+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

LEKTOŘI SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY


Michala Hamplová, pedagogická pracovnice – poradenství pro ZŠ, lektorka

Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obory Překladatelství a tlumočnictví – angličtina/španělština a Iberoamerikanistika. V letech 2011 – 2019 působila na MŠMT, kde v letech 2017 – 2019 koordinovala systémová opatření na podporu vzdělávání žáků s OMJ na ZŠ, ve spolupráci s neziskovými organizacemi, školami a dalšími odborníky vytvářela nový celostátní systém podpory vzdělávání těchto žáků a zajišťovala kurzy českého jazyka a kurzy základů české kultury a demokracie pro osoby s mezinárodní ochranou. Má mnohaleté zkušenosti s výukou angličtiny a španělštiny. V METĚ pracuje od září 2019, věnuje se metodické podpoře pro ZŠ a podílí se na tvorbě metodických materiálů. 


Blanka Blažková, tvorba metodických materiálů, lektorka

Je absolventka Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, učitelství pro střední školy s aprobací ČJL – ZSV. Pracuje jako učitelka na Střední zdravotnické škole v Turnově, kde je i koordinátorkou vzdělávání žáků s OMJ. S organizací META, o. p. s. je v kontaktu od roku 2014, kdy absolvovala roční školení multiplikátorů. Zabývá se problematikou vzdělávání žáků s OMJ a lektoruje semináře pro pedagogy. Od roku 2017 se spolupodílí na tvorbě metodických materiálů pro přijímací zkoušky na SŠ, podporu žáků v průběhu studia na SŠ a pro přípravu k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury.


Magdalena Hromadová, lektorka

Vystudovala Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Komparatistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje jako učitelka angličtiny, němčiny a češtiny jako druhého jazyka na základní škole v Praze (nyní na rodičovské dovolené). Pro METU působí v rámci vzdělávacích aktivit pro pedagogy. Zároveň je zapojena do výzkumu na Univerzitě Karlově zabývajícího se dvojjazyčnými rodinami v České republice.


Kristýna Chmelíková , pedagogická pracovnice – poradenství pro MŠ, lektorka

Vystudovala obor sociální pedagogika. Během studia pracovala v různých jeslích a školkách. Absolvovala také AMI kurz Asistent Montessori MŠ (3-6), kurz Angličtiny pro předškoláky a kurz Emoční inteligence (0-3). Dále pracovala v Maxíkově jazykové školce, kde se poprvé setkala s výukou češtiny jako druhého jazyka. Při studiu na vysoké škole se v rámci praxe zapojila jako dobrovolník do programu Sociální integrace Člověka v tísni. Při této příležitosti se seznámila s organizací META a absolvovala seminář výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka. V METĚ působí od února 2017 a zaměřuje se na oblast metodické podpory pedagogů mateřských škol. Lektoruje semináře pro pedagogy MŠ. Ve školním roce 2018/19 vedla na ZŠ Marjánka kurz češtiny jako druhého jazyka pro žáky nečtenáře, kde zkoušela různé metody a materiály.


Michaela Jiroutová, pedagogická pracovnice – poradenství pro SŠ, lektorka

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro střední školy – aprobace Český jazyk a literatura a společenské vědy. Dva roky vyučovala na střední odborné škole, kde se mj. intenzivně zabývala také výukou Češtiny pro cizince. V METĚ pracuje od ledna 2017 v sekci služeb pro pedagogické pracovníky, kde se věnuje poradenství a metodické podpoře pedagogům SŠ a lektorování seminářů pro pedagogy středních i základních škol, spravuje portál www.inkluzivniskola.cz  a podílí se na tvorbě výukových a metodických materiálů. Také průběžně vyučovala v různých kurzech češtiny pro studenty a metodicky zajišťuje přípravné kurzy k maturitě z ČJL pro středoškoláky. 


Karolina Kenderová, lektorka

Absolventka oboru Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Tlumočnictví - čeština/francouzština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po studiu se věnovala výuce v různých typech kurzů jak skupinových, tak individuálních. Spolupracovala například s Integračním centrem Praha, Poradnou pro integraci či Ústavem bohemistických studií na Univerzitě Karlově. V letech 2016-2019 působila jako lektorka českého jazyka na Slezské univerzitě v Katovicích v Polsku. V METĚ se nejdřív podílela na vytváření e-learningových cvičení na stránce Čeština jako druhý jazyk a od října 2019 se věnuje metodické podpoře učitelů SŠ.


Tereza Linhartová, pedagogická pracovnice – poradenství pro MŠ, lektorka

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor učitelství 1. stupně s angličtinou. Pracovala s dětmi v holandském uprchlickém táboře, má zkušenosti ze zahraničních mateřských škol, učila v 1. třídě na ZŠ Brána jazyků. V METĚ působí od srpna 2013, zaměřuje se na oblast podpory pedagogů mateřských škol. Poskytuje poradenství, pracuje na tvorbě metodiky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ, podílí se na seminářích pro pedagogy.


Barbora Loudová Stralczynská , oblast začleňování žáků s OMJ do MŠ, tvorba metodických materiálů, lektorka

Absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor pedagogika předškolního věku a doktorské studium obor pedagogika - primární pedagogika. V METĚ se zabývá především dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, kteří pracují v MŠ a jiných předškolních zařízeních s dětmi s OMJ. Spolupracuje na tvorbě metodických materiálů pro MŠ. Snaží se adaptovat inovativní přístupy a dobré zkušenosti z práce s dětmi s OMJ ze zahraničí do prostředí českého předškolního vzdělávání a ve spolupráci s MŠ nacházet nové cesty pro podporu inkluzivního přístupu v praxi.


Hana Mlynářová, metodička výuky ČDJ, lektorka seminářů pro pedagogy

Absolventka JAMU, obor divadelní dramaturgie. Studovala slavistiku, germanistiku a etnologii na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg a Kulturní studia Východní Evropy na Friedrich-Schiller-Universität Jena. Od roku 2004 vyučuje češtinu jako druhý jazyk, má zkušenosti s výukou v univerzitním, firemním i neziskovém sektoru i na různých pražských ZŠ (ZŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ Zličín, ZŠ Tusarova). V METĚ působila jako sociální pracovnice, metodička češtiny jako druhého jazyka a pedagogická pracovnice pro poradenství pedagogům při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. V současné době lektoruje semináře První kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ, Metody v výuce žáků s odlišným jazykem v ZŠ a SŠ I.a II., Úvod do výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka pro ZŠ a SŠ.


Barbora Nosálová, lektorka seminářů pro pedagogy, lektorka ČDJ

Je absolventka FF UK v Praze, obory Český jazyk a literatura, Pedagogika se specializací na didaktiku a pedagogicko-psychologické poradenství. Učila na gymnáziu, působila jako asistentka na 1. stupni a pracovala v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR. Češtinu jako cizí jazyk učí od r. 2004 v různých typech kurzů i individuálně – učila v Integračním azylovém středisku v Předlicích, v PPI v Ústí nad Labem nebo americké studenty či celé rodiny kubánských přesídlenců. S METOU spolupracuje od r. 2009 – vytvořila část sekce Čeština na portále www.inkluzivniskola.cz a rozpracovala téma začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky češtiny.


Radka Nováková, pedagogická pracovnice - poradenství pro ZŠ (Středočeský kraj), lektorka

Je absolventka Pedagogické fakulty v Hradci Králové, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Pracuje jako učitelka, výchovná poradkyně a koordinátorka inkluze na ZŠ v Týnci nad Sázavou, kde se zabývá vzděláváním žáků s OMJ a metodickou podporou pedagogů na škole. V roce 2014 absolvovala roční školení multiplikátorů v METĚ, věnuje se metodické podpoře pedagogů ve Středočeském kraji a vzdělávání pedagogů ZŠ.


Regína Ouhledová, lektorka

Vystudovala jazykovědu na Filosofické Fakultě a školní management na UK a také střední pedagogickou školu předškolní pedagogika. Je majitelkou a ředitelkou Mateřské školy Monty School Praha již 13 rokem. Ve svých 17 letech se dostala do zahraničí a zažila na vlastní kůži být žákem s odlišným mateřským jazykem. Po studiích jazykovědy a mateřské dovolené, společně se svými přáteli a manželem založila bilingvní školku v Praze a Ostravě. Zde se věnuje dětem a vyučuje angličtinu, ale i češtinu jako druhý jazyk.  Po mnoha letech v praxi, cítila potřebu dále své zkušenosti předávat a reagovala na inzerát společnosti META o.p.s. V METĚ působí od září 2018 a zaměřuje se na oblast metodické podpory pedagogů mateřských škol. Lektoruje semináře pro pedagogy MŠ. 


Petra Ristić, oblast začleňování žáků s OMJ do MŠ, tvorba metodických materiálů, lektorka

Absolvovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku. Působí ve FMŠ Sluníčko pod střechou při Pedagogické fakultě UK v Praze 13, kde také vede kroužek angličtiny podle metody KIKUS. Má zkušenosti ze zahraničních předškolních zařízení. S METOU spolupracuje na tvorbě metodických materiálů pro MŠ a lektoruje semináře pro pedagogy MŠ. Ze své praxe má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem a předávání metodických zkušeností kolegyním.


Alena Ondráčková, lektorka

Vystudovala obory Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy na FF UK v Praze. Zabývá se výukou ČDJ, online výukou a alternativními metodami vzdělávání. Má zkušenosti s výukou češtiny pro žáky s OMJ, zejména na základní škole, s přípravou vzdělávacích materiálů a programů. V METĚ působila jako metodička dvojjazyčných asistentů pedagoga a koordinátorka tvorby výukových materiálů, nyní se zaměřuje na lektorování seminářů spojených s online vzděláváním.


Kateřina Poupě, odborná pracovnice pro MŠ, lektorka ČDJ

Vystudovala obor Učitelství češtiny jako cizího jazyka na FF UK. Během studií pracovala v mateřských školách. V rámci zahraničních stáží učila v Českém krajanském spolku v Athénách a na České škole bez hranic v Londýně. Spolupracovala s několika neziskovými organizacemi zaměřenými na pomoc cizincům v ČR. Věnuje se výuce angličtiny pro předškoláky a kurzům češtiny jako druhého jazyka v MŠ v Praze. Odborně se zaměřuje na problematiku osvojování jazyka v předškolním věku a na metodické vedení pedagogických pracovníků. Lektoruje semináře pro pedagogy MŠ. V současné době vede kurzy češtiny jako druhého jazyka v MŠ Lyčkovo náměstí.


Klára Šuvarská, koordinátorka vzdělávání pedagogů, lektorka seminářů pro pedagogy MŠ

Na Pedagogické fakultě UK vystudovala obor školský management. Ukončené bakalářské studium, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova.
Od 2019 pracuje jako koordinátorka pro vzdělávání pedagogů v oblasti podpory a začleňování dětí a žáků s OMJ v organizaci META, o.p.s. V roce 2020 - 2021 byla součástí vzdělávacího programu META Akademie určený budoucím lektorům společnosti. Od 2021 se věnuje lektorování kurzů pro pedagogické pracovníky se zaměřením na práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem. V období 2000 – 2019 pracovala jako učitelka mateřské školy.


Kristýna Titěrová, programová ředitelka a vedoucí služeb pro pedagogy

Vystudovala Filozofickou fakultu UK, obor kulturologie. Pět let působila na základní škole jako učitelka na druhém stupni. Od roku 2009 se v METĚ věnuje podpoře pedagogů při začleňování dětí a žáků s OMJ do škol, následně pak podpoře týmu a předávání know-how v rámci aktivit METY. Podílela se na vzniku webu Inkluzivní škola.cz, ale i většiny dalších služeb pro pedagogy v METĚ (semináře, workshopy, metodická podpora, publikace). V současné chvíli se aktivně věnuje také prosazování rovného přístupu dětí s OMJ ke vzdělávání. Lektoruje nejčastěji a nejraději seminář Metody ve výuce s žáky s OMJ I. a II.


Natálie Schneider, lektorka

Absolventka oboru Psychologie na Lvovské národní univerzitě v UA, vystudovala konzervatoř a učitelství pro první stupeň ZŠ v UA. Šest let vyučovala na ZŠ v Ukrajině. V ČR pracovala 17 let na ZŠ jako učitelka a výchovný poradce. Od roku 2018 pracuje jako krajský koordinátor pro práci s dětmi cizinců při PPP Ústeckého kraje, věnuje se jazykové diagnostice u dětí s OMJ a poradenské činnosti pro MŠ, ZŠ a SŠ v Ústeckém kraji. Je regionálním konzultantem pro NPI ČR.


Radka Bernardová , lektorka

Absolventka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1.stupeň ZŠ. Do roku 2020 pracovala jako učitelka na ZŠ v Libici nad Cidlinou, nyní je lektorkou na "volné noze". Vyučuje češtinu jako cizí jazyk děti i dospělé. Je členkou AUČCJ, kde také absolvovala cykly školení pro učitele češtiny jako cizího jazyka. V letech 2019 - 2021 vedla online kurzy pro Centrum na podporu pro integraci cizinců. Po ukončení META akademie lektoruje semináře Jak zjistit úroveň a cíle žáků s OMJ a Tvorba výukových materiálů pro žáky s OMJ.


Zuzana Prokopová, pedagogická pracovnice - poradenství na ZŠ, lektorka

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, bakalářský obor Učitelství pro základní a střední školy – aprobace Český jazyk a literatura a filosofie. Během studia pracovala jako asistentka pedagoga na základních školách. Lektorovala odpolední výuku češtiny pro cizince. Absolvovala několik seminářů od METY a nyní pracuje jako učitelka češtiny jako druhého jazyka na pražské základní škole. O letních prázdninách pořádá intenzivní kurzy českého jazyka pro žáky s OMJ. V rámci METY pracuje jako odborná pracovnice pro pedagogické pracovníky na ZŠ a je metodičkou pro dvojjazyčné asistenty pedagoga.


Zuzana Janoušková, metodička ČDJ, lektorka seminářů pro pedagogy

Na Pedagogické fakultě UK vystudovala obory český jazyk a literatura, základy společenských věd. Od roku 2008 se věnuje výuce češtiny jako druhého jazyka (kurzy pro děti i dospělé, nízkoprahové kurzy v CIC, intenzivní kurzy ČDJ pro žáky s OMJ na ZŠ), dlouhodobě se věnuje tvorbě metodických materiálů a didaktických her pro výuku jazyků.

S METOU spolupracuje od roku 2013, vede semináře pro pedagogy, poskytuje metodickou podporu v oblasti výuky ČDJ, spoluvytváří obsah pro portál www.inkluzivniskola.cz.


Jana Keblová, lektorka pro pedagogy MŠ

Jana vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku. Nyní je učitelkou v MŠ. V posledních letech se zaměřuje na práci s dětmi s OMJ a vedla kroužky češtiny pro tyto děti. Aktuálně zastává pozici koordinátora pro práci s dětmi s OMJ v MŠ.
Absolvovala dlouhodobý kurz výuky ČDJ v organizaci META a lektorsky s METOU spolupracuje od roku 2021. Vede semináře pro pedagogy MŠ se zaměřením na zapojení dětí s OMJ do řízených činností a jazykovou podporu pro děti s OMJ v MŠ. V praxi se aktivně věnuje zážitkové pedagogice a projektové výuce v mateřských školách.


Pavla Benešová, lektorka

Absolventka VOŠ sociálně-právní, VOŠ předškolní a mimoškolní pedagogika, UHK Učitelství pro mateřské školy, Pedagogika předškolního věku. Absolventka Dvousemestrálního zdokonalovacího kurzu k výuce češtiny jako druhého jazyka na UK. Od roku 2009 učitelka mateřské školy, od roku 2016 ředitelka mateřské školy, od roku 2020 učitelka na VOŠ pedagogické v Praze. Vede kurzy ČDJ v mateřské škole. Od roku 2018 spolupracuje s InBází a od roku 2021 s METOU.


Barbora Dvořáková, pedagogická pracovnice pro MŠ, lektorka

Absolvovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku. Svůj zájem o děti z vícejazyčného prostředí uplatnila od začátku své praxe v mezinárodní mateřské škole Panda Learning center na pražském Žižkově, kde působila jako učitelka. Svoji praxi dále rozšířila během svých stáží v mateřských školách v Berlíně ( česko- německá MŠ Kita Freche Fledermäuse "Netopýrci" a německo-anglická školka Zebra Kita ). V rámci svého studia absolvovala půlroční stáž ve Francii. S METOU o.p.s. spolupracuje od ledna 2022. Lektoruje seminář Úvod do začleňování dětí s OMJ v MŠ. Mezi její další zájem patří rozvoj socio-emočních dovedností u předškolních dětí.


Eva Kašparová, lektorka

Je absolventkou bakalářského studia na Filozofické fakultě UK, obor pedagogika. Na střední škole vystudovala učitelství pro MŠ, kterému se profesně věnuje celý život. Ve společnosti Inbáze, z.s. absolvovala kurz asistenta pedagoga zaměřený na specifika práce s dětmi s OMJ. S METOU spolupracuje jako externí lektorka kurzů pro pedagogy MŠ týkající se spolupráce pedagoga a asistenta, úvodu do začleňování dětí s OMJ v mateřské škole.


Helena Pazdiorová , lektorka

Vystudovala bohemistiku a ukrajinistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2015 se věnuje výuce češtiny pro cizince. Učí v integračních centrech, na letních školách, v jazykových školách i soukromě. Má zkušenosti s výukou všech jazykových úrovní, s individuální i skupinovou výukou, a to jak prezenčně, tak online.
S problematikou integrace cizinců se setkává také v rámci tlumočení adaptačně-integračních kurzů MVČR do ukrajinštiny.
S METOU spolupracuje od roku 2021 jako lektorka online kurzů češtiny pro cizince a přípravného kurzu k jednotným přijímacím zkouškám na SŠ pro žáky s OMJ. Lektoruje semináře Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka a Čeština jako druhý jazyk na SŠ.


Jana Münzbergerová, lektorka

Absolventka Pedagogické fakulty UK, obor Český jazyk – základy společenských věd a rozšiřujícího studia francouzského jazyka. Vyučovala češtinu a francouzštinu na základní škole a gymnáziu, v letech 2006 – 2009 cizince na zahraničním lektorátu v Dijonu (Francie).
Působila jako hlavní metodička dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve Vzdělávacím institutu Středočeského kraje, aktuálně je vedoucí učitelské priority v organizaci Učitel naživo. Má zkušenosti s vývojem maturitních testů v organizaci Cermat, se kterou externě spolupracuje. V METĚ je lektorkou semináře Příprava žáků s odlišným mateřským jazykem k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury.


Markéta Zachová, lektorka, oblast začleňování a výuka žáků s OMJ na ZŠ

Absolventka doktorského studia na Filozofické fakultě UK v Praze obor Pedagogika. Od roku
2007 dosud odborná asistentka na katedře pedagogiky Fakulty pedagogické Západočeské
univerzity v Plzni (oddělení preprimární a primární pedagogiky). Specializuje se na oblast
sociální pedagogiky, multikulturní výchovu a interkulturní témata včetně podpory a
vzdělávání žáků s OMJ. Zkušenosti v publikační, výzkumné a projektové činnosti, odborná
garantka a lektorka kurzů celoživotního a dalšího vzdělávání pedagogů. Spolupráce
s METOU v rámci seminářů pro studenty Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v
Plzni od roku 2011.


Martina Radvanová, lektorka

Vystudovala střední pedagogickou školu a Pedagogickou fakultu UK, obor management vzdělávání. Pracovala jako učitelka mateřské školy a následně jako ředitelka mateřské školy. Má zkušenosti s realizací evropských projektů v rámci OP VVV a OP Praha - pól růstu. Nyní působí jako krajský konzulta v NPI. Je členkou realizačního týmu MAP v Praze. Je externí lektorkou METY.


Petra Lněničková Svobodová, lektorka seminářů pro AP, DAP

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity bakalářský obor - právo a podnikání. Během studia i po něm se věnovala převážně práci s dětmi (doučování českého jazyka, výuka angličtiny dětí z MŠ, dvouměsíční výuka angličtiny dětí v Indonésii). Od roku 2018 pracuje jako asistentka pedagoga a jako tandemová učitelka angličtiny na základní škole v Modřanech. Zdárně dokončila kurz pro asistenty pedagoga při NPI, o něco později kurz pro dvojjazyčné asistenty pedagoga při organizaci META a ještě o něco později kurz certifikovaných lektorů též při organizaci META. V roce 2021 vedla intenzivní kurz českého jazyka a začala se podílet na lektorování kurzu Role a činnosti asistenta pedagoga.


Klára Ptáčková, pedagogická pracovnice – poradenství pro ZŠ, lektorka

Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze, oboru Učitelství pro 1.stupeň ZŠ + AJ, dále oboru Učitelství na speciálních školách a následně doktorského programu Speciální pegagogika. V letech 2010 – 2013 působila na Pedagogické fakultě na katedře Speciální pedagogiky jako odborný asistent, dále také poskytovala podporu studentům v poradně pro VŠ studenty se specifickými potřebami. Je spoluautorkou publikací Veselé čtení I.-IV./2 od nakladatelství Fortuna a výukového materiálu Čtení nás baví od Jazykového centra Ulita. V METĚ pracuje od října 2022, věnuje se metodické podpoře pro ZŠ a podílí se na tvorbě metodických materiálů.


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.