+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Alternativy k asistentovi


V případě, že se vaše škola nerozhodne pro zřízení pozice asistenta pedagoga, a přesto byste chtěli cizince na škole podporovat, lze využít i jiné formy asistence.

V organizaci META, o.p.s. se na školách osvědčilo využívání stážistů. Studenti pedagogických fakult si svoji praxi realizovali u žáků cizinců a škola je tím pádem mohla využít jako "asistenta" pedagoga.

Další z možností je využívání dobrovolníků a tutoring.

Vedení školy ve spolupráci s učiteli nebo zájemci z řad veřejnosti může zvážit možnost (dobrovolného) doučování. A to buď v rámci upraveného rozvrhu, kdy se žáci, kteří mají češtinu jako cizí jazyk, schází u konkrétního učitele/externího dobrovolníka na doučování, nebo v odpoledních hodinách po vyučování. Je-li na škole na prvním/druhém stupni minimálně 7 žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), lze pro ně vytvořit i volitelný předmět čeština jako cizí jazyk (ČJCJ).

Pokud se nenajdou dobrovolníci na doučování, škola si může požádat na MŠMT o podporu z rozvojových programů zaměřených na cizince.

Tutoring neboli pomoc (spolu)žákům cizincům (ale i jiným znevýhodněným skupinám žáků) samotnými současnými nebo bývalými žáky školy je v podstatě určitá forma dobrovolnického programu, kterou si může zorganizovat každá škola nebo požádat o pomoc okolní neziskové organizace, které již dobrovolnický program mají.

Cílem tutoringu je usnadnit nově příchozím zahraničním žákům a studentům přechod do českého studijního i kulturního prostředí, stejně jako postupné odstraňování jazykové bariéry, kterého se účastní dobrovolníci z řad starších spolužáků, případně studentů vysokých škol. Práce českého žáka nebo studenta, který se do tutoringu přihlásí, spočívá především v tom, že žákovi pomáhá s jakýmikoli problémy, které s sebou neznalost jazyka a školního prostředí přináší, ale také funguje jako určitý průvodce českou kulturou, případně pomáhá při orientaci v českém školním i mimoškolním (volnočasovém) prostředí.

Tento dobrovolnický program má svá pravidla, která si každá škola specifikuje podle svých a žákovských potřeb. Dobrovolnický tutoring je prospěšný všem stranám. Žákům cizincům se umožní individuálně osvojovat jazyk, ale také navázat sociální kontakty. Studentům poskytujícím tutoring přináší mnohé profesní zkušenosti (například pro budoucí „pomáhací“ nebo pedagogické profese), ale i osobní obohacení. Pro školu znamená využití tutoringu zvýšení rovných šancí svých žáků v přístupu ke vzdělávání.

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.