+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Nastavení týmu ŠPP


Jak nastavit nebo vzkřísit školní poradenské pracoviště?

Z pohledu vedení školy

Za fungování školního poradenského pracoviště zodpovídá ředitel/ka školy.

Na co je dobré myslet v souvislosti se ŠPP?

 • strategie, koncepce, vize školy - Víme, kam směřujeme?
 • specifika školy - Známe svoji školu a její potřeby? (kolik máme vícejazyčných dětí, celkově dětí s SVP, specifika umístění školy např. vzhledem ke komunitám s migrační zkušeností, skladbě obyvatel apod, vybavení a možnosti školy z hlediska prostoru i personálu..)
 • možnosti i limity - Na koho se můžeme obrátit? (spolupráce v regionu s PPP, SPC, SVP, s integračními centry, s úřady, s neziskovými organizacemi, financování aj.)

Co je třeba také zvážit vzhledem k obsazení ŠPP?

 • Kolik členů a jaké naše ŠPP potřebuje? Kdo bude vedoucí/koordinátor ŠPP?
 • Jsou členové ŠPP jen formální role či opravdu svoji roli aktivně vykonávají?
 • Jsou to odborníci? Potřebují další vzdělávání?
 • Mají členové ŠPP prostor a čas na vykonávání své role? Jsou náležitě ohodnoceni?
 • Mají podporu vedení školy? Jak o ně můžeme pečovat?

Co vedení školy potřebuje?
Školní poradenské pracoviště je tým poradenských pracovníků, kteří pro svou náročnou práci potřebují dobré podmínky. Pokud má ŠPP podporu od vedení školy a vzájemně spolu komunikují o tom, co se v ŠPP a ve škole děje, svou roli může vykonávat snáze a efektivněji. Vedení školy se na své ŠPP potřebuje spolehnout a vědět, co potřebuje. Je tedy nezbytné členům ŠPP nastavit takové podmínky, aby svoji roli mohli opravdu pečlivě vykonávat.

Z pohledu školního poradenského pracoviště

Pro usnadnění fungování ŠPP by měl být jeden z jeho členů pověřen vedením ŠPP. Vedoucí pak odpovídá za chod a fungování celého ŠPP, např. svolává schůzky, dává podněty vedení školy, koordinuje činnosti jednotlivých členů aj.

Na co je tedy dobré myslet uvnitř ŠPP?

 • Máme jasně stanovené role v týmu? (rozdělení témat/agend mezi členy ŠPP)
 • Víme přesně, co kdo v ŠPP dělá?
 • Jak máme nastavené schůzky, sdílení členů ŠPP (pravidelné, efektivní)?
 • Jaká je spolupráce ŠPP uvnitř školy i vně (s dětmi, učiteli, rodiči, externími org.)
 • Jak je konkrétně nastavená podpora pro děti, učitele, rodiče?
 • Jak nám aktuálně ve škole funguje ŠPP?
 • Máme program ŠPP? Je aktuální a funkční?
 • Jak máme nastavenou komunikaci v týmu?
 • Jak máme nastavenou spolupráci a komunikaci s učiteli, dětmi a rodiči?
 • Jak umíme podpořit učitele, nabídnout podporu, pomoc?
 • Jak se nám daří mapovat/zachytávat varovné signály v kolektivech/u jednotlivců?

Co ŠPP potřebuje?
Zárukou dobře fungujícího poradenského pracoviště školy není počet jeho členů ani velikost školy nebo umístění ve velkém městě. Malé ŠPP může být skvěle fungující, stejně jako velké a početné ŠPP může být zcela nefunkční. Je to vždy o lidech, o jejich motivaci a chuti něco dělat nebo změnit. Pevná spolupráce, vzájemná podpora mezi členy ŠPP a proaktivní přístup jednotlivých členů je pro efektivní fungování ŠPP nezbytná. Stejně jako dobře nastavené vztahy s učiteli, vedením školy, dětmi a rodiči.

Z pohledu učitelů

Podpora učitelů od jednotlivých členů ŠPP je zcela zásadní. Pokud je spolupráce ŠPP a učitelů dobře nastavená, nejsou učitelé na vše sami. Od ŠPP aktivně přichází velká pomoc a podpora. ŠPP pomáhá učitelům s nastavováním, realizací a vyhodnocováním podpůrných opatření vícejazyčných dětí a dětí s SVP, s diagnostikou, klimatem tříd, začleňováním (nejen) vícejazyčných dětí do kolektivu, náročným chováním dětí, komunikací s rodiči, s ŠPZ, s OSPOD aj. ŠPP by se však také mělo podílet na psychohygieně učitelů a prevenci syndromu vyhoření, už jen tím, že učitele dokáže vyslechnout a podat jim pomocnou ruku.

Co učitelé potřebují?
Učitelé potřebují vědět a rozumět, k čemu jim je ŠPP prospěšné, aby mohli spolupráci s jednotlivými členy ŠPP vnímat opravdu jako pomoc. Potřebují vědět, na kterého člena ŠPP se mohou obrátit, s čím a proč. Zejména však potřebují podporu a pochopení ze strany ŠPP a pocit vzájemné důvěry.

Z pohledu (nejen) vícejazyčných dětí a jejich rodičů

V rámci poradenských služeb na škole je nezbytné, aby všechny děti i jejich rodiče rozuměli, k čemu ŠPP na škole je, kdo jsou jeho členové a na koho se s čím mohou obrátit. Měli by také vědět, že na poradenské služby mají nárok všechny děti i rodiče, když je potřebují. Včasné vyjasnění vzájemných očekávání často usnadní spolupráci i komunikaci a pomáhá předejít zbytečným nedorozuměním a nepochopením. Pokud chtějí členové ŠPP vícejazyčné děti a jejich rodiče motivovat ke spolupráci, musí být vnímaví a pozorní a aktivně se o ně zajímat s ohledem na jejich specifické individuální potřeby.

Co (nejen) vícejazyčné děti a jejich rodiče potřebují?
Pro vícejazyčné děti a jejich rodiče je tedy nezbytné, aby poradenskému systému školy opravdu rozuměli a neměli strach se na ŠPP obrátit. Dětem i rodičům k lepšímu pochopení velmi pomůže, když škola vytvoří informační letáky v různých jazycích, pořádá informační schůzky pro rodiče či individuální konzultace za přítomnosti tlumočníka (např. z NPI). Všechny potřebné informace o fungování ŠPP se mohou shromažďovat na nástěnce ŠPP, která obsahuje např. vymezení agend jednotlivých členů (tedy co kdo má na starost), jména a fotografie konkrétních členů ŠPP, jejich kontakty a kde je najdou či kontakty na další externí organizace aj. Všechny tyto informace by měly být srozumitelné a jednoduché (infografiky, obrázky, piktogramy), případně přeložené do více jazyků. V neposlední řadě vícejazyčné děti a jejich rodiče potřebují přijetí, podporu a pochopení ze strany ŠPP a pocit vzájemné důvěry.

Vzájemná podpora, pochopení a spolupráce uvnitř školy přispívá k dobrému klimatu školy. Pokud je vedení školy pečující, motivuje a podporuje členy školního poradenské pracoviště a učitele, ti pak mohou pečovat, motivovat a podporovat děti a jejich rodiče. Motivaci k učení (nejen) vícejazyčným dětem zvýší pocit přijetí, pochopení, podpory a bezpečného prostředí. O to vše se stará, spolu s celým týmem školy, školní poradenské pracoviště.

Klára Havrdová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.