+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Metodické doporučení ředitelům škol - výuka cizinců

MŠMT ve spolupráci s NÚV zpracovalo Metodické doporučení ředitelům škol k výuce žáků – cizinců, které má za cíl podpořit metodiku práce s žáky – cizinci zařazovanými do hlavního vzdělávacího proudu s malou znalostí nebo bez znalosti českého jazyka. * Č.j.: 25 120/2011-27. Dokument je ke stažení zde.

Rádi bychom upozornili na dílčí nesrovnalosti, které se v doporučení objevily.

První se týká zařazení žáků cizinců do ročníku. Autoři v textu uvádějí: „Školy by se především měly vyvarovat mechanického zařazování žáků podle věku a neměly by zařazovat žáka automaticky do ročníku podle ročníku absolvovaného v zemi, odkud přichází, nýbrž se zřetelem ke stupni ovládání českého jazyka. V příznivém případě žák může postupovat do vyššího ročníku rychleji než jeho čeští (mladší) spolužáci a přibližovat se tak věkově vrstevníkům. Velké rozdíly ve věku žáka-cizince a zbytku třídy jsou však také nežádoucí a přinášejí problémy sociálního charakteru, proto nedoporučujeme vyšší věkový rozdíl než dvouletý“.

Zahraniční praxe ukazuje, že velké vědomostní nároky a věkově odpovídající kurikulum jsou pro žáky s odlišným mateřským jazykem pro jejich rychlou integraci rozhodující. Žáci s odlišným mateřským jazykem potřebují především výuku češtiny jako cizího jazyka nikoliv češtinu z nižších ročníků. Výuka českého jazyka neodpovídá na potřeby žáků s OMJ ani v nižším ročníku, protože i tam se k ní přistupuje jako k výuce mateřštiny. Proto pro žáky s OMJ není žádnou výhodou zařazení níž, rozhodující je především přístup učitelů k jeho jazykovému znevýhodnění ve věkově odpovídajícím ročníku, kde může své jazykové kompetence rozvíjet i s vrstevníky. Problematický je také rychlejší postup do vyšších ročníků. Ten legislativa umožňuje pouze u žáků mimořádně nadaných (viz § 17 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a § 14 vyhlášky č. 147/2011 Sb.) u jiných žáků není postup do vyšších ročníků možný.

Více o zařazování žáků s OMJ do ročníku se dozvíte na http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/zarazeni-do-rocniku.

Druhé problematické místo je u klasifikace žáků s OMJ. Metodické doporučení se odvolává na již neplatný právní předpis (metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 21 836/2000-11), který umožňoval, že cizince nebylo nutné v průběhu prvního roku docházky ve škole v České republice klasifikovat z předmětu Český jazyk a literatura. V současné době platí vyhláška č. 48/2005 Sb., která stanovuje, že v případě „hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka a ke které je nutné přihlížet".

Více o klasifikaci žáků s OMJ naleznete na http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/jak-hodnotit-zaka-cizince.

publikováno: 16. 09. 2011

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.