+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Řečové dovednosti


Tento článek se věnuje otázce, jak rozvíjet u žáků postupně všechny čtyři řečové dovednosti.

K tématu je možné si rovněž přečíst v příručce Učíme češtinu jako druhý jazyk strany 96–209. Příručku je možné stáhnout zdarma.

Začneme s těmi aktivními, tj. produktivními dovednostmi:

Mluvení


Z hlediska komunikace je pro žáky většinou nejdůležitější dovedností.

Hlavní zásada:
Spojujte nácvik mluvení vždy s praktickou, konkrétní a reálnou situací.
Proč? Aby se žák naučil, komunikovat v běžném reálném životě.

Jak trénovat mluvení?

 • Výuku mluvení musíte řídit – žáci by měli vždy dostat přesné zadání, modelovou situaci, nabídku možností. Každá aktivita by měla mít své ohraničení, důležité je zejména zakončení – výstup studentů.
 • Využívejte dialogy. K jednomu tématu je dobré zpracovat dialogy pro různé úrovně. Nejprve je vhodné cvičit modelové dialogy připravené lektorem. Pro začátečníky napište vždy na tabuli modelové věty nebo jim dejte pracovní list s dialogem, ve kterém pouze doplňují slova (na základě poslechu). Potom mohou dostat určitá slova či synonymní výrazy, kterými nahradí odpovídající slova či výrazy v dialogu. Nakonec mohou sami tvořit obdobný dialog; při jeho nácviku by si měli vyměnili role. Žáci se mohou rovněž naučit celý rozhovor zpaměti.
 • Žáci mohou pracovat ve skupinách či dvojicích, zbaví se tak ostychu z mluvení mnohem rychleji.

Typy aktivit:

 • popis obrázku
 • hledání cesty dle popisu
 • řazení komiksu podle popisu
 • dialogická cvičení a hraní rolí
 • získávání a doplňování informací
 • hledání obrázku ze série podle popisu
 • obměny slov či frází v různých náladách a rolích
 • odpovědi na otázky, které si losují/vytahují na kartičkách

(podrobný popis jednotlivých možností v seznamu Univerzálních aktivit)

Psaní


Hlavní zásada:
Psaní zaměřte na konkrétní situace, konkrétní využití. Učte psát především to, co žáci skutečně potřebují.
Výuka psaní a aktivity s psaním spojené či jejich kontrola jsou zároveň nácvikem čtení, mluvení a poslechu.

Z hlediska psaní máme 2 typy žáků:
1.žáci, kteří ovládají latinku bez problémů
2.žáci, kteří neovládají latinku – s takovými žáky trénujte abecedu, psaní slov, přepis textu, věnujte se jim individuálně (např. dávejte jim tréninkové listy na psaní)

Jak učit psaní?

 • Začněte od mluvení přes vyslovování slovíček až k psaní. Diktujte slova, po nich kratší věty, následně delší text, který žáci už znají; nakonec mohou žáci zapisovat i neznámá slova či texty.
 • Seznamte žáky s určitým typem textu, podle nějž se pak žáci sami snaží napsat vlastní text. Nabízejte slovní zásobu podle potřeb žáků a rozšiřujte nabídku variant, které mohou v textu nastat.

Pasivní, tj. receptivní dovednosti rozvíjí porozumění danému jazyku.

Poslech s porozuměním

Je pro žáky obvykle nejobtížnější dovedností.

Hlavní zásada: Ve většině situací není nezbytné porozumět každému slovu (tzv. totální porozumění).
Nacvičujte s žáky tedy především to, aby dokázali zachytit důležité informace.

Výhoda poslechu: Může reprezentovat a spojovat všechny složky výuky (gramatika, slovní zásoba, komunikační situace, porozumění, nácvik mluvení, psaní i čtení). Nahrávky jsou na rozdíl od mluveného projevu učitele stále stejné.

Jak postupovat? Vždy bychom měli mít připravené aktivity a úkoly pro fázi před vlastním poslechem, v průběhu poslechu a po skončení poslechu.

Typy poslechu:

 • CD (písňové i mluvené texty)
 • film
 • rádio
 • televize
 • audiobooky
 • YouTube kanály
 • mluvený projev učitele
 • mluvený projev samotných žáků (mohou se taky např. nahrávat)
 • ostatní autentické situace

Čtení s porozuměním


Hlavní zásada: Ve většině reálných situací není důležité porozumět každému slovu (tzv. totální porozumění).
Nacvičujte tedy s žáky především to, aby dokázali zachytit důležité informace.

Výhoda čtení: Může reprezentovat a spojovat všechny složky výuky (gramatika, slovní zásoba, komunikační situace, porozumění, nácvik mluvení, psaní i výslovnost).

Jak postupovat? Vždy bychom měli mít připravené aktivity a úkoly pro fázi před vlastním čtením, v průběhu čtení a po skončení čtení. Na zpracování jednotlivých fází čtení společně s návaznými činnostmi se můžete podívat například na pracovní list Anička ve městě, který byl využíván ve Čtenářském klubu pro děti s OMJ.

Tipy:

 • připravte žáky na čtení (aby si zvykli)
 • využívejte čtení k nácviku výslovnosti
 • spojujte grafickou podobu slova s jeho zvukovou podobou
 • mějte připravená různá doprovodná cvičení a otázky k textu
 • učte žáky orientaci v textu, především cílené hledání informací (praktických, které se vážou k reálným situacím, které hned můžou použít)
 • aktivně využívejte to, co je kolem nás, s čím se žáci setkávají každodenně (reálné texty jako nápisy, instrukce v dopravních prostředcích, jízdní řády atd.)

Pozor!

 • zadávejte přesné, promyšlené instrukce
 • začátečníky nechte jenom vyhledávat klíčová slova a nejdůležitější informace

Základní typy práce s textem:

 • žáci skládají rozstříhaný text
 • žáci pracují s dialogy obsaženými v textu
 • žáci používají text ke studiu gramatiky (vyvozují pravidla určitého gramatického jevu)
 • žáci různých úrovní čtou a reprodukují pouze základní text; klíčové repliky z textu pak procvičují ještě ústně
 • pokročilejší žáci text rozvíjejí či mění; klíčové repliky z textu pak procvičují ještě ústně
 • žáci podtrhávají v textu dlouhé samohlásky, slabiky s „ě”, tvrdé/měkké, krátké/dlouhé i (i,í,y,ý), substantiva, slovesa, slovní zásobu k určitému tématu apod.

Dobrá praxe

Více k tématu

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.