+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Model typů úkolů


Cummins ve své teorii ledovce rozdělil jazyk na základní interpersonální komunikační schopnosti a kognitivní akademické jazykové dovednosti. Ty pak zasadil do modelu, který ukazuje strukturu úkolů a výzev (jazykových i obecně výukových), kterým žáci ve škole čelí. Tento model ukazuje vztah mezi kontextem, ve kterém se situace odehrává, a náročností úkolu, který žák musí řešit.

Horizontální osa ukazuje vztah obsahu výuky nebo samotného úkolu a kontextu. Nalevo jsou úkoly i výukový obsah pevně usazené v kontextu reálné situace (například popis obrázku, hraní rolí, rozhovor v reálné situaci…) zatímco napravo pak úkoly bez spojitosti s kontextem reálné situace. Tyto úkoly jsou založené hlavně na abstrahovaném jazykovém sdělení, vychází pouze z podnětů daných mírou porozumění či ze samotné interpretace významu textu, promluvy apod. Například se může jednat o interpretaci odborného textu, básně, vyjádření názoru na celospolečenský problém atd.

Vertikální osa ukazuje stupeň kognitivní náročnosti daného úkolu nebo učiva. Pohybuje se od aktivit, které nejsou příliš kognitivně náročné, k aktivitám vyžadujícím náročnější myšlenkové postupy, abstrahování, kategorizace atd.

Část B v modelu (kognitivně nenáročné úkoly v kontextu) je tedy vhodná pro úplné začátečníky (popis a přiřazování pojmů k obrázkům apod.). Učitelé by se ale měli snažit co nejdříve přenést aktivity i do části A, tj. dávat žákům náročnější úkoly v kontextu (to znamená například na základě klíčového vizuálu popsat proces, postup, příčiny a následky atp.). A později i do části C, to znamená dávat žákům úkoly náročné a bez kontextu, tedy úkoly vycházející pouze z jazyka (pochopitelně přiměřené jazykovým možnostem žáků s OMJ). Odborníci varují před aktivitami v části D (bez kontextu a bez náročnosti, tj. bez výzvy), které pro žáky s OMJ nejsou vůbec vhodné (například vybarvování nebo přepisování textů bez porozumění).

Tento model zjednodušeně ukazuje tendenci výukového obsahu (nejen pro žáky s OMJ) postupně se odchýlit od kontextu a vyžadovat čím dál větší konceptuální porozumění. Pro žáky s OMJ je tento přechod možný či přímo nutný (jak pro jejich kognitivní posun, tak pro motivaci i radost z učení), ale vyžaduje podporu v podobě například již zmíněných klíčových vizuálů, které žákům pomohou učivo zasadit do smysluplného a srozumitelného rámce.

Převzato a upraveno z Working Paper 5: The Distinctiveness of EAL: A Cross-Curriculum Discipline. (1999) Watford : NALDIC.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.