipy z praxe, jak účastníci a účastnice setkání již tyto žáky začali podporovat:

Přečtěte si popis dobré praxe, jak podporují žáky (nejen) z Ukrajiny v SOŠ a SOU Hustopeče.

A zároveň doplňujeme naše tipy:

Učíte na SŠ odborné předměty a máte chuť tvořit výukové materiály pro zapojení vícejazyčných žáků do výuky? Zapojte se do vzdělávacího a tvůrčího programu Česky v oborech.

Jak financovat výuku češtiny?

Podmínkou úspěšného zvládnutí situace je pro žáky především osvojení češtiny. Jak ale mohou ředitelé škol financovat výuku češtiny?

Financování výuky češtiny pro všechny žáky s OMJ:

 • Bezplatný systém jazykové přípravy od září 2022 pro žáky, kteří se v ČR vzdělávají méně než 12 měsíců, viz Jazyková příprava na SŠ.
 • Šablony OPJAK: kromě různých šablon na personální podporu škol také šablona „Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ“, která obsahuje doučování češtiny nad rámec vyučování. Uzávěrka žádostí: 30.11.2022, více informací na https://opjak.cz/
 • Národní plán doučování: možnost využít prostředky na individuální nebo skupinové doučování všech žáků středních škol a konzervatoří, finanční prostředky i na období září–prosinec 2022 a leden–srpen 2023. Více na https://doucovani.edu.cz/
 • Pedagogická intervence: slouží k podpoře vzdělávání žáků se SVP ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jejich vzdělávání, nastavuje v rámci 1. stupně PO škola.
 • Podpůrná opatření: stále také přetrvává možnost vyšetření v PPP, která může žákům s OMJ doporučit v rámci 2. anebo 3. stupně PO výuku češtiny jako druhého jazyka s normovanou finanční náročností (a další podpůrná opatření).
 • Leden-červen 2023: Výzva MŠMT pro děti a mládež (3-18 let) migrující z Ukrajiny a nenavštěvující české školy
  MŠMT vyhlásilo dotační výzvu na podporu adaptačních skupin (volnočasových) pro děti, které nenavštěvují české školy. Cílem je podpořit adaptaci dětí příchozích z Ukrajiny, ale i rozvoj jazykových dovedností. O dotaci mohou školy a NNO žádat do 30.4.2023.

  TIP! Jako podporu pro 80hodinový intenzivní kurz (ale i jakýkoli jiný) jsme vytvořili modelový sylabus na základě učebnice Levou zadní, doplněný užitečnými metodickými tipy. I v případě, že s učebnicí nepracujete nebo šablony nebudete realizovat, je možné uvedený materiál využít jako tematickou kostru při přípravě vlastního plánu lekcí češtiny.

  Tématu podpory žáků nově příchozích z Ukrajiny na SŠ jsme se věnovali 2.6.2022 na ONLINE informačním setkání „Podpora žáků z Ukrajiny na středních školách - co bude od září?”.

  Přijímací a závěrečné zkoušky ve školním roce 2022/2023

  Možné úpravy přijímacích zkoušek pro následující školní rok 2023/2024 pro uchazeče s dočasnou ochranou nově upravuje Opatření obecné povahy MŠMT. Podrobnosti najdete v článku Uzpůsobení přijímaček pro žáky s OMJ.

  Možné úpravy konání maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 pro maturanty s dočasnou ochranou upravuje opatření obecné povahy MŠMT. Podrobnosti k úpravám najdete v článku Úpravy konání maturitní zkoušky pro maturanty z Ukrajiny.

  Možné úpravy konání závěrečných zkoušek ve školním roce 2022/2023 pro žáky s dočasnou ochranou upravuje opatření obecné povahy MŠMT. Podrobnosti najdete v aktualitě Úpravy závěrečných zkoušek žáky s dočasnou ochranou.

  Informace pro ty, které jsme na SŠ nemohli přijmout

  Mladí lidé, kteří se nedostanou do vzdělávacího systému ČR, mají bohužel málo informací o tom, jak mohou postupovat, co mohou dělat a jaké možnosti jim náš (pro ně neznámý) systém umožňuje. Pokud na školu nemůžete přijmout některé uchazeče o studium, rozhodně jim můžete alespoň částečně pomoci se zorientovat v možnostech, případně je odkázat na organizace v regionu, které jim mohou dát další informace. Co můžete použít?

Karolina Kenderová, Michaela Jiroutová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.