+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zjišťujeme jazykovou úroveň žáků


Nemáte prostor číst celý článek? Vytiskněte si kompletní podklady pro pozdější využití.

V nastávajícím školním roce se u Vás ve škole možná objeví více žáků, kteří nebudou ovládat češtinu na úrovni rodilých mluvčích. Pro hladký start jejich akademické dráhy na Vaší škole se vyplatí investovat na úvod nějaký čas na to, abyste alespoň orientačně určili jejich jazykovou úroveň. Nejen že je díky tomu poznáte například prostřednictvím řízeného rozhovoru i lidsky, ale také odhalíte jejich silné i slabší jazykové stránky, díky nimž budete moct určit oblasti, v nichž budou potřebovat zpočátku větší podporu, aby se posléze mohli plnohodnotně zapojit do chodu třídy a školy.

Následující části diagnostického nástroje vyvinutého METOU vycházejí z jeho původní podoby, kterou však pro tuto příležitost drobně upravujeme, aby byla použitelná i pro žáky středních škol.
Celá diagnostická procedura má čtyři části, ovšem v závislosti na úrovni žáka postačí v některých případech použít pouze první dvě (úplný začátečník/mírně pokročilý):

Když žák bez větších problémů zvládne rozhovor a diagnostický test, příp. když máme pocit, že ve čtení s porozuměním na tom žák bude lépe, než se zdá podle rozhovoru, předkládáme druhé dvě části:

 • praotec Čech (práce se složitějším textem a slovní zásobou) + vyhodnocení
 • český jazyk (konkrétní znalosti z českého jazyka - názvosloví, pravopis) + vyhodnocení níže na této stránce

Cílem použití diagnostického nástroje není přesné stanovení úrovně ve všech čtyřech dovednostech (to testují certifikované zkoušky, navíc přesné určení je časově náročné), jde o orientační představu, od které se odvíjí mimo jiné např. volba učebnice, zařazení do skupiny či plánovaná míra podpory. Pro popis jazykového vývoje žáka tedy používáme standardní názvosloví A0-C2, ale pouze pro snazší orientaci (viz část Orientační popis úrovní).

1. Rozhovor

Rozhovor se skládá ze dvou částí:

Otevřené otázky, jejichž prostřednictvím se se žákem zároveň seznámíme. Jednotlivé kategorie je možné hodnotit na škále 0 - 1 - 2 body a zároveň si zapisovat detaily z ústního projevu.

Popis obrázku. Jednotlivé položky, které pozorujeme a hodnotíme, jsou uvedeny v posledním sloupci tabulky.
Je pochopitelně možné zvolit i jiný obrázek, ale hlídáme si přitom:

 • aby téma bylo dostatečně vztaženo k životu žáka,
 • aby se na obrázku něco dělo, ale zároveň nebyl chaotický,
 • aby se na základě obrázku daly položit různé typy otázek.

Pokud děláme rozhovor se žáky, kteří budou později společně docházet na výuku ČDJ, je možné problematické jevy seskupit podle toho, jak moc byly frekventované v rámci celé skupiny, a vytvořit z nich základ pro tematické minilekce, které budeme do hodin ČDJ pravidelně zařazovat bez ohledu na aktuálně probírané učivo. Primárním kritériem pro výběr je frekvence jevů, ale také to, jak moc znesnadňují porozumění.

! TIP. Je-li to možné, osvědčuje se rozhovor se žákem vést za přítomnosti dvou vyučujících. Jeden vyučující je aktivní a vede rozhovor, udržuje se žákem oční kontakt a pokládá doplňující otázky, zatímco ten druhý může klidně sedět trochu stranou a dělat poznámky do záznamového archu.

2. Diagnostický test

Předkládáme žákovi test s časovým limitem 45 minut a následně vyhodnocujeme podle příslušných podkladů.

3. Praotec Čech

Pokud žák předchozí diagnostický test splnil na více než 70 %, předkládáme mu test s časovým limitem 30 minut a následně vyhodnocujeme podle příslušných podkladů.

4. Český jazyk

Pokud žák předchozí diagnostický test splnil na více než 70 %, předkládáme mu test s časovým limitem 45 minut.

Po opravě se díváme na každé cvičení a hodnotíme:

 • zda byl žák schopen ho vypracovat sám bez našeho dovysvětlení - to znamená, že základní mluvnické termíny v dané oblasti ovládá
 • zda potřeboval naše dovysvětlení zadání, ale poté cvičení vypracoval správně - potřebuje se zorientovat v terminologii, ale jinak učivo ovládá
 • naše dovysvětlení mu k vypracování zadání nepomohlo - je třeba vzít dané učivo od základů

Tak nám vykrystalizují jevy, od kterých bude možné na kurzu ČDJ či v rámci doučování začít.

Inspirace pro další testy

Tato baterie testů samozřejmě není jediným nástrojem, který je možné pro orientační ověření úrovně využít, příp. se jimi inspirovat pro vlastní tvorbu.

V těchto testech jsou zahrnuty všechny čtyři řečové dovednosti včetně poslechu.

Je možné, že svůj vlastní nástroj poskládáte z různých testů, stejně jako to, že si budete chtít vytvořit úplně nový, ušitý na míru jazyka požadovaného na Vaší škole. V takovém případě doporučujeme dodržet pár základních zásad:

 • Ověřujeme úroveň v několika dovednostech, ideálně tak, aby byla zastoupena alespoň jedna receptivní (čtení, poslech) a jedna produktivní (psaní, mluvení).
 • Ujasnili jsme si, co ověřujeme v jednotlivých testových úlohách.
 • Víme, jak konkrétně naložíme s výsledky, tzn. když žák splní danou úlohu s konkrétním skóre, bude následovat takové a takové opatření.
 • Zkusíme si test sami vyplnit a vžít se přitom do kůže žáka nebo ještě lépe, necháme ho vyplnit někoho jiného. Je časový limit nastaven realisticky? Je zadání srozumitelné?
 • U produktivních dovedností hodnotíme jednotlivé odpovědi na několika škálách (porozumění zadání, gramatická správnost, adekvátnost odpovědi, pravopis/srozumitelnost).
Karolina Kenderová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.