+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

MŠMT navrhuje systém podpory pedagogům při vzdělávání cizinců

Tématu vzdělávání cizinců ze začala v poslední době věnovat větší pozornost. Absence jednotného systému podpory cizinců ve vzdělávání byla dlouhodobě předmětem kritiky, a to nejen ze strany nevládních organizací (například systémová doporučení společnosti META), ale především samotných škol. Výzkumné šetření, které si MŠMT vloni nechalo zpracovat, také ukázalo, že podpora žáků cizinců má v našich školách nedostatky. MŠMT se proto rozhodlo začít situaci koncepčně řešit a vytvořit systém podpory zejména pro žáky, kteří si plní povinnou školní docházku a nastupují na školu bez znalosti češtiny.

V úterý 27.1. 2015 se na téma Vzdělávání žáků cizinců konal na MŠMT kulatý stůl. Cílem setkání bylo představit první kroky, které již MŠMT v této oblasti udělalo a zároveň diskutovat kroky další. Prvním, již realizovaným krokem ministerstva je koncepční uchopení odborné přípravy pedagogů v této oblasti. Odborná příprava by do budoucna měla být organizována prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). NIDV bude mít v každém krajském pracovišti kontaktní osobu pro školy, která by měla organizovat vzdělávání pedagogů a poradenství pedagogům v oblasti vzdělávání cizinců. Za tímto účelem krajští koordinátoři měli již v roce 2014 vyhledat a zasíťovat externí spolupracovníky z řad odborníků, kteří se již v praxi setkali s problematikou vzdělávání žáků cizinců, tzv. odborné pracovníky podpory. NIDV v dubnu také spustí webový portál, který by měl pomoci základní orientaci pedagogům i rodičům (jenž by se měl - dle dosavadních diskusí - vhodně doplňovat s již 6 let existujícím portálem www.inkluzivniskola.cz).

Na kulatém stole se dále diskutovala následující témata:

  • jak by měla vypadat jazyková podpora samotných žáků? Diskutovalo se o tom, kolik je potřeba výuky češtiny jako druhého jazyka (dále ČDJ) pro nově příchozí, za jakých podmínek by měla probíhat, jak zajistit výuku ČDJ, když je ve škole pouze jeden nebo dva žáci cizinci, apod.;

  • jak optimalizovat financování jazykové podpory? V úvahu přicházejí zvýšené normativy na žáky, ale v tomto řešení vidí zástupci MŠMT velké nevýhody (neřeší to například situaci, kdy je ve škole jeden žák). Uvažuje se spíše nad tím, že je vhodnější přerozdělit peníze ze současných rozvojových programů do krajů nebo přímo do krajských pracovišť NIDV, které je budou rozdělovat školám dle potřeby. Současný objem prostředků bude podle MŠMT třeba výrazně navýšit;

  • jak lépe definovat, kdo potřebuje jazykovou podporu? Zkušenosti ze škol ukazují, že potřeba jazykové podpory nemusí to být vždy na základě cizí státní příslušnosti. Ve školách jsou žáci bez znalosti češtiny, kteří ale mají české občanství. Na tento fakt upozorňuje META již dlouho, proto také používáme pojem žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ), který v sobě zahrnuje i tyto žáky (neodkazuje pouze k cizineckému statusu). V úvahu přichází vytvoření jazykově-diagnostického nástroje, podle kterého by mohlo být určeno, kdo jazykovou podporu ještě potřebuje.

Společnost META kroky ministerstva velmi vítá a oceňuje. V mnoha ohledech jsou v souladu s navrhovanými opatřeními z již zmiňovaných systémových doporučení. Doufáme proto v otevřenou diskuzi nad dalšími kroky, které by v budoucnu mohly vést ke kvalitnímu vzdělávání dětí a žáků s OMJ. Průběh kulatého stolu totiž ukázal, že v mnoha oblastech se přístupy a představy jednotlivých stran liší. Dobrou zkušenost má společnost META s platformou, která se vloni pravidelně scházela a diskutovala aspekty vzdělávání žáků s OMJ. Považovali bychom proto za užitečné a účelné, kdyby podobnou platformu svolávalo například právě NIDV, aby se téma dále diskutovalo a rozvíjelo.

publikováno: 02. 02. 2015

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.