+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Témata a gramatika na úvod


Úvodní témata

Jak postupně zvládat určité komunikační situace:

Téma Situace Gramatika Fráze
Seznamování Představování, pozdravy Osobní zájmena, sloveso být Kdo to je? To je … Jsem … Jste …? apod. Dobrý den vs. Ahoj
Škola Co děláme ve škole – mnoho slov a situací, můžeme je využít k osvojení gramatiky Rody, čtvrtý pád jednotného čísla, první pád množného čísla, časování sloves Kde je...? Kdo to je? Co to je? To je … To jsou … Můžu si půjčit ...? Nemám … Zapomněl(a) jsem … To je moje/můj … To jsou moje …
Kde? Místa a co tam děláme/říkáme, prostředí města či vesnice Příslovce místa, předložky místa, šestý pád podst. jmen V obchodě, autobuse, lékárně, na zastávce, nádraží
Kdy? Časové údaje, co kdy děláme, jestli máme na něco čas Časování sloves a rozšiřování jejich repertoáru, otázky Co děláš po škole? Můžeš dnes odpoledne?
Věci kolem nás Užitečná slovní zásoba, spojujeme s frázemi Rody, 4. pád podstatných jmen, přídavná jména, číslovky Potřebuju … Můžu dostat … Kde je …?
Jídlo a pití, nakupování Názvy jídel a potravin, školní jídelna, nakupování 4. pád podstatných jmen, číslovky (peníze) Co si přejete/přeješ? Co si dáte/dáš? Dám si ... Prosím, děkuji, stačí.Potřebuju … Jím/nejím ... Mám/nemám rád(a) ...
Orientace Ve městě, ve škole, umět se zeptat na cestu, porozumět instrukcím Příslovce místa: vpravo, vlevo, nahoře, dole atd. Jak se dostanu k / do …? Musíš jít směrem … Musíš odbočit …
Doktor, zranění a nemoci Rady, co má člověk dělat, návštěva lékaře Modální slovesa, rozkazovací způsob Máte/máš … Musíte/musíš … Nesmíte/nesmíš …Odlož(te) si. Lehněte/Lehni si.


Úvodní gramatika

Jak postupně začít s výukou gramatiky:

Klíčem k posloupnosti je:
- postup od jednoduššího ke složitějšímu
- kontext použití, komunikační situace
- od frekventovaného k méně frekventovanému


ČASOVÁNÍ
1. V přítomném čase začínáme obvykle slovesem být. Slovesa tvoří základ české věty a umožňují vyjádřit činnost, proto nemůžeme časování příliš "odkládat". Výhodou je, že časování sloves nemá z pohledu cizince nijak zvlášť obtížný systém (řadí se pouze do 4 tříd), navíc zpočátku můžeme klást důraz pouze na tvary některých osob (já, Vy, ty).
2. Minulý čas je také potřebný brzy. O tom, co "bylo", se mluví často, navíc tvorba tvaru slovesa v minulém čase je poměrně snadná.
3. Budoucí čas nedokonavých sloves se konstruuje jednoduše (tvary slovesa být + inf.), dokonavá slovesa můžeme učit pouze v kontextu a nemusíme vysvětlovat systém.


SKLOŇOVÁNÍ
1. Nejprve 1. pád jednotného čísla a rody podstatných jmen – jako reprezentativní prosté pojmenování.
2. Následně 4. pád jednotného čísla rodu ženského, středního a mužského neživotného, protože je to pád předmětu a představuje velmi často používanou větnou konstrukci. Na začátku můžeme vynechat složitější mužský rod životný.
3. Potom 1. pád množného čísla rodu ženského, středního a mužského neživotného (rod mužský životný odložíme).
4. Potom 2. pád jednotného čísla rodu ženského, středního a mužského neživotného. Objeví se hned v odpovědi na otázku Odkud jste? a pojí se z hojně užívanými předložkami z, od, do aj.
5. A konečně 6. pád jednotného čísla, nejprve jako odpověď na otázku Kde?, takže vynecháme tvary mužského rodu životného.


Více podrobností k posloupnosti úvodních lekcí najdete ve Vzdělávacím obsahu ČDJ a v příspěvku o prezentaci gramatiky.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.